Konkurs për zgjedhjen/rizgjedhjen e një bashkëpunëtori të lartë shkencor, zgjedhjen e një bashkëpunëtori shkencor dhe një asistenti hulumtues

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

KONKURS PUBLIK / ЈАВЕН КОНКУРС

Në bazë të nenit 38 dhe nenit 39 të Ligjit për veprimtari kërkimore-shkencore Gazeta zyrtare …