Kontakt

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

Sektori juridik (sekretari): lokal 113 (Blerim Qaili)
Sektori financiar: lokal 104 (Haxhere Osmani)