Hidajete Azizi

HIDAJETE AZIZI

Datëlindja dhe vendi:
24.11.1974, Ferizaj

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
(Profesor i asociuar)
Doktor i shkencave filologjike

ARSIMIMI

 • Doktorata në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”, Fakultetit i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup, me temë në lëmin e linguistikës, fusha e onomastikës;
 • Magjistratura në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi”, Fakultetit i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup, me temë në lëmin e linguistikës, morfosintaksë;
 • Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare, Shkup
 • Gjimnazi i përgjithshëm “Zef Lush Marku” – Shkup;
 • Shkolla Fillore “Zhivko Brajkovski” – Shkup.

MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 2008–vijim: Punëtor shkencor në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, Departamenti i Gjuhës Shqipe;
 • 2018-vijim: Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhës Shqipe (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup)
 • 2017-2019: Ligjërues part/time në Kolegjin “Biznesi” në Prizren/Gjakovë;
 • 2006–2007: Profesor i gjuhës dhe letërsisë shqiptare në Shkollën e Mesme Ekonomike “Arseni Jovkov” – Shkup;
 • 2005-2006: Profesor i gjuhës dhe letërsisë shqiptare në Shkollën E Mesme Private “Jahja Kemal” – Shkup.

BOTIME AUTORIALE

 1. Nyjat në shqipen dhe në maqedonishten”, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve – Shkup, 2017;
  2. “Emrat personalë (Rrethanat historike dhe ndikimet politike në procesin e emërvënies te shqiptarët në RS të Maqedonisë)”, në bashkautorësi me Isamedin Azizin, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve – Shkup, 2022.

 

PUNIME SHKENCORE

 • “Ligjërimi emotiv i realizuar me anë të derivimit prapashtesor në gjuhën e folur të shqiptarëve të Maqedonisë”, në “Studime albanologjike” nr. 1, ITShKSh – Shkup, 2009;
 • “Përdorimi i nyjës shquese tek emrat e përveçëm në shqipen dhe në maqedonishten”, në “Studime albanologjike” nr. 4, ITShKSh – Shkup, 2011;
 • “Nyja me vlerë përgjithësuese në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedonase”, në “Albanologjia”, Seminari VII Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë 2014;
 • “Një ballkanizëm nga pikëpamja e prof. Demirajt”, në “SCUPI”, nr. 8, ITShKSh, Shkup, 2015;
 • “Antroponimia e shqiptarëve të Maqedonisë”, në “Studime albanologjike” nr. 12, ITShKSh, Shkup, 2015;
 • “Identiteti kombëtar dhe fetar në procesin e emërvënies”, në “SCUPI” – “nr. 9, ITShKSh, Shkup, 2015;
 • “Gjendja e studimeve onomastike në Maqedoni”, në “Studime Albanologjike” nr. 13, ITShKSh, Shkup, 2016;
 • “Leksiku antroponimik në arealin e Maqedonisë”, në “Albanologjia” Vol. 3, nr. 5-6, Seminari IX Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë 2016;
 • “Hipokoristika në antroponimi”, në “Studime Albanologjike” nr. 14, ITShKSh, Shkup, 2016;
 • “Sistemi i emërtimit te shqiptarët e Maqedonisë, në “Studime Albanologjike” nr. 15, ITShKSh, Shkup, 2017;
 • “Për një karakteristikë gramatikore ballkanike”, në “Albanologjia” Vol. 4, nr. 8, Seminari X Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë 2017;
 • “Генерички член во албанскиот и во македонскиот јазик”, “Мakedonski jazik” XVIII, Instituti i Gjuhës Maqedonase, Shkup, 2017;
 • “Bibliografia e revistës “Studime albanologjike” 2009-2017”, në “Studime Albanologjike” nr. 17, ITShKSh, Shkup, 2018;
 • “Emrat personalë ndërmjet identitetit dhe administratës shtetërore në Maqedoni”, në “SCUPI”, nr. 22, ITShKSh, Shkup, 2018;
 • “Elemente burimore në antroponiminë e shqiptarëve të Maqedonisë”, në “Studime Albanologjike” nr. 18, ITShKSh, Shkup, 2018;
 • “Vëzhgim mbi historikun e emrave vetjakë të shqiptarëve të Maqedonisë”, në “Jehona e re (Kulturë, art, shkencë)”, nr.1, Shkup 2018;
 • “Сопствените имиња и членот”, në “Мakedonski jazik”, LXIX, Instituti i Gjuhës Maqedonase, Shkup, 2018;
 • “Gjurmë të antroponimeve të moçme popullore te shqiptarët e Maqedonisë së Veriut”, në “Studime Albanologjike” nr. 19, ITShKSh, Shkup, 2019;
 • Општествено – политичките околности во Социјалистичка Република Македонија и изборот на личното име кај Албанците” Instituti i Historisë Nacionale, Shkup, 2019;
 • “Familja Bojaxhiu dhe emërtimet e shqiptarëve katolikë”, nëKolë Bojaxhiu – atdhetari shkupjan” (Konferencë shkencore me rastin e 100 – vjetorit të vdekjes), ITShKSh – Shkup & IK Shtëpia përkujtimore e Nënës Tereze – Shkup, Shkup, 2019;
 • “Rreth standardit të shqipes në medie”, në “Albanologjia” Vol. 6, nr. 11-12, Seminari XII Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë 2019;
 • “Зa присуството на препозитивниот член во албанскиот и неговото отсуство во македонскиот јазик” (në Konferencën shkencore Ndërkombëtare: „Македонскиот јазик во споредбените лингвистички истражувања”), Instituti i Gjuhës Maqedonase, Shkup, 2019.
 • “Këndvështrimi i profesorit Remzi Nesimi për toponiminë e imponuar”, në “SCUPI” – “nr. 24, ITShKSh, Shkup, 2019;
 • “Ndalimi me ligj i emrave vetjakë në RS të Maqedonisë” në “Studime albanologjike, nr. 20, ITShKSh, Shkup, 2020;
 • “Profili shkencor shumë i begatë i prof. Remzi Nesimit” në “Ditët e Alfabetit” nr. 1 (14-22 nëntor 2019, Shkup-Manastir), Shkup 2020;
 • “Gjuha standarde shqipe në arsimin fillor”, në “SCUPI”, nr. 31, ITShKSh, Shkup, 2021;
 • “Olivera Jashar-Nasteva– më shumë se një ballkanologë e shquar”, në “Ditët e Alfabetit”, nr. 2, ITShKSh, Shkup, 2021;
 • “Sinkretizmi i rasave në gjuhën shqipe dhe në gjuhën latine, në bashkautorësi me Shejnaze Ajdini-Murtezi, në “Albanologjia” – International Journal of Albanology, nr. 15-16, Tetovë, 2021;
 • “Përfaqësimi i gruas me emrin vetjak në materialin onomastik” në “Studime albanologjike, nr. 21, ITShKSh, Shkup, 2021;
 • “Abetarja e profesor Xhevat Gegës, vazhdimësi e abetareve shqiptare në Maqedoninë e Veriut”, në bashkautorësi me Laura Papraniku-Bejtullau, në “SCUPI”, nr. 34, ITShKSh, Shkup, 2022;
 • “Kontributi i prof. Qemal Muratit për onomastikën shqiptare”, në “SCUPI”, nr. 35, ITShKSh, Shkup, 2022;
 • “Rreth disa motiveve në përzgjedhjen e emrave vetjakë te shqiptarët e Maqedonisë së Veriut”, në “Studime albanologjike, nr. 22, ITShKSh, Shkup, 2022;
 • “Përqasja e rrjedhores së shqipes me atë të latinishtes në rrafshin morfo-sintaksor”, në bashkautorësi me Shejnaze Ajdini – Murtezi, në “Studime albanologjike, nr. 23, ITShKSh, Shkup, 2023;
 • “Emrat vetjakë përballë globalizimit”, në “Ballkanologjia (Ballkani dhe globalizimi”, nr. 5, ITShKSh, Shkup, 2023.

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht.
E-mail: idaazizi@yahoo.com
Telefon zyre:+389(0)23215381
Telefon mob: 070 211 376