Mbështetje votës PËR, në referendumin e 30 shtatorit

KOMUNIKATË

Mbështetje votës PËR, në referendumin e 30 shtatorit  

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni, duke e vlerësuar momentin historik dhe rëndësinë që ka integrimi euro-atlantik i vendit tonë, u drejtohet të gjithë qytetarëve të vendit që të deklarohen pozitivisht në referendumin e 30 shtatorit, duke besuar thellë se kështu realizohen edhe synimet shekullore shqiptare për t’u bashkuar me botën e qytetëruar perëndimore. Në të vërtetë, që nga Sami Frashëri, Ismail Qemali, Hasan Prishtina e Ferhat Draga, ka vazhduar amaneti rilindës për orientimin properëndimor të kombit tonë.

Nisur nga kjo, ndërsa duke qenë të bindur se me integrimin euro-atlantik të Maqedonisë hapen edhe perspektiva për zhvillimin e shkencës, arsimit, kulturës dhe kultivimit e mbrojtjes së identitetit tonë kombëtar, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni vlerëson se është interes jetik i shqiptarëve në Maqedoni që të deklarohen PËR në këtë referendum, duke mos lejuar që të përsëriten histori të kaluara të këtij rajoni të trazuar.

Është, po ashtu, edhe përgjegjësia dhe vendosmëria intelektuale ajo që na shtyn të jemi të kujdesshëm për të ardhmen tonë në këtë vend, ndërsa duke i besuar, me këtë rast, edhe komunitetit miqësor ndërkombëtar, që na mbështet në këtë synim, jemi të bindur se rruga jonë e vetme si shtet dhe si komb është integrimi euro-atlantik, që merr udhë përmes PO-së së këtij referendumi.

                Shkup, 27.09.2018                                                Dr. Skender Asani, drejtor

 

*********************************************************************************************

 

СООПШТЕНИЕ

Поддршка ЗА референдумот на 30-ти септември

Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Македонија, оценувајќи го историскиот момент и значајноста на евро-атлантската интеграција на нашата земја, им се обраќа на сите граѓани на државата да се изјаснат позитивно на референдумот на 30-ти септември, притоа убедени дека на тој начин се реализираат и вековните обиди на Албанците за приклучување кон цивилизираниот западен свет. Впрочем, од Сами Фрашери, Исмаил Ќемали, Хасан Приштина и Ферхат Драга, никогаш не стивнувале албанските настојувања кон прозападната ориентација.

Поаѓајќи од ова, а убедени дека со евро-атлантската интеграција на Македонија се отвораат и перспективи за развој на науката, образованието, културата и заштитата на нашиот национален идентитет, Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Македонија оценува дека овој е висок интерес и на Албанците да се изјаснат ЗА овој референдум, не дозволувајќи, притоа, да се повторат минати истории на овој чувствителен регион.

Поаѓајќи и од интелектуалната одговорност и одлучност, ние сме принудени да внимаваме на нашата иднина во ова земја, а верувајќи му, во овој случај, и на пријателската меѓународна заедница, која нè поддржува во оваа цел, остануваме убедени дека нашиот единствен пат како држава и како нација е евро-атлантскиот, кој добива можност за реализација преку одговорот ДА на овој референдум.

             Скопје, 27.09.2018                                               д-р Скендер Асани, директор

 

*************************************************************************************

PRESS RELEASE

Vote in support of the September 30th Referendum

 The Institute of Cultural and Spiritual Heritage of the Albanians in Macedonia, considering the historical momentum and the importance of Euro-Atlantic integration of our country, calls all the citizens of our country to vote pro the referendum of September 30th, thus strongly believing that the Albanians’ will achieve their goal, which through centuries has been to join the civilized Western world. Actually, the promise from the time of Sami Frasheri, Ismail Qemali, Hasan Prishtina and Ferhat Draga for a pro-western orientation has continued.

Being convinced that Euro-Atlantic integration of Macedonia will open perspectives to the development of science, education, culture and it will protect our national identity as well, the Institute of Cultural and Spiritual Heritage of the Albanians in Macedonia estimates that it is a vital interest of the Albanians in Macedonia to vote PRO this referendum and not to allow the history of this troubled region be repeated.

The sense of being responsible and determined as intellectuals makes us be careful about our future in this country, on the other hand trusting our friends, the international community that supports this goal, we are convinced that our only way as a state and as a nation is the Euro-Atlantic integration and the only path that leads there is through the YES of this referendum.

                 Skopje, Sep 27th, 2018                                   Dr. Skender Asani, director

 

 

 

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …