Zeqirija Ibrahimi

Zeqirija Ibrahimi

Datëlindja dhe vendi: 14.06.1977, Shkup

Këshilltar shkencor
(profesor ordinar)

ARSIMIMI

2010 – Doktor i shkencave filologjike
Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup
Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare
Tema: Kohezioni në gjuhën shqipe

2007 – Magjistër i shkencave filologjike
Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski”– Shkup
Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare
Tema: “Referimi i brendshëm gjuhësor: anafora dhe katafora (analizë krahasimtare ndërmjet gjuhës shqipe dhe asaj maqedonase)”

1999 – Profesor i gjuhës dhe letërsisë shqiptare
Universiteti “Shën Cirili e Metodi”
Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup
Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare

1995 – maturant
Gjimnazi “Zef Lush Marku” – Shkup

1991 – semimaturant
Shkolla Fillore “Dame Gruev” – Shkup

PËRVOJA E PUNËS
2011-aktualisht – hulumtues shkencor
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

1999 – 2011 – Bibliotekar
Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup
Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare

BOTIMET

– Practical Albanian I-II (Doracak për mësimin e shqipe) (koautor), Peace Corps, Shkup, 2000
– INTERLINEARIS – studime mbi gjuhën shqipe, ITSHKSH, Shkup, 2014
– Planifikimi gjuhësor në Maqedoni dhe studime të tjera, ITSHKSH, Shkup, 2019
– “Luboteni 2001” (studime, raporte, dokumente dhe fotografi), bashkëpërpilues, ITSHKSH, Shkup, 2021

PUNIME SHKENCORE

1. Format e pashtjelluara të foljes në gjuhën shqipe, “Shqyrtime albanologjike” nr. 7, Shkup, 2004, fq. 75-86
2. Gjuha shqipe në media, “Shqyrtime albanologjike”, nr. 8, Shkup, 2005, fq. 65-68
3. Bismilahi në gjuhën shqipe, “Drita e Kuranit”, nr. 3, Tiranë, 2008
4. Внатрешнојазична референција: анафора и катафора (споредбена анализа меѓу албанскиот и македонскиот јазик), Годишен зборник, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2008, fq. 367-369
5. Vështrime gjuhësore për praninë dhe përkthimin e Bismilahit në gjuhën shqipe, “Jehona e Re” 1-2, 2009, fq. 85-108
6. Vlera stilistike e orientalizmave në mevludin e Tahir Efendi Popovës, “Mevludi tek shqiptarët”, Bashkësia Islame e Kosovës, Prishtinë, 2009. fq. 199-208.
7. Vështrime gjuhësore për praninë dhe përkthimin e Bismilahit në gjuhën shqipe, Takvim, BIK, 2009, Prishtinë, fq. 147-167
8. Tahir Efendi Popova’nın “Mevludi” başlıklı eserinde oryantalizmlerin stilistik değeri, Uluslararası “Türkçe’nin Balkan Dilleri Üzerine Etkisi” (sempozyumu), MATÜSITEB & TİKA, Üsküp, 2010, fq. 53-61
9. Vështrim i disa patronimeve shqiptare me prejardhje turke, “Jehona e re” nr. 1-2, Shkup, 2011, fq. 3-10
10. Standardizimi administrativ i toponimeve shqiptare, në: SCUPI nr. 1 – “Mbrojtja e trashëgimisë kultuore shqiptare në Maqedoni (sesion shkencor), ITSHKSH, Shkup, 2012, fq. 157-162
11. Gjuha standarde shqipe dhe epoka e kompjuterizimit, në: SCUPI nr. 2 – Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, vepër me vlera të mëdha kombëtare (konferencë shkencore), ITSHKSH, Shkup, 2012, fq. 143-152.
12. Hasan Prishtina – vizionari që pengoi planet serbe, në: SCUPI nr. 4 – “Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës” (konferencë shkencore), ITSHKSH, 2012, Shkup, fq. 449-460.
13. Fletët e Mehmet Akif Ersojt, “Studime albanologjike” nr. 7, ITSHKSH, Shkup, 2013, fq. 13-18.
14. Gjuha shqipe në kohën e Perandorisë Osmane, “Studime albanologjike” nr. 8, ITSHKSH, Shkup, 2013, fq. 53-60
15. Tërmetet e Shkupit – nga fatkeqësi natyrore në fatkeqësi kulturore, “Kërkime historike” nr. 7, Shoqata e Historianëve Shqiptarë, Shkup, 2014, SHKUP, 2014, fq. 53-59
16. Letërsia shqipe në shkollë dhe ideologjia, në: SCUPI nr. 6 – “Letërsia shqipe dhe shkolla”, ITSHKSH, Shkup, 2014, fq. 109-122
17. Standardizimi i toponimisë shqiptare në Maqedoni, në: SCUPI nr. 5 – “Toponimia shqiptare në Maqedoni”, ITSHKSH, Shkup, 2014, fq. 177-184.
18. Pllaka e kalasë, “Kërkime historike” nr. 8, Shkup, 2014, fq. 123-126
19. Gjuha standarde shqipe – themel identitar i shqiptarëve të Maqedonisë, “Albanologji I” nr. 4, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014, fq. 211-220
20. Prifti kryeministër, në: SCUPI nr. 13 – Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 102-105
21. Transkriptimet dhe redaktimet e mevludeve në gjuhën shqipe, Fakulteti Filozofik – Universiteti i Tetovës, Philosophica vol. 1, nr, 1-2, tetovë, 2014, fq. 254-258
22. Kujtesa historike e Shkupit përmes planeve urbanistike (1914-2014), në: SCUPI nr. 12 – “Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 280-288
23. Kurani në gjuhën shqipe (vështrim gjuhësor), “Islamic Civilisation in the Balkans” – International Congress, IRSICA, İstanbul, 2015, fq. 679-701
24. Gjuhësia ballkanike – një shembull për ballkanistikën, në: SCUPI – “Shaban Demiraj – figurë e shquar e albanologjisë dhe ballkanologjisë”, nr. 8, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 219-226
25. Gjuha e teksteve të veprimtarisë teknike-shkencore, “Albanologji I” nr. 5, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2015, fq. 393-430
26. Gjuha shqipe në Maqedoni ndërmjet standardizimit e zyrtarizmit, “Albanologjia” 5-6, Vol. 3 nr. 5-6, Seminari IV i albanologjisë, Tetovë, 2016, fq. 298-308
27. Fletët e Mehmet Akif Ersojt, ALSAR, Tiranë, 2016, fq. 324-332
28. The Autorship of the Work “Albania – What It Was, What It Is And What Will be” – An Analysis Through Connectors (bullgarisht), Macedonian review, The Macedonian Scientific Institute, Volume XL, 2017, nr. 3. Sofia, 2017, fq. 83-104
29. Problemet e terminologjisë islame në gjuhën shqipe, Albanologji VI, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2016, fq. 59-65
30. Përkthimet e suksesshme përmes konektorëve (në koautorësi me Berton Sulejmanin), Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2017, fq. 87-97
31. Fishta në një dritë tjetër, “Kërkime historike” 9-10, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, Shkup, 2017, fq. 175-178
32. Xhevat Lloshi dhe “Stilistika e gjuhës shqipe”, Shoqata e Gjuhësisë Shqiptare dhe Biblioteka Kombëtare”, Infobotues, Tiranë, 2018, fq. 241-251
33. Identiteti politik i Xhemijetit, në: SCUPI nr. 20 – “Organizata Xhemijeti dhe rezistenca e saj kundër kolonizimit”, 2018, ITSHKSH, Shkup, fq. 158-169
34. Një standard i ri në terminologjinë shqiptare, “Bibliografia dhe shkrime për prof. dr. Xhevat Lloshin – me rastin e 80-vjetorit të lindjes, Instituti i Studimeve Shqiptare dhe Protestante, Tiranë, 2018, fq. 90-96
35. Statusi i gjuhës shqipe në Maqedoni, në: SCUPI 22 – “Gjuha shqipe në Maqedoni – histori dhe perspektiva”, ITSHKSH, Shkup, 2018, fq. 139-164
36. Kontributi i Xhevat Lloshit për terminologjinë e botanikës dhe zoologjisë në gjuhën shqipe, “Gjuha shqipe” nr. 1/2018, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2018, fq. 111-116
37. Yazarı şairleştiren şehirler – Üsküp, Selanik ve İstanbul vasıtasıyla Yahya Kemal Beyatlı, në: 60 Yıl Sonra Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu, Türkiye Yazarlar Birliği ve İstanbul, Bahçelievler Belediyes, Stamboll, 2018, fq. 302-308
38. Yazarın (metaforik olarak) Arnavutça Okunuşu (punim për shkrimtarin Cengiz Aytmatov), “BOZKIRIN UYANIŞI, CENGİZ AYTMATOV”, KAF YAPIM-YAYIN, Ankara, 2019, fq. 269-285
39. Beteja gjuhësore në Ballkan, Ballkanologji 1, ITSHKSH, Shkup, 2019, 310-322
40. Proza shkencore e Faik Konicës dhe Fan S. Nolit – analizë përmes konektorëve të tekstit, “Studime albanologjike” nr. 19, ITSHKSH, Shkup, 2019, fq. 27-51
41. Në kufirin e jetës, SCUPI nr. 25, ITSHKSH, Shkup, 2019, fq. 70-75
42. Remzi Nesimi – albanologu i parë, SCUPI nr. 24, ITSHKSH, Shkup, 2019, fq. 119-125 (në botim)
43. Planifikimi gjuhësor në Maqedoni dhe studime të tjera (libër), ITSHKSH, Shkup, 2019
44. Problemet e përdorimit zyrtar të shqipes standarde në Maqedoni, Albanologji 10, vëll. 1, 2020, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2020, fq. 317-323
45. Remzi Nesimi – Për gjuhën shqipe (përmbledhje punimesh), Redaktor i përgjithshëm – editor, ITSHKSH, Shkup, 2019
46. Problemet e përdorimit zyrtar të shqipes standarde në Maqedoni, në: “Sfidat e përkthimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, Agjencia për Zbatimin e Gjuhës Shqipe e RMV-së, Shkup, 2020, fq. 77-84.
47. Shenjat e pikësimit në funksion të kohezionit të tekstit, “Studime albanologjike” 20, ITSHKSH, Shkup, 2020, fq. 67-73
48. Politikat gjuhësore evropiane në përqasje me politikën gjuhësore në RVM, në: “Shumëgjuhësia dhe sfidat e zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në RMV” , Agjencia për Zbatimin e Gjuhës Shqipe, 2020, fq. 239-252
49. Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip dhe nacionalizmi shqiptar, në: “Shoqëria e të Shtypury Shkronja Shqip 1879-2019” (përmbledhje kumtesash), ALSAR, Tiranë, 2020, fq. XXX (në botim)
50. “Gjuha shqipe në shkollë nga sipërfaqja në thellësi”, SCUPI 31, ITSHKSH, Shkup, 2020, fq. 280-290
51. “Transformimet identitare në Ballkan – nga historia në perspektivë”, “Ballkanologjia 3”, ITSHKSH, Shkup, 2021, fq. 118-149.
52. “Olivera Jashar Nasteva si fat i njeriut ballkanik”, “Ditët e alfabetit 2”, ITSHKSH, Shkup, 2020, fq. 81-84.
53. “Planifikimi gjuhësor në Maqedoninë e Veriut”, në: Doracak i nëpunësve administrativë lidhur me zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, Agjencia për Zbatimin e Gjuhës Shqipe, Shkup, 2020, fq. 12-18 (ky tekst është botuar edhe në versionin maqedonisht dhe anglisht)
54. “Gjuhësia shqiptare kundrejt përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në RVM”, “Albanologjia” vëll. 8, nr 15-16, Universiteti i Tetovës, Tetovë, 2021, fq. 185-193
55. “Iluministi Xhevat Gega”, SCUPI XX, ITSHKSH, Shkup, 2022, f. 122-128
56. “Përkthimi i Kuranit të I. M. Qafzezit – ngjarje e rëndësishme e kulturës dhe e filologjisë shqiptare”, në: STUDIME nr. 1, Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame, Prishtinë, 2021, f. 53-64
57. “Kontributi i prof. Qemal Muratit në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup”, SCUPI XX, ITSHKSH, Shkup, 2022, f. 12-30
58. “Gjuhësia e tekstit – detyrim për studimin e gjuhës”, Fakulteti Filologjik – Universiteti i Tetovës, Tetovë, 2023, fq. XX
59. “Katedra e Albanologjisë në Shkup dhe orientimi kombëtar i shqiptarëve, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe Koneski” Shkup, 2023, fq. XX
60. Perspektiva e gjuhës standarde shqipe në gjysmëshekullin e Ardhshëm, Akademia e Studimeve Albanologjike, ITSHKSH, Instituti Albanologjik – Prishtinë, Tiranë, 2023, fq. XX.

PJESËMARRJA NË AKTIVITETE SHKENCORE

1. Islamic Civilisation in the Balkans – International Congress, IRSICA, Shkup, 13-17 tetor 2010
2. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore shqiptare në Maqedoni (sesion shkencor), ITSHKSH, Shkup, 21 nëntor 2011
3. Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, vepër me vlera të mëdha kombëtare (konferencë shkencore), ITSHKSH, Shkup, 13 qershor 2012
4. Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (konferencë shkencore), ITSHKSH, 13-14 tetor 2012, Shkup.
5. Çështja shqiptare para dhe pas shpalljes së pavarësisë, Seminari VI Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 20-22 shtator 2012, Tetovë-Shkup
6. Prurjet e kulturës shqiptare gjatë shekullit XX dhe fillimit të shekullit XXI, Seminari VII Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, 26 shtator 2013
7. Toponimia shqiptare në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 3 qershor 2013
8. Letërsia shqipe dhe shkolla (tribunë shkencore), ITSHKSH, Shkup, 12 dhjetor 2013
9. Osmanlıdan sonra balkanlarda kaybolan değerler (simpozium ndërkombëtar), RUTEV, ENSAR, Köprü, Shkupе, 8 qershor 2013
10. Shqipja dhe rrethanat e sotme sociolinguistike dhe sociopolitike, Java e Albanologjisë, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 21-23 tetor 2013
11. Shaban Demiraj – figurë e shquar e albanologjisë dhe ballkanologjisë, ITSHKSH, 21 nëntor 2013, Shkup
12. Problemet socio-kulturore dhe sfidat e bashkëkohësisë (konferencë shkencore ndërkombëtare), Universiteti Shtetëror i Tetovës, Fakulteti Filozofik, 18 tetor 2013
13. “110 vje¬tori i vdekjes së Sami Frashërit”, Uni¬v¬e¬rs¬i¬teti “Hasan Prishtina” – Prishtinë dhe Qendra Kulturore “Atatürk” – Ankarasë, Prishtinë, 23-25 tetor 2014
14. Kultura shqiptare – pjesë e pashkëputshme e kulturës evropiane, Seminari VIII Ndërkombëtar i Albanologjisë Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë, 25 shtator 2014
15. Shqipja e sotme në hapësirat mbarëshqipfolëse – gjendja dhe perspektivat, Java e Albanologjisë, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 16-18 qershor 2014
16. Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare, Seminari IX Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë, 2-3 tetor 2015
17. Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore (konferencë shkencore), ITSHKSH, Shkup, 14 tetor 2015
18. Prurje leksikore dhe leksikografike në fushë të shqipes, Java e Albanologjisë, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2015, 15-19 qershor 2015
19. Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët (tribunë shkencore), ITSHKSH, Shkup, 20 nëntor 2015
20. Shaban Demiraj – figurë e shquar e shkencave albanologjike dhe e arsimit kombëtar, Akademia Shqiptare e Shkencave dhe Arteve & Shoqata e Gjuhësisë Shqiptare, 24 janar 2015
21. Mehmet Akif Ersoj në vendlindje (simpozium ndërkombëtar), ALSAR, Tiranë, 11-12 mars 2016
22. Java e albanologjisë, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 23-27 maj 2016
23. Letërsia shqipe në shekullin XX, Seminari X, Universiteti i Tetovës, 30 shtator 2016
24. Bashkëpunimi brendakulturor shqiptar, Konferenca e tretë ndërkombëtare e Fakultetit Filologjik, USHT – Tetovë, 22-23 prill 2016
25. Organizata Xhemijeti dhe rezistenca e saj kundër kolonizimit, ITSHKSH & Logos-A, Shkup, 17 dhjetor 2017
26. Gjuha shqipe në Maqedoni – histori dhe perspektiva, ITSHKSH, Shkup, 18 qershor 2018
27. Ballkanologjia sot dhe komunikime ndërballkanike, Seminarit Ndërkombëtar i Ballkanologjisë, ITSHKSH, 22-23 tetor 2018
28. Konferencë jubilare me rastin e 80-vjetorit të lindjes së prof. Xhevat Lloshit dhe prof. Emil Lafes, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 21 shtator 2018
29. Çështje të leksikografisë, leksikologjisë, stilistikës, filologjisë dhe të shqipes standarde në veprën e prof. dr. Xhevat Lloshit, Shoqata e Gjuhësisë Shqiptare dhe Biblioteka Kombëtare, Tiranë, 11 maj 2018
30. Pikësimi në gjuhën shqipe (konferencë ndërkombëtare), Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, ASA, Tiranë, 30 maj 2018
31. 60 Yıl Sonra Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu, Türkiye Yazarlar Birliği ve İstanbul, Bahçelievler Belediyes, Stamboll, 8-9 nëntor 2018
32. Kontributi i prof. Remzi Nesimit për gjuhën shqipe dhe gjuhësinë shqiptare, ITSHKSH, 21 mars 2019, Shkup
33. 20-vjetori i eksodit në Kosovë (panel), ITSHKSH, Shkup, 5 prill 2019
34. Promovimi i veprës së Pashko Vasës “Shqipnia dhe shqiptarët” (promotor), ITSHKSH ISPN dhe “Alsar”, Shkup, 7 maj 2019
35. Roli i Islamit në mbrojtjen e identitetit shqiptar në Maqedoni, ITSHKSH&FSHI, Shkup, 13 qershor 2019
36. Java e albanologjisë, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 17-19 qershor 2019
37. Konferencë ndërkombëtare për ballkanologjinë (promotor i botimit), ITSHKSH, Shkup, 26.10.2019
38. “Sfidat e përkthimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut” (sesion shkencor), Agjencia për Zbatimin e Gjuhës që e Flasin së Paku 20% e Qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkup, 30.09.2019.
39. “Shoqëria e të Shtypury Shkronja Shqip 1879-2019” (konferencë shkencore), ALSAR, Tiranë, 01.11.2019
40. “Shumëgjuhësia dhe sfidat e zbatimit të ligjit të gjuhës në RMV” (konferencë shkencore), Agjencia për Zbatimin e Gjuhës Shqipe, 20-23 shkurt 2020, Shkup
41. “Gjuha dhe shkolla shqipe në Maqedoninë e Veriut” (sesion shkencor) ITSHKSH, Shkup, 24 shator 2020
42. “Ballkani midis mitit, realitetit dhe perspektivës” (konferencës shkencore ndërkombëtare), ITSHKSH, Shkup, 23 tetor 2020
43. “Ditët e alfabetit 2” – “Rinjohja e ballkanologes Olivera Jashar Nasteva” (sesion shkencor), ITSHKSH, Shkup, 17.11.2020.
44. “Shumëgjuhësia dhe sfidat e zbatimit të Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve në RMV” (konferencë shkencore ndërkombëtare), Agjencia për Zbatimin e Gjuhës Shqipe, Shkup, 20-23 shkurt 2020
45. “Sfidat e (mos)zbatimit të ligjit të gjuhëve në Maqedoninë e Veriut dhe gabimet gjatë përdorimit të shqipes standarde” (Seminarin XIV Ndërkombëtar i Universitetit të Tetovës – u mbajt virtualisht), 25 nëntor 2020.
46. “Figura poliderike e profesor Xhevat Gegës” (tribunë shkencore), ITSHKSH, 1 shtator 2021.
47. “Një shekull nga botimi i përkthimit të Kuranit prej I.M. Qafëzezit”, Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame – Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës, Prishtinë, 21 shtator 2021.
48. “Terminologjia dhe roli i saj për njohjen e gjuhës profesionale” (konferencë shkencore ndërkombëtare), Agjencia për Zbatimin e Gjuhës Shqipe, Shkup, 29-30 shtator 2021
49. “Ballkani midis integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal” (konferencë shkencore ndërkombëtare), ITSHKSH – Shkup, 28 tetor, 2021.
50. “Kontributi i prof. Qemal Muratit për gjuhësinë shqiptare” (konferencë shkencore ndërkombëtare), ITSHKSH, Shkup, 4 nëntor 2021.
51. “Norma drejtshkrimore dhe korniza ligjore e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut sot, Konferenca e Shtatë Ndërkombëtare Shkencore e Fakultetit – Universiteti i Tetovës, 16.11.2022
52. “50 vjet gjuhë, letërsi e kulturë shqiptare në Fakultetin e Filologjisë Në Shkup; 50 vjet shkruajmë e flasim njësoj”, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare në Fakultetin e Filologjisë “Bllazhe Koneski”, Shkup, 21.11.2022
53. “Një komb – një gjuhë”, Konferencë Mbarëkombëtare shkencore Akademia e Studimeve Albanologjike – Tiranë, ITSHKSH – Shkup, Instituti Albanologjik – Prishtinë, Tiranë, 25.11.2022.
54. “Albanologjia dje, sot dhe nesër”, konferencë ndërkombëtare shkencore, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 20.06.2023

AKTIVITETE TË TJERA

– Kryetar i Këshillit të ITSHSKSH-së (2011-2016)
– Kryeredaktor i revistës shkencore “Studime albanologjike (2018-aktualisht)
– Kryeredaktor i edicionit “SCUPI” (2012-2015)
– Sekretar Shkencor në ITSHKSH (2018-2019)
– Kryeredaktor – “SCUPI 28 – 100 vjet Xhemijet”, ITSHKSH, 2020
– Redaktor – Xhevat Lloshi, “Fjalorët e shqipes me turqishten”, ALSAR, Tiranë, 2020
– Anëtar i redaksisë:
o “SCUPI 20 – Organizata XHEMIJETI dhe rezistenca e saj kundër kolonizimit”, ITSHKSH, Shkup, 2018.
o “SCUPI 24 – Kontributi i Prof. Remzi Nesimit për gjuhën shqipe dhe gjuhësinë shqiptare”, ITSHKSH, Shkup, 2019
o “SCUPI 31 – Gjuha dhe shkolla shqipe në Maqedoninë e Veriut”, ITSHKSH, 2021
o “SCUPI 34 – Figura poliedrike e profesor Xhevat Gegës”, ITSHKSH, Shkup, 2022 (në përgatitje)
o “SCUPI 35 – Kontributi i Prof. Qemal Muratit për gjuhësinë shqiptare”, ITSHKSH, Shkup, 2022 (në përgatitje)
o “Dialektologjia shqiptare – Të folmet shqipe në Maqedoninë e Veriut I, II, III, IV”, ITSHKSH, Shkup, 2020, 2021, 2022, 2023
o “Ditët e alfabetit I”, ITSHKSH, Shkup, 2020
o “Ditët e alfabetit II”, ITSHKSH, Shkup, 2021
o “Ballkanologjia – 1, 2, 3, 4”, ITSHKSH, Shkup, 2019, 2020, 2021, 2022
– Deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut (01.01.2017–01.11.2017)

Puna përkthimore

– Pashko Vasa “Bardha e Temalit” nga shqipja në maqedonisht romanin (“Vatra”, 2009)
– Millan Mijallkoviq & Katerina Urbanek “Shkupi bastard i botës të autorëve” (“Goten”, 2011)

Publicistika

– Themelues, redaktor gjuhësor dhe publicistik i shkrimeve në revistën mujore “Shenja” (2011-2014); Botues: SHQK “Vizioni M” – Shkup
– Dhjetëra shkrime publicistike të botuara në gazetat, revistat dhe portalet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut, Kosovës, Shqipërisë, Turqisë, Bullgarisë etj.

Gjuhët e huaja:Gjuha shqipe (amtare), gjuha maqedonase, Gjuha angleze (për nevoja shkencore), Gjuha turke (njohuri themelore)
E-mail: zibrahimi@itsh.edu.mk , zibrahimi@yahoo.com, zeqirija.ibrahimi@gmail.com
Telefon: +389(0)23215381