Murtezan Idrizi

Murtezan Idrizi

Datëlindja dhe vendi:
12.05.1980 Shkup, f. Nigishtan

Bashkëpunëtor shkencor (Docent)
Doktor i shkencave historike (osmanolog)

ARSIMIMI

 • Doktoratura në Universitetin e Sakarjas në Turqi, në Institutin e Shkencave Shoqërore – dega Histori;
 • Magjistratura në Universitetin e Sakarjas në Turqi, në Katedrën e Historisë dhe Artit Islam – dega Historia islame;
 • Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup;
 • Medreseja “Isa Beu” në Shkup;
 • Shkolla fillore “Joakim Kërçoski” në fshatin Nigishtan;

 

MARRËDHËNIA E PUNËS 

 • Në vitin 2012 u punësua në ITSHKSH-ë, në fillim si administrator, ndërsa prej vitit 2013 si asistent i ri hulumtues;
 • Më 22.04.2016 u zgjodh asistent hulumtues në sektorin Historia e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe lëvizjet demografike, ku vazhdon të punojë edhe sot;
 • Më 18.10.2020 u zgjodh bashkëpunëtor shkencor në sektorin Historia e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe lëvizjet demografike, ku ende është në të njëjtën pozitë;
 • Bashkëpunëtor i jashtëm (Bibliotekist) i shtëpisë botuese “Logos-A” – Shkup;
 • Më parë është marrë me përkthime private nga gjuha turke;

 

BOTIME AUTORIALE

 1. Një dëshmi historike për f. Nigishtan (varret), Fokus Print, 2019 Shkup;
 2. Manastiri në shekujt XIV dhe XV, Konica, 2020 Shkup;
 3. Kalimi i shqiptarëve në fenë islame dhe roli i institucioneve fetare (Xhamitë, Mejtepet, Medresetë), Fokus Print, 2021 Shkup;
 4. Teza e magjistraturës “XIV ve XV yüzyıllarda Manastır” (Manastiri në Shekujt XIV dhe XV), Universiteti i Sakarjas, Fakulteti Shkencave Islame, dega Historia dhe arti islam, 2008, Sakarja;
 5. Disertacioni i doktoratës “Osmanlı Sonrası Arnavud Kimliğinin İnşası” (Ndërtimi i Identitetit shqiptar pas tërheqjes së osmanlinjve) Universiteti i Sakarjas, Instituti i Shkencave Sociale, dega Histori, 2018 Sakarja;

 

 BOTIMET SHKENCORE DHE RECENSIONE

 1. Nga principata në Perandori, nga Anadolli në Rumeli, “Nëpër gjurmët e së kaluarës drejt të ardhmes, Kongresi i Dytë Ballkanik”. Organizator: Universiteti i Sakarjas, Universiteti i Prishtinës, Universiteti Bozok, Fondacioni Hulumtues Shkencor Turk, Vëllimi I, Prizren, 2010, fq. 85 – 94;
 2. Gjendja Sociale dhe Politike në Periudhën e Pavarësisë së Shqiptarisë në Dritën e Memorandumeve (Osmane) 1860 – 1908, Recension veprës së Kemalettin KUZUCU “Studime albanologjike” nr. 10, ITSHKSH, Shkup, 2014, fq. 325 – 332;
 3. Roli edukativo–arsimor dhe kulturor i medreseve në Shkup, SCUPI nr. 12, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 425 – 434;
 4. Kronologjia dhe shkaqet e depërtimit të islamit në trojet shqiptare, “Studime albanologjike” nr. 12, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 219-227;
 5. Disa lloje të shkrimeve osmane (Rëndësia e njohjes së shkrimit osman), “Studime albanologjike” nr. 15, ITSHKSH, Shkup, 2017, fq. 245-252;
 6. Roli edukativo-arsimor dhe kulturor i mejtepeve në Ballkan, “Kërkime historike” nr. 9-10, SH.H.SH.M. Shkup, 2017, fq. 75-81;
 7. Disa burime arkivore në lidhje me themelimin dhe veprimtarinë politike të Organizatës Xhemijeti, SCUPI nr. 20, ITSHKSH, Shkup, 2018, fq. 211-225;
 8. Shkollat e mejtepeve – kuptimi, historiku dhe roli i tyre në sistemin edukativo-arsimor (revistë ndërkombëtare), “ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science”, Viti 6, nr: 71, Elazığ, 2018, fq. 420-425;
 9. Cemiyet – Hareketinin Kuruluşu ve Siyasi Faaliyetlerine İlişkin Bazı Arşiv Kaynakları Değerlendirilmesi (Disa burime arkivore në lidhje me themelimin dhe veprimtarinë politike të Organizatës Xhemijeti) (revistë ndërkombëtare), “VAKANUVIS International Journal of Historical Researches”, Viti 3, nr: 1, Sakarya, 2018, fq. 171-185;
 10. Roli edukativo-arsimor e shpirtëror i xhamisë në shoqërinë tonë, “JEHONA e re”, nr: 2/ Shkup, 2019, fq. 80-96;
 11. Veprimtaria kombëtare dhe fetare e Xhemal Efendisë në burimet arkivore, SCUPI nr. 27, ITSHKSH, Shkup, 2019, fq. 174-195;
 12. Recension veprës së Kemalettin KUZUCU, Gjendja sociale dhe politike në periudhën e pavarësisë së Shqipërisë në dritën e memorandumeve (osmane) 1860 – 1908, “Studime albanologjike” nr. 10, ITSHKSH, Shkup, 2014, fq. 325 – 332;
 13. Recension veprës “Ndarja Administrative e Vilajeteve Shqiptare (emrat e vendeve dhe statusi i tyre)” të auttorit Tahir Sezen, i përkthyer dhe përgatitur nga Dr. Hatixhe Ahmedi, ASHAK, 2021 Prishtinë;

 

KONFERENCA SHKENCORE:

 1. Kongresi II ndërkombëtar ballkanik “Nëpër gjurmët e së kaluarës drejt të ardhmes” (Universiteti i Sakarjas dhe Universiteti i Prishtinës), 30 maj – 6 qershor 2010, Prizren;
 2. Konferenca shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, 14 – 15 tetor 2015, ITSHKSH, Shkup;
 3. Konferenca shkencore “Organizata Xhemijeti dhe rezistenca e saj kundër kolonizimit” 17.12.2017, ITSHKSH, Shkup;
 4. Konferenca shkencore “Roli i Islamit në mbrojtjen e identitetit shqiptar në Maqedoni”, 13.06.2019, ITSHKSH, Shkup.

AKTIVITETE SHKENCORE

Anëtar i redaksisë së revistave:

Pjesë e këshillit redaktues, “Scupi” nr. 12 -2015

Pjesë e këshillit konsultues të monografisë “Fshati i Mësuesve”, Shkup, 2016

Sekretar i redaksisë, “Scupi” nr. 18-2017

Sekretar i redaksisë “10 vjet ITSHKSH”, ITSHKSH, Shkup, 2017

Pjesë e këshillit redaktues, “Scupi” nr. 20, 2018

Sekretar i redaksisë, “Scupi” nr. 21, 2018

Sekretar i redaksisë, “Scupi” nr. 22, 2018

Sekretar i redaksisë, “Scupi” nr. 25, 2019

Pjesë e këshillit redaktues, “Scupi” nr. 27, 2019

Anëtar i bordit botues të revistës “Revista për studime ballkanike”, 2020

Anëtarë i redaksisë së revistës “Kërkime historike” nr. 15, 2020

Anëtarë i redaksisë së revistës “Kërkime historike” nr. 16, 2020

 

AKTIVITETE TJERA:

Anëtar i Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (2017-2018).

Ndoqi të gjitha kategoritë e kurseve në gjuhën e vjetër turke (osmane) në Stamboll (2019).

Mbikëqyrës i botimeve nga fusha e historisë në Shtëpinë Botuese “Logos-A” – Shkup.

Gjuhët e huaja: Maqedonisht, turqisht, anglisht, arabisht
E-mail: m_idrizi001@hotmail.com
Telefon zyre: +389 (0)2 3215 381
Telefon mob: +389(0) 70372198