Shejnaze Ajdini-Murtezi

Shejnaze Ajdini-Murtezi

 

Bashkëpunëtor i lartë shkencor
(Profesor inordinar)
Doktor i shkencave filologjike

ARSIMIMI

• Doktoratura në Fakultetin e Filologjik „Bllazhe Koneski“, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup , me temë në lëmin e analizës komparativo-kontrastive (shqip-latinisht);
• Magjistratura në Fakultetin e Filologjisë, Gjuhës dhe Letërsisë Frënge – Universiteti i Prishtinës, me temë në lëmin e mësimdhënies së gjuhës frënge;
• Fakulteti i Filologjisë, Gjuhës dhe Letërsisë Frënge – Universiteti i Prishtinës;
• Gjimnazi i përgjithshëm „Goce Dellçev” – Kumanovë;
• Shkolla fillore „Vëllazërimi” (tani „Naim Frashëri”) – Kumanovë.

MARRËDHËNIA E PUNËS

• 2018 – vijim: Punëtor shkencor në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve -Shkup, Departamenti i Gjuhë Shqipe;
• 2002 – vijim: Ligjërues part/time në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës;
• 2010-2018 – Profesor i gjuhës frënge në Gjimnazin „Sami Frashëri“ – Kumanovë;
• 1992-2010 – Profesor i gjuhës frënge në Gjimnazin „Goce Dellçev“ – Kumanovë.

BOTIME AUTORIALE

1. „Problemet gjuhësore në fushën e mësimdhënies së gjuhës frënge në shkollat e mesme në Maqedoni“ (libër studimor),Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve, Shkup, 2019.

PUNIME SHKENCORE DHE RECENSIONE

1. Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Frazemat me emra të kafshëve në gjuhën frënge dhe ekuivalentët e tyre në gjuhën shqipe“, Albanology Studies – Research-Scientific Journal on Albanology, 22/2022, f. 69-77, ISSN: 1857-6958 (print form).
2. Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Emrat e kafshëve në proverbat franceze dhe shqiptare”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 17-18/2022, f. 159-165, ISSN: 1857-8535 (Print), ISSN: 2671-3012 (Online), UDC: 811.133’373.2.59]:398.91(=133.1) & 811.18’373.2:59]:398.91(=18) (print form).
3. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Dëfrim Saliu, Besa Saliu: „Gabimet gjuhësore në tekstet e përkthyera të arsimit fillor“, Albanologjia – International Journal of Albanology, 17-18/2022, f. 242-249, ISSN: 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (Online), UDC: 81’255:81’271.14 (print form).
4. Dëfrim Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu: „Letërsia dhe lufta në romanin Ylli endacak të Le Clézio-s“, Albanologjia – International Journal of Albanology, 17-18/2022, f. 71-79, ISSN: 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (Online), UDC: 821.133.1-31.09 (print form).
5. Dëfrim Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Gjuha frënge në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, Scupi, 31/2021, f. 174-182, ISBN: 978-608-4897-44-6.
6. Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Libri shkollor i gjuhës frënge në shkollat e mesme shqipe në RMV”, Scupi, 31/2021, f. 225-241, ISBN: 978-608-4897-44-6.
7. Besa Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Metodat e mësimdhënies së gjuhës frënge në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, Scupi, 31/2021, f. 319-328, ISBN: 978-608-4897-44-6.
8. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Dëfrim Saliu: „Shprehjet e ngurosura somatike në frëngjisht dhe në shqip”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 15-16/2021, f. 159-165, ISSN: 1857-8535 (Print), ISSN: 2671-30k12 (Online), UDC: 821.133.1-31:09 (print form).
9. Besa Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Afrikani roman autobiografik i Le Clézio-së”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 15-16/2021, f. 44-50, ISSN: 1857-8535 (Print), ISSN: 2671-3012 (Online), UDC: 821.133.1-31:09 (print form).
10. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Hidajete Azizi: „Sinkretizimi i rasave në gjuhën shqipe dhe në gjuhën latine”, Albanologjia – International Journal of Albanology, 15-16/2021, f. 168-175, ISSN: 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (Online), UDC: 811.18:811.124 & 811.124:811.18 (print form).
11. Dëfrim Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu: „Romani Shkretëtira i Le Clézio-së midis historisë dhe mitit“, Albanologjia – International Journal of Albanology, 15-16/2021, f. 44-50, ISSN: 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (Online), UDC: 821.133.1-31.09 (print form).
12. Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Homonimia e mbaresave rasore në gjuhën shqipe dhe në gjuhën latine“, Albanology Studies – Research-Scientific Journal on Albanology, 20/2020, f. 57-66, ISSN: 1857-6958 (print form).
13. Dëfrim Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Krahasimi i romaneve Procesi i Franz Kafka-ës dhe I huaji i Albert Camus-së”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 13-14/2020, f. 91-97, ISSN: 1857-8535 (Print), ISSN: 2671-3012 (Online), UDC: 821.133.1-31:821.112.2(436)-31].091,821.112.2(436)-31:821.133.1-31].091 (print form).
14. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu: „The importance of pedagogical translation in teaching a foreign language”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 13-14/2020, f. 15-25, ISSN 1857-8535, UDC: 811.133.1’243:37.091.3]:81’25 & 81’25:[37.091.3:81’243 (print form).
15. Dëfrim Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu: „Mémoires d’Hadrien të Marguerite Yourcenar-it”, Albanologjia – International Journal of Albanology, 13-14/2020, f. 72-78, ISSN: 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (Online), UDC: 821.133.1-31.09 (print form).
16. Shejnaze Ajdini-Murtezi: „Shtjellimi i gramatikës në tekstet shkollore të Remzi Nesimit”, Scupi, 24/2019, f. 141-154, ISBN: 978-608-4653-94-3.
17. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu: „Të mësuarit e gramatikës së gjuhës frënge nga ana e nxënësve shqiptarë“, Albanology Studies – Research-Scientific Journal on Albanology, 19/2019, f. 195-205, ISSN: 1857-6958 (print form).
18. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu: „Linguistic interferences – Analysing the errors made by Albanian students while learning a foreing language”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 11-12/2019, f. 141-149, ISSN 1857-8535, UDC: 811.133.1’243:37.091.212 (print form).
19. Dëfrim Saliu, Shejnaze Ajdini-Murtezi, Avdi Visoka: „Skënderbeu në letërsinë frënge”, Albanologjia – International Journal of Albanology, 11-12/2019, f. 32-38, ISSN: 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (Online), UDC: 821.133.1:929 (print form).
20. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Besa Saliu: „Miti letrar te romani Shkretëtira i Le Clézio”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 9-10/2018, f. 135-140, ISSN 1857-8535, UDC: 821.133.1-31.09 (print form).
21. Shejnaze Ajdini-Murtezi: “Historik i shkurtër i mësimdhënies së gjuhës frënge në shkollat e mesme shqipe në Maqedoni”, Studime albanologjike, 2018.
22. Shejnaze Ajdini-Murtezi,Dëfrim Saliu: “Shprehjet idiomatike në gjuhën e dytë dhe trajtimi i tyre gjatë përkthimit”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 6/2016, fq. 380-391, ISSN 1857-8535, UDC: UDC: 81’243”373.72 (print form).
23. Shejnaze Ajdini-Murtezi, Dëfrim Saliu: “Analiza kontrastive e sistemeve fonike të gjuhës frënge dhe shqipe”, Filologjia – International Journal of Human Sciences, 4/2015, fq. 138-152, ISSN 1857-8535, UDC: 811.18’34: 811.133.1’34(print form).
24. Shejnaze Ajdini-Murtezi: “Problemet e përvetësimit të vokabularit frëng nga ana e nxënësve shqiptarë – Interferencat leksikore”, Vizione, International magazine for social sciences, 13-14/2009, fq. 265-275.

AKTIVITETE SHKENCORE

1. Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e Shtatë Ndërkombëtare Shkencore të Fakultetit Filologjik me temë: „Gjuha, letërsia dhe kultura – arritjet dhe perspektivat“, Universiteti i Tetovës, 16-18 nëntor 2022.
2. Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin e XVI Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë: „Kultura dhe globalizimi“, organizuar nga Universiteti i Tetovës, 28-29 shtator 2022.
3. Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin e XV Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë: „Shqiptarët dhe kultura e kujtesës“, organizuar nga Universiteti i Tetovës, 22 nëntor 2021.
4. Mirënjohje për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore me temë: „Kontributi i prof. dr. Qemal Muratit për gjuhësinë shqiptare“, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptareve – Shkup, 04 nëntor 2021.
5. Mirënjohje për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore me temë: „Gjuha dhe shkolla shqipe në Maqedoninë e Veriut“, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, 24 shtator 2020.
6. Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e Gjashtë Ndërkombëtare Shkencore të Fakultetit Filologjik me temë: „Gjuha, letërsia dhe kultura në shekullin XXI“, Universiteti i Tetovës, 13-15 nëntor 2019.
7. Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin e XIII Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë: „Gjuha, letërsia dhe identiteti“, organizuar nga Universiteti i Tetovës, 25-26 shtator 2019.
8. Mirënjohje për pjesëmarrje në Sesionin Shkencor me temë: „Kontributi i prof. Remzi Nesimit për gjuhën shqipe dhe gjuhësinë shqiptare“, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptareve – Shkup, 21 mars 2019.
9. Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e Pestë Ndërkombëtare Shkencore të Fakultetit Filologjik me temë: „Prurje të reja për gjuhën, letërsinë dhe kulturën“, Universiteti i Tetovës, 7 dhjetor 2018.
10. Certificate for participation in the Third International Scientific Conference of Faculty of Philology „Albanian intra-cultural cooperation“, State University of Tetova, 22-23april 2016.
11. Certificate for participation in the Second International Scientific Conference of Faculty of Philology „Cultural interaction between Albanian philology and philoogical sciences in the region and beyond – diachronic and synchronic dimensions“, State University of Tetova, 24-25 april 2015
12. Seminar njëjavor i organizuar nga Shërbimi për Bashkëpunim Gjuhësor dhe Arsimor (Service de Coopération Linguistique et Educative) pranë Ambasadës së Francës në RM, i mbajtur prej 22 deri më 27 qershor 2000 në Ohër.
13. Seminar njëjavor i organizuar nga Shërbimi për Bashkëpunim Gjuhësor dhe Arsimor(Service de Coopération Linguistique et Educative) pranë Ambasadës së Francës në RM, i mbajtur prej 25 deri më 30 qershor 2003 në Ohër.
14. Seminar njëjavor i organizuar nga Shërbimi për Bashkëpunim Gjuhësor dhe Arsimor(Service de Coopération Linguistique et Educative) pranë Ambasadës së Francës në RM, i mbajtur prej 28 qershor deri më 3 korrik 2004 në Strugë.
15. Seminar i organizuar nga Qendra e Kulturës dhe e Shërbimit për Bashkëpunim Gjuhësor (Le Centre Culturel et le Service de Coopération Linguistique) pranë Ambasadës së Francës në RM, i mbajtur më 22 maj 2003 në Shkup.
16. Seminar i organizuar nga Qendra e Kulturës dhe e Shërbimit për Bashkëpunim Gjuhësor (Le Centre Culturel et le Service de Coopération Linguistique) pranë Ambasadës së Francës në RM, i mbajtur më 5, 6, 7 dhjetor 2004 në Shkup.
17. Seminar i organizuar nga Qendra e Kulturës dhe e Shërbimit për Bashkëpunim (Le Centre Culturel et le Service de Coopération Linguistique) pranë Ambasadës së Francës në RM, i mbajtur më 3 dhe 4 shkurt 2006 në Shkup.
18. Seminar i organizuar nga Qendra e Kulturës dhe e Shërbimit për Bashkëpunim Gjuhësor (Le Centre Culturel et le Service de Coopération Linguistique) pranë Ambasadës së Francës në RM, i mbajtur më 23 shkurt 2006 në Kumanovë.
19. Seminar njëjavor i organizuar nga Qendra e Kulturës dhe e Shërbimit për Bashkëpunim Gjuhësor (Le Centre Culturel et le Service de Coopération Linguistique) në Shkup dhe Aliancës Franceze (Alliance française) në Tiranë, në lidhje me paralelet dygjuhësore, i mbajtur prej 15 deri 19 maj 2005 në Tiranë.
20. Në vitin 1999 (qershor, korrik) stazh në Francë në Qendrën Audio-Vizuele për Gjuhët Moderne (CAVILAM), në qytetin Vichy.
21. Në vitin 2000 (nëntor, dhjetor 2000), gjatë studimeve postdiplomike në Fakultetin Filologjisë në Prishtinë, qëndrim në Paris (Universiteti Paris VIII-Saint-Denis), për kërkime shkencore në lidhje me temën e magjistraturës.
22. Në vitin 2005 (nëntor, dhjetor) stazh në Francë, në Qendrën Audio-Vizuele për Gjuhët Moderne (CAVILAM), në qytetin Vichy.

 

AKTIVITETET TJERA

Kryeredaktor i revistës shkencore „Scupi“ nr. 31-2022, ISBN: 978-608-4897-44-6.
Anëtar i këshillit redaktues i revistës shkencore „Filologjia – International Journal of Human Sciences“, ISSN 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (online).
Anëtar i këshillit redaktues i revistës shkencore „Albanologjia – International Journal of Albanology“, ISSN 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (online).
Anëtar këshillit redaktues i revistës shkencore „Dialektologji shqiptare“ nr. 3/2022, ISBN: 978-608-4897-70-5.
Anëtar i këshillit redaktues i revistës shkencore „Dialektologji shqiptare“ nr. 2/2021, ISBN: 978-608-4897-42-2.
Anëtar i këshillit redaktues i revistës shkencore „Dialektologji shqiptare“ nr. 1/2020, ISBN: 978-608-4897-26-2.
Anëtar i redaksisë i librit „Për gjuhën shqipe“ të Remzi Nesimit, 2019, ISBN: 978-608-4897-09-5.
Redaktor gjuhësor i librit „Emrat personalë“. Autorë: Hidajete Azizi & Isamedin Azizi, ITSHKSH, Shkup, 2022, ISBN – 978-608-4897-73-6.
Përkthim nga frëngjishtja e një pjese të librit „Konteksti kufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Mbretërisë së SKS-së (1919-1925)“ të autorëve Isamedin Azizi dhe Skender Asani, 2019, ISBN: 978-608-4897-10-1.
Moderator i Konferencës Shkencore me titull „Gjuha dhe shkolla shqipe në Maqedoninë e Veriut“ mbajtur më 24.09.2020, sipas vendimit me nr. 03-530/1 i datës 05.09.2020.
Anëtar i Bordit për Bashkëpunim dhe Besim Publik në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës, sipas vendimit me nr. 03-164/1 i datës 17.03.2021.
Redaktor i librit „Miti dhe historia në romanet e Jean-Marie Le Clézio“. Autor: Besa Saliu, Tetovë, 2023, ISBN: 978-608-67030-0-4.
Recensent i librit Ekzistencializmi në romanet e Jean-Paul Sartre-it“. Autor: Dëfrim Saliu, Tetovë, 2023, ISBN: 978-608-67029-0-8.
Recensent i punimeve shkencore në revistën shkencore „Albanologjia – International Journal of Albanology“, ISSN 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (online). (2020, 2021, 2022).
Recensent i punimeve shkencore në revistën shkencore „Filologjia – International Journal of Human Sciences“,ISSN 1857-9485 (Print), ISSN: 2545-4919 (online). (2020, 2021, 2022).

Gjuhët e huaja:Gjuha shqipe (amtare), gjuha maqedonase, gjuha angleze, gjuha frënge
E-mail:sheajdini@hotmail.com
Telefon:+389(0)75 337 034