Rini Useini

Rini Useini

19.07.1983, Strugë.

Bashkëpuntor shkencor (docent)
Doktor i Etnologjisë dhe Antropologjisë

ARSIMIMI

 • Doktoroi në Institutin e Etnologjisë dhe Antropologjisë, Universiteti i Shkupit “Shën Kirili e Metodij”, ku mbrojti temën: Studimet etnologjike  dhe antropologjike të aspekteve ekonomike të dasmës në kushte bashkëkohore tek shqiptarët e Maqedonisë Veriore”
 • Magjistroi – në Institutin e Folklorit ,,Marko Cepenkov” në Shkup, Universiteti i Shkupit “Shën Kirili e Metodij”, ku mbrojti temën “Veshjet popullore të Strugës dhe rrethinës” dhe mori titullin magjistër i Folkloristikës dhe Etnologjisë;
 • Fakultetin e kreu – në departamentin e Etnologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, ku mori titullin etnolog i diplomuar (student i dalluar i gjeneratës 2005/2006);
 • Shkollën e mesme në Sh.M.Sh ,,Niko Nestor” Strugë, drejtimi matematiko – natyror;
 • Shkollën fillore ,,Ekrem Jakupi” në fshatin e lindjes Koroshishtë të Strugës.

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

 • 11.2007 – aktualisht – Punëtor shkencor në ITSHKSH, Sektori i etnologjisë, historisë së artit dhe arkitekturës popullore;
 • 2002-2007 Gazetar dhe redaktor në TV “Art Kanal” në Strugë;
 • 2005-2006 Gazetar dhe redaktor në gazetën javore “Pena Shqiptare”, Prishtinë.

 

BOTIME AUTORIALE

 1. “Gjurmëve të veshjes popullore shqiptare në Maqedoni” (në bashkëautorësi me Dr. Bukurie Mustafa dhe Prof.Dr. Izaim Murtezani), Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Shkup, 2017.
 2. “Veshja popullore shqiptare në trevën e Strugës”, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Shkup, 2018.
 3. “Албанските народни носии во Струшко”, Скопје, 2019.
 4. Më rikthe në jetë (poezi) – Strugë, 2018.
 5. Ktheju vetvetes (Poezi) – Strugë, 2019.
 6. Sukses në labirinth (poezi) – Strugë, 2021.

 

PUNIME SHKENCORE DHE RECENSIONE

 • Roli i femres sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit, “AlbanalogjiaInternational Journal of Albanalogy, vol 3, 5-6, Tetovë, 2016, fq.390-395.
 • Struga weddings in folk songs from an economic anthropological point of view “Albanalogjia” International Journal of Albanalogy, vol 9, nr.17-18, Tetovë, fq.221-227.
 • Ndikimi i sheriatit në dasmat bashkëkohore shqiptare, “Studime Albanalogjike 21”, ITSHKSH, Shkup, 2021, fq.222-227.
 • Zejtaria e kësulave dhe artarisë – ballafaqim me modernizmin, “Albanalogji 2, Vëllimi I, Instituti Albanalogjik, Prishtinë, 2012, fq.455-462.
 • Etnologjia si manifestim në kohët e sotme në turizëm, shoqëri, etj, “Albanologji V”, vëllimi I, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014. fq.241-246.
 • Burri dhe gruaja në punët e tjetrit, “Albanalogji 6, vëllimi II”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2016, fq.507-516
 • Transmetimi i kulturës shpirtërore ndër gjenerata, “Albanalogji 7Vëllimi I, Instituti Albanalogjik, Prishtinë, 2017, fq.563-570.
 • Manifestimet kulturore në Strugë, bashkëpunim komunitetesh dhe atraksion turistik, “Albanalogji 8, Vëllimi I, Instituti Albanalogjik, Prishtinë, 2018, fq.543-548
 • Mardhëniet ndërshqiptare pas eksodit të vitit 1999, “Albanalogji 10, vëllimi II, Instituti Albanalogjik, Prishtinë, 2020, fq.59-66.
 • Përkushtimi i Drita Halimi Statovcit ndaj studentëve dhe studimeve shkencore, “Albanalogjia 11, Vëllimi I, Instituti Albanalogjik, Prishtinë, 2021, fq.391-400.
 • Bashkëpunimet ndërkulturore si urë lidhëse në Ballkan, “Ballkanalogjia” 4 (Ballkani midis integrimit europia dhe bashkëpunimit rajonal) ”, ITSHKSH, Shkup, 2022, f.183-191.
 • Dasma si trashëgimi kulturore, vështrim krahasues, Strugë-Luginë e Preshevës, (tematika: Trashëgimia kulturore materiale e paluajtshme e luginës së Preshevës dhe e viseve shqiptare), Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari kulturore Preshevë, Prishtinë, 2021, 240-244.
 • Hapësirat krijuese të manifestimit të trashëgimisë kulturore, Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari kulturore Preshevë, (tematika: Trashëgimia kulturore materiale e paluajtshme e luginës së Preshevës dhe e viseve shqiptare), Lena, Prishtinë, 2021, f.241-248.
 • Artizanet e fustaneve të nusërisë, Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari kulturore Preshevë, (tematika:Zejtaria dhe tregëtia në Luginë të Preshevës dhe në viset shqiptare), Lena, Prishtinë, 2022,  fq.207-214.
 • Veshja e Medvegjës dhe viseve të tjera si elemente ndërlidhëse me identitetin, Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari kulturore Preshevë, (tematika:Veshja shqiptare e Medvegjës dhe e viseve të tjera shqiptare),  Lena, Prishtinë, 2022, f.219-224.
 • Mbi kujtesën apo ngulmin – manifestimi i sotëm i veshjes popullore. “Scupi – 9”, (tematika: Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni), Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2015, fq.115-124.
 • Karnevalet në psikologjinë popullore, (tematika: Karnevali i Bozovcës), “Scupi 14”, ITSHKSH, Shkup 2016, fq.103-108.
 • Dita e verës në Strugë dhe simbolika e saj, “Scupi 15”, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2018, fq.85-94.
 • Religjionet natyrore në festat popullore kalendarike, “Scupi”, 18, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2017, fq.70-77.
 • Shën Gjergji, identitet brezash (rasti i fshatit Koroshishtë), “Scupi” – 21, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2019, fq.93-98.
 • Vështrim antropologjik i çështjeve ekonomike të dasmave bashkëkohore shqiptare, “Scupi” – 26, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2019.
 • Veshjet tradicionale shqiptare në Maqedoninë Veriore – vështrim etnologjik, (tematika: Veshjet tradicionale në trevat shqiptare), Scupi 29, ITSHKSH, Shkup, 2020, fq.17-29.
 • Këngët e dasmës me narrativ ekonomik dhe antropologjik, tematika: Kënga folklorike -vlerë e trashëgimisë kulturore, Scupi 32, ITSHKSH, Shkup 2021, fq.51-59.
 • Aktivitetet e shoqërive dhe zhvillimet kulturore në Shkup e rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore, shikuar nga këndvështrimi etnografik, “Kërkime historike”, 9-10, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, Shkup, 2017, fq.126-135.
 • Zbukurimi apo maskimi i fytyrës te nuset në trevën e Kërçovës. “Etnoalb” – 1, Revistë shkencore për folklor dhe etnologji, Shoqata e etnokulturës shqiptare “Etnoalb” – Shkup, 2017, fq.139-144.
 • Këndveshtrim antropologjik mbi këngët e dasmës në trevën e Dibrës, “Etnoalb 2, Revistë shkencore për folklor dhe etnologji, Shoqata e etnokulturës shqiptare “Etnoalb” – Shkup, 2018, fq.143-147.
 • Vështrim ekonomiko-antropologjik te dasmat bashkëkohore në Gostivar dhe rrethinë, “Etnoalb” – 3, Revistë shkencore për folklor dhe etnologji, Shoqata e etnokulturës shqiptare “Etnoalb” – Shkup, 2019. f.163-166.
 • Pishtarët e Etnokulturës strugane, Shpresa Vinca Tuda dhe Rahmi Tuda, “Etnoalb4, (Revistë shkencore për folklor dhe etnologji), 2020, f.161-168
 • Dasma si trashëgimi kulturore dhe atraksion turistik, “Etnoalb5, Revistë shkencore për folklor dhe etnologji, Shoqata e etnokulturës shqiptare “Etnoalb” , Shkup, 2022, f.115-124.
 • Muzika si pjesë e pandar e jetës arbëreshe ,,Ditët e alfabetit III, ITSHKSH, Shkup, 2022. fq.210-213.
 • Zanat në mitologjinë shqiptare – aspekti diakronik dhe simbolik i tyre, “Studime Albanalogjike 11, ITSHKSH, Shkup 2015, fq.127-134.

 

AKTIVITETET SHKENCORE

Panel diskutimi “Antropologjia, kultura, trupi” – Qendra e studimeve albanalogjike, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit, Departamenti I Etnologjisë, Tiranë, 9-10 dhjetor, 2016; Pjesëmarrës me punimin shkencor: “Praktika dhe rituale trupore”

Pjesmarrës në konferencën ,,16 International Border Crossings” Student Conference – organized by Institute of Ethnology and Anthropology, Skopje, Balkan Cultural Heritage. Borders, boundaries, images, interpretations, protection practices and tourists perspectives” (26-29 april 2018); Pjesëmarrës me punimin shkencor: ,,Economic religion rights in contemporary marriages”.

Pjesmarrës në konferencën ndërkombëtare euro –aziatike “7 th China International Festival of the Intangible Cultural Heritage”; Pjesëmarrës me punimin shkencor ,,Craft of Hats in Conflict with Modernatisation”, Chengdu, China,  10.17-10.23.2019.

Punëtori nga Dariah Eric – Градење на одржлива инфраструктура за институциите од областа на заштитата на културното наследство, 24.10.2017; Pjesëmarrës me punimin shkencor ,,Njohja e tjetrit në tekstet shkollore’’

Seminari IX Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës, me temën boshte ,,Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare” (2-3 tetor 2015); Pjesëmarrës me punimin shkencor ,,Femrat dhe roli i tyre në kanunet shqiptare”

Seminari X Ndërkombëtar i Albanologjisë me temën “Kujtesa, Kultura dhe  mediat” (29-30 shtator 2017); Pjesëmarrës me punimin shkencor ,,Dasma shqiptare si trashëgimi kulturore dhe atraksion turistik”

Pjesëmarrës në edicionin e 5-të të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare të Ballkanologjisë, Ballkani dhe globalizimi 27 tetor 2022 organizuar tek Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup:  Me punimin shkencor “Tendencat e ndërlidhjes me atdheun tek popujt ballkanik”

Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Ballkani midis integrimit evropoian dhe bashkëpunimit rajonal” 28 tetor, 2021,  organiziar  nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup me punimin shkencor: “Shoqatat etnokulturore-ura ndërlidhëse midis antropologëve në Balllkan e më gjerë”

Konferenca shkencore “Rëndësia e mbledhjes dhe studimit të folklorit dhe etnografisë”, në organizim të Akademisë Shqiptare Amerikane të Shkencave dhe Arteve, me seli në Shkup, (Kumanovë, më 22 tetor 2016); Pjesëmarrës me temën “Kujtesa shoqërore si ruajtje e kulturës shpirtërore”.

Konferenca ndërkombëtare ,,International congress on human, social sciences and arts” ..7-th international scientific conference of the faculty of Philology ISCPF 22, 16-18 nëntor, 2022.

Tetor 2016, pjesëmarrje në konferencën e dytë mbarëkombëtare ,, „Promovimi dhe menaxhimi i Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore“ organizuar nga Qendra regjionale për trashëgimi kulturore – Pejë, dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës e mbajtur në Pejë.

Konferencë shkencore ”70 vjetori i ansamblit Rugova” (2 dhjetor 2017, Pejë); Pjesëmarrës me temën “Dasma e Rugoves dhe Strugës në vështrim krahasues”

.,,2nd China-CEEC Expert-Level Forum on Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, Hangzhou, Zhejiang, China (from September 17th to 22nd,); Pjesëmarrës me ekspozitë të veshjeve të Kërçovës dhe punime manifakturale.

City, symbols, nationalism, May 2016, organized by Balkan studies Doctoral program, University of Ljubjana and Departament of Ethnology, Saint Cyril and Methodius University of Skopje, me temën, “Museum of freedom, history and its current function”.

Konferenca shkencore “Java e Albanologjisë”, organizuar nga Instituti Albanologjik (21-23 tetor 2013). Pjesëmarrës me temën “Trashëgimia kulturore dhe turizmi”

Konferenca shkencore “Java e Albanologjisë”, organizuar nga Instituti Albanologjik (16-18 qershor 2014). Pjesëmarrës me temën “Ndikimi i etnologjisë dhe Antropologjisë kulturore në turizëm, shoqëri etj.”

Konferenca shkencore “Java e Albanologjisë” 6/2015, organizuar nga Instituti Albanologjik (15-19 qershor2015). Pjesëmarrës me temën “Burri dhe gruaja në punën e tjetrit”

Konferenca shkencore e Institutit Albanologjik të Prishtinës, “Java e Albanologjisë” (10-12 maj 2017); Pjesëmarrës me temën: ,,Manifestimet kulturore në Strugë, bashkëpunim komunitetesh dhe atraksion turistik”

Konferenca shkencore “Java e Albanologjisë”, organizuar nga Instituti Albanologjik (17-19 qershor, 2019).  Pjesëmarrës me temën “Marrëdhëniet e reja shoqërore ndërshqiptare pas ekzodit të vitit 1999”

Konferenca “Etnologjia e institucionalizuar shqiptare në Kosovë”, Java e Albanalogjise, Instituti Albanalogjik – Prishtinë, dega Etnologjisë, 26 tetor 2020 ,,Përkushtimi i Drita Halimi Statovcit ndaj studenteve dhe studimeve shkencore”

Konferenca shkencore me temë ”Veshja shqiptare e Medvegjës dhe viseve tjera” (2 maj, 2019); organizuar nga Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari kulturore – Preshevë; Pjesëmarrës me temën “Veshja e Medvegjës dhe viseve tjera si elemente ndërlidhëse me identitetin

Konferenca shkencore me temë ”Trashëgimia kulturore e paluajtëshme e Luginës së Preshevës dhe viseve shqiptare” (24 tetor 2020) organizuar nga Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari kulturore – Preshevë; Pjesëmarrës me temën “Hapësirat krijuese të manifestimit të trashëgimisë kulturore”.

Pjesëmarrës në konferencën shkencore ”Etnokultura e trevës së Kërçovës” nën organizim të Shoqatës së Etnokulturës Shqiptare “Etnoalb” me seli në Shkup, 14.04.2017, tema: Zbukurimi apo maskimi i fytyrës te nuset në Kërçovë.

Pjesëmarrës në konferencën shkencore ”Etnokultura në trevën e Dibrës, nën organizim të Shoqatës së Etnokulturës Shqiptare “Etnoalb” me seli në Shkup 28 -29 shtator 2018, tema: Këndvështrime antropologjike në këngët e martesës së Dibrës

Pjesëmarrës në konferencën shkencore ”Etnokultura ne rajonin e Manastirit dhe Prespës” nën organizim të Shoqatës së Etnokulturës Shqiptare “Etnoalb” me seli në Shkup, 10.08.2022 me teme: Ritualet tradicionale të dasmës bashkëkohore në Manastir dhe Prespë.

Konferenca “Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni,” më 30.09.2014, ITSHKSH –Shkup, tema: “Mbi kujtesën apo ngulmin – manifestimi i sotëm i veshjes popullore”

Konferenca Dita e verës – vlerë e trashëgimisë kulurore të shqiptarëve”  14 mars 2016, ITSHKSH – Shkup, tema: Dita e Verës- praktika e sotme në fshatrat e Strugës

Konferenca ,,Festat e kalendarit popullor, 14 mars 2017, ITSHKSH – SHKUP, tema: Religjionet e vjetra te pasqyruara ne festat kalendarike popullore

Pjesëmarrës në konferencën shkencore “Festat e kalendarit popullor – Dita e Shën Gjergjit”, ITSHKSH- Shkup në bashkëpunim me komunën e Tetovës (7 maj, 2018) tema: Shën Gjergji- identitet brezash, aktualiteti ne fshatin Koroshishtë

Konferenca ,,Veshjet tradicionale në trevat shqiptare”, 4 maj 2020,  ITSHKSH Shkup, tema: “Veshjet tradicionale në trevat shqiptare- vështrim etnologjik”

Konferenca: Kënga folklorike – vlerë e trashëgimisë kulturore, 6 maj 2021, ITSHKSH –Shkup, tema “Këngët e dasmës me narracion ekonomik dhe antropologjik”

Bashkëpuntor i projektit ,,Pjesmarrës në festivalin e 7-të internacional për trashëgimi kulturore të paluajtëshme në Chengdu të RP të Kinës” mbështetur nga Ministria e Kulturës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si projekt me interes nacional në kulturë për vitin 2019, me vendim nr.УП1 33-776 nga 08.10.2019.

Udhëheqës i projektit të Shoqatës së  historianëve shqiptar me temë: “Hapa të vegjël për njerëz të mëdhenj” me numër të marrëveshjes 17-10912/1 nga 21.09.2018 mbështetur nga Ministria e Kulturës në Republikën e Maqedonisë së Veriut si projekt me interes nacional në kulturë për vitin 2020 nga fusha  folklorit dhe veprimtaria skenike-artistike.

Udhëheqës i projektit të Institutit të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve – Shkup me temë ,,Folklori dhe kultura e shqiptarëve në RM në kohën e Jugosllavisë” me marrveshje nr.31-2938/1 nga 02.03.2017  mbështetur nga Ministria e Kulturës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si projekt me interes nacional në kulturë për vitin 2020 nga fusha  folklorit dhe veprimtarisë skenike-artistike.

Udhëheqës i projektit ,,Vështrim antropologjik në mjedis të përzier” si person fizik, mbështetur nga Ministria e Kulturës në Republikën e Maqedonisë së Veriut si projekt me interes nacional në kulturë për vitin 2019 me marrëveshje nr.20-5532/1 nga 23.04.2019.

Pjesmarrës në projektin e Institutit të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve – Shkup me temë ,,Java e trashëgimisë kulturore në Maqedoni” me tematikën: Trashëgimia kulturore dhe shpirtërore jomateriale e shqiptarëve në RM në prizmën e valorizimit, prezentimit dhe popularizimit me marrëveshje autoriale nr. 002980-0/17  од 18.08.2017.

Pjesmarrës në projektin e Institutit të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve – Shkup me temë ,,Ditët e alfabetit” ngjarje e zhvilluar prej 14-22 nëntor 2019 me marrëveshje autoriale nr.24-19-307  nga data 28.11.2019

Udhëheqës i projektit ,,Martesat e përziera në kohën e ish-Jugosllavisë” – projekt i financuar nga Ministria e Kulturës për vitin 2018 si projekt me interes nacional për kulturë në veprimtari dhe fushëveprime.

 

AKTIVITETET TJERA

 • Udhëheqës i sektorit të etnologjisë, historisë së artit dhe arkitekturës popullore në Institutin e Trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve – Shkup për vitin 2020
 • Anëtar i komisionit për thirrje shkencore muzeale në Ministrinë e Kulturës së Maqedonisë më 2012.
 • Pjesëmarrës në projektin e ITSHKSH: “Veshja e shqiptarëve të Maqedonisë”, fusha Etnologji, vitet 2009-2012;
 • Pjesëmarrës në projektin e Institutit të Folklorit në Shkup, “Obrednata kultura odrazena vo narativnata tradicija” (Kultura rituale e shprehur ne traditën narrative), me udhëheqëse projekti Prof.Dr. Kleanti Ankovska;
 • Udhëheqës i projektit “Pehlivanët në Komunën e Studeniçanit”, në bashkëpunim me Komunën e Studeniçanit në vitet 2010-2012;
 • Anëtar i komisionit për mbajtjen e manifestimit kulturoro-shkencor ,,Ditët e alfabetit” aktivitet i mbajtur nga 14 deri me 22 nëntor 2019
 • Udhëheqës artistik dhe anëtar jurie në manifestimin ,,Revy e veshjeve popullore në Maqedoni”, organizuar nga Muzeu ,,Nikolla Nezllobinski” në Strugë, 2008, 2009 dhe 2010;
 • Prezantues artistik ne festivalin shtetëror “Nota Fest” – 2008, Shkup;
 • Anëtar i këshillit artistik në festivalin e valleve dhe këngëve të përpunuara “Këngë Jeho”- Strugë në vitet 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.

Gjuhët e huaja: maqedonisht, anglisht, frëngjisht, italisht.
E-mail: riniuseini@yahoo.com
Telefon zyre:+389(0)23215381
Telefon mob:+389(0)70210867