Idaete Sinani

Idaete Sinani

Datëlindja dhe vendi:
15.09.1978, Shkup

Asistent-hulumtues
(PhD kandidat i shkencave filologjike)
Magjistër i shkencave filologjike

ARSIMIMI

 • 2020 – PhD kandidat i shkencave filologjike në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare;
 • 2016 – Magjistratura në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare, me temë: “Veçoritë leksikore të fshatrave Krushopek, Gërçec dhe Nerez të Shkupit”;
 • 2006 – Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Dega e Gjuhës dhe letërsisë shqiptare, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup;
 • 1997 – Gjimnazi i përgjithshëm “Zef Lush Marku”, Shkup;
 • 1993 – Shkolla Fillore “Boris Kidriç”, Saraj, Shkup.

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 2018-vijim: Punonjës shkencor në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, Departamenti i Gjuhës Shqipe;
 • 2007-2015: Komuna e Çairit,

Përkthyes për nevojat e Këshillit të Komunës së Çairit dhe trupave punues të Këshillit të Komunës së Çairit (nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas).

 

PUNIME SHKENCORE

 • “Fonemat bashkëtingëllore në të folmen shqipe të fshatrave me prejardhje nga Reka e Epërme e Gostivarit”, Studime Albanologjike 19, Shkup, 2019;
 • “Fjalë të rralla në të folmen e rekasve të rrethit të Shkupit”, Albanologjia, Vol. 6. Nr. 11-12, Tetovë 2019;
 • “Ndihmesa e profesor Remzi Nesimit për leksikun e shqipes”, SCUPI 24, Shkup, 2019;
 • “Tradita e dasmave te rekasit e Krushopekut të Shkupit”, Etnoalb, nr. 3, Shkup;
 • “Barbarizmat sllave në të folmet shqipe në Karshiakë të Shkupit”, Studime për leksikun dhe leksikografinë, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2020;
 • “Disa tipare të veçanta të së folmes së Rekës së Epërme, Studime Albanologjike 20, Shkup, 2020;
 • “Një pasqyrë e studimit të të folmeve shqipe në Maqedoninë e Veriut”, Studime Albanologjike 21, Shkup, 2021;
 • “Zhvillimi historik i sistemit bashkëtingëllor në të folmen e Rekës së Epërme dhe veçoritë e tij”, Studime Albanologjike 22, Shkup, 2022;
 • “Sllavizmat si pjesë e pandarë e leksikut te të folmet e Rekës së Epërme, Studime Albanologjike 23, Shkup, 2023.
 • “Gjuha e përkthimeve në tekstet shkollore të arsimit fillor me mësim në gjuhën shqipe në RMV”, SCUPI 31, Shkup, 2021;
 • “Ndihmesa e prof. Qemal Muratit për leksikologjinë dhe leksikografinë shqiptare”, SCUPI 35, Shkup, 2021;
 • “Gjuha shqipe në tekstet shkollore”, Albanologjia, Vol. 9. Nr. 17-18, Tetovë 2022;
 • “Kontributi i prof. Petro Janurës dhe prof. Remzi Nesimit për Kongresin e Drejtshkrimit dhe standardin e shqipes”, Punimet e konferencës “Një komb-një gjuhë”, Instituti Albanologjik, Prishtinë.

 

AKTIVITETE SHKENCORE

 • Kumtesë në konferencën shkencore “Kontributi i prof. Remzi Nesimit për gjuhën shqipe dhe gjuhësinë shqiptare”, 21.03.2019, ITSHKSH, Shkup;
 • Kumtesë në konferencën shkencore “Etnokultura e trevës së Gostivarit”, 3-4 gusht, 2019, Etnoalb, Mavrovë.
 • Kumtesë në konferencën shkencore “Gjuha dhe shkolla shqipe në Maqedoninë e Veriut”, 24.09.2020, ITSHKSH, Shkup;
 • Kumtesë në konferencën shkencore “Kontributi i prof. Qemal Muratit për gjuhësinë shqiptare”, 04.11.2021, ITSHKSH, Shkup;
 • Kumtesë në konferencën shkencore “Studime për leksikun dhe leksikografinë dialektore”, 09.10.2019, Instituti Albanologjik, Prishtinë;
 • Kumtesë në Seminarin e XIII Ndërkombëtar të Albanologjisë, “Gjuha, Letërsia dhe Identiteti”, 25-26 shtator, 2019;
 • Kumtesë në Seminarin e XV Ndërkombëtar të Albanologjisë, “Shqiptarët dhe kultura e kujtesës”, 22 nëntor, 2021;
 • Kumtesë në konferencën shkencore mbarëkombëtare “Një komb – një gjuhë”, 24.11.2022, Instituti Albanologjik, Prishtinë;
 • Kumtesë në konferencën shkencore “50 vjet gjuhë, letërsi e kulturë shqiptare në Fakultetin e Filologjisë në Shkup; 50 vjet shkruajmë e flasim njësoj”, mbajtur më 21. 11. 2022, Shkup.

 

AKTIVITETE TË TJERA

 • Zëvendëskryetare e Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve -Shkup (2022-vijim);
 • Anëtare e këshillit redaktues të librit “Dialektologji shqiptare” 1,2,3,4, Të folmet shqipe të Maqedonisë së Veriut, ITSHKSH, Shkup;
 • Anëtare e këshillit organizativ të konferencës shkencore “Kontributi i prof. Remzi Nesimit për gjuhën shqipe dhe gjuhësinë shqiptare”, e mbajtur më 21.03.2019, ITSHKSH, Shkup;
 • Anëtare e këshillit redaktues të revistës “Scupi 24”, Kontributi i prof. Remzi Nesimit për gjuhën shqipe dhe gjuhësinë shqiptare”;
 • Sekretare e Edicionit “Scupi 24”, ITSHKSH, Shkup;
 • Anëtare e këshillit organizativ të konferencës shkencore “Gjuha dhe shkolla shqipe në Maqedoninë e Veriut”, 24.09.2020, ITSHKSH, Shkup;
 • Anëtare e këshillit redaktues të revistës “Scupi 31”, Gjuha dhe shkolla shqipe në Maqedoninë e Veriut”, ITSHKSH, Shkup;
 • Anëtare e këshillit organizativ të konferencës shkencore “Kontributi i prof. Qemal Muratit për gjuhësinë shqiptare”, 04.11.2021, ITSHKSH, Shkup;
 • Anëtare e këshillit redaktues të revistës “Scupi 35”, Kontributi i prof. Qemal Muratit për gjuhësinë shqiptare”, ITSHKSH, Shkup;
 • Sekretare e Edicionit “Scupi 35”, ITSHKSH, Shkup;
 • Anëtare e këshillit organizativ të konferencës shkencore mbarëkombëtare “Një komb – një gjuhë”, e mbajtur më datë 22.11.2022, ITSHKSH, Shkup;
 • Sekretare e konferencës mbarëkombëtare “Një komb – një gjuhë”, e mbajtur më datë 22.11.2022;

Gjuhët e huaja:Gjuha shqipe (amtare), gjuha maqedonase, Gjuha angleze
E-mail:idaetesinani@gmail.com , idasinani78@gmail.com
Telefon: