Konkurse

Konkurs

Lexo më shumë »

Konkurs publik

Lexo më shumë »

Konkurs për zgjedhjen e drejtorit të ITShKSh

Lexo më shumë »

KONKURS PUBLIK / ЈАВЕН КОНКУРС

Në bazë të nenit 38 dhe nenit 39 të Ligjit për veprimtari kërkimore-shkencore Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 27/2014, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16), nenit 22 të Ligjit për marrëdhëniet e punës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 1 …

Lexo më shumë »