Udhëheqësia

Dr. Skender Asani

Drejtor

DREJTORI

Bazuar në kompetencat ligjore, Këshilli i Institucionit Publik Shkencor (IPSH) Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), më 28.10.2014 zgjodhi Dr. Skender Asanin për drejtor të ITSHKSH-së.

Ndërsa, më 24.08.2018, dr. Skender Asani u rizgjodh në pozitën e drejtorit të Institutit. Sipas raportit të komisionit, në konkursin e shpallur publik, kishte konkurruar vetëm kandidati i lartpërmendur, i cili i kishte plotësuar kushtet e parapara me ligj. Rizgjedhja e Asanit në mandatin e ri katërvjeçar, u bë njëzëri nga të gjithë anëtarët e brendshëm dhe të jashtëm të Këshillit të Institutit.

Në programin e punës së paraqitur nga Asani, theksohej angazhimi për zhvillimin e mëtejshëm të Institutit në planin vendor dhe ndërkombëtar, organizimi i konferencave, botimet shkencore, zgjidhja e çështjes së objektit të Institutit, shtimi i stafit shkencor, etj.

Skender Asani nga Shkupi, është doktor i shkencave historike, pjesëmarrës në shumë konferenca shkencore, autor i disa librave shkencor – historik, dhe në marrëdhënie të rregullt pune në ITSHKSH që nga viti 2008.

 

 

KËSHILLI I ITSHKSH-së

Këshilli i Institutit është organ drejtues i përbërë nga gjashtë anëtarë të brendshëm, të zgjedhur me shumicë votash nga vetë punëtorët shkencor të Institutit, dhe tre anëtarë të jashtëm të deleguar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me mandat katërvjeçar.

Këshilli aktual i ITSHKSH-së është konstituuar më 26.09.2018, në këtë përbërje:

Dr. Sevdail Demiri – kryetar

Dr. Sefer Tahiri – zv/kryetar

Dr. Naim Halimi – anëtar

Dr. Zeqirija Ibrahimi – anëtar

Dr. Hidajete Azizi – anëtare

Dr. Nora Maliqi – anëtare

 

Dr. Avzi Mustafa  -anëtar i jashtëm i Këshillit

Dr. Fehari Ramadani – anëtar i jashtëm i Këshillit

Dr. Isak Sherifi – anëtar i jashtëm i Këshillit.

 

 

SEKRETAR

Blerim Qaili

 

 

BASHKËPUNËTORËT E JASHTËM SHKENCOR:

Dr. Xhevat Lloshi – Universiteti i Tiranës

Dr. Avzi Mustafa – Universiteti i Shkupit

Dr. Nebi Dervishi – Universiteti i Tetovës

Dr. Izaim Murtezani – Instituti i Folklorit në Shkup

Dr. Dritëro Demjaha – Universiteti i Oksfordit