PËR MIQTË E VËRTETË DYERT JANË GJITHMONË TË HAPURA / ЗА ВИСТИНСКИТЕ ПРИЈАТЕЛИ, ВРАТИТЕ СЕ СЕКОГАШ ОТВОРЕНИ / FOR REAL FRIENDS, THE DOORS ARE ALWAYS OPEN

PËR MIQTË E VËRTETË DYERT JANË GJITHMONË TË HAPURA

Përshëndetje zonja dhe zotërinjë,

Është kënaqësi dhe nder i posaçëm për mua të jem pjesë e këtij shoqërimi me miqë tanë të mrekullueshëm nga Amerika dhe Izraeli, të cilët kanë ardhur në Maqedoninë e Veriut të prekin nga afër solidaritetin e njerëzve të këtushëm. Të ndjejnë ngrohtësinë e një dore shpëtimtare që dikur ishte zgjatur në drejtim të familjarve të tyre të rrezikuar…

Besoj që miqtë tanë do të largohen me përshtypjet më të mira, sepse madhështia e njeriut nuk matet sa ndërtesa të mëdha ndërton, por sa fytyra njerëzish i bën të buzëqeshin, atëherë kur e kanë më së vështiri.

Duke zbatuar një kod të lashtë të solidaritetit njerëzor që bazohet në parimin njëri “për tjetrin”, njerëzit tanë dikur hapën shtëpitë dhe zemrat për të ofruar strehim, në kohën kur projektuesit e Holokaustit synonin shfarosjen e një populli të tërë. Por, siç e tregoi edhe koha, populli hebre jo vetëm që nuk u shfaros por ai u bë një Feniks gjikant që me flatrat e veta shpërndau shkathtësinë e mbijetesës dhe të reinkarnimit moral e njerëzor.

Këtë shoqërim tonin të sontëm e bën të veçant edhe prania e këngëtares  Sara Aroeste e cila tash më ka krijuar identitetin e vet artistik e krijues në saje të kultivimit të muzikës Sefaede. Ajo është një mysafire shumë e dashur e Institutit tonë dhe ku ajo këndon gjithë bota e kupton se ne jemi duke kurorëzuar ndonjë punë të mirë.

Dhe nuk ka punë më të mirë se kur bashkohen njerëzit për të shkëmbyer përvoja dhe për të ndërtuar ura bashkëpunimi, ashtu siç është edhe synimi i Departamantit për edukimin  dhe hulumtimit të Holokaustit në kuadër të Instituit toni, i cili po shënon suksese edhe në saje të mikes dhe koleges Maja Susha e cila është udhëheqëse e këtij Departamenti.

Shoqërimit tone të sontëm i japin një shije të këndshme edhe  ëmëblsirat tradicionale hebreje, të cilat janë përgatitur enkas për këtë takim , për çka urojmë që këto duar të arta që i kanë përgatitur këto ëmbëlsira të jenë gjithmonë në dispozicion të takimeve e shoqërimeve që ofrojnë dhe miqësojnë mes vete  njerëzit.

Një histori e posaçme për shpëtimtarët dhe të mbijetuarit nga Maqedonia dhe Shqipëria, kësaj radhe vjen edhe përmes një ekpsozite, të cilën do të doja ta kuptojmë si mesazh se të ndihmosh tjetrin, duke sakrifikuar vetveten, është misioni më human por edhe më i vështirë  njerëzimit,

Në emër të këtij misioni, ju ftoj të ndjeheni sonte si në shtëpinë tuaj dhe të na urdhëroni të jeni edhe në të ardhmen mysafir që nuk keni nevojë të troksini, sepse dyert për juve janë gjithmonë të hapura.

Shkup, 28 korrik 2022

Prof.dr. Skender ASANI – drejtor i ITSHKSH

 


 

ЗА ВИСТИНСКИТЕ ПРИЈАТЕЛИ, ВРАТИТЕ СЕ СЕКОГАШ ОТВОРЕНИ

Почитувани дами и господа,

За мене претставува особено задоволство и чест што сум дел од оваа дружба, со нашите прекрасни пријатели од Америка и Израел, кои дојдоа во Северна Македонија одблиску да ја допрат солидарноста на луѓето овде. Исто така, и да ја почувствуваат топлината на спасителната рака која некогаш била подадена кон нивните загрозени членови на семејството…

Верувам дека нашите пријатели ќе си заминат со најдобри впечатоци, бидејќи големината на човекот не се мери по тоа колку големи згради изградил, туку со тоа колку лица ги направил да се насмеат, кога им било најтешко.

Применувајќи го античкиот код на човечка солидарност кој се заснова на принципот „еден за друг“, нашиот народ некогаш ги отворил своите домови и срца за да понуди засолниште, во време кога планерите на холокаустот имаа за цел истребување на цел народ. Но, како што покажа времето, еврејскиот народ не само што не беше истребен, туку стана џиновски Феникс кој со своите крилја ги ширеше вештините за преживување и морална и човечка реинкарнација.

Присуството на пејачката Сара Ароесте, која сега создаде свој уметнички и креативен идентитет благодарение на негувањето на сефардската музиката, ја прави вечерашната придружба посебна. Таа е многу драг гостин на нашиот Институт и кога пее целиот свет разбира дека крунисуваме некое добро дело.

И нема подобра работа од тоа кога луѓето ќе се соберат да разменат искуства и да градат мостови на соработка, како што е целта на Одделот за едукација и истражување на холокаустот во рамките на нашиот Институт, кој исто така постигнува успех благодарение на мојата пријателка и колешка Маја Суша. , кој е раководител на овој Оддел.

Традиционалните еврејски слатки, кои се подготвени специјално за оваа средба, вечерва ѝ даваат пријатен вкус на нашето друштво, за што посакуваме овие златни раце кои ги подготвија овие слатки да бидат секогаш достапни за средбите и друштвата што ги нудат и луѓето да се дружат едни со други.

Посебна приказна за спасувачите и преживеаните од Македонија и Албанија, овојпат доаѓа и преку една изложба “Патот на праведнивите”, која би сакал да ја сфатам како порака дека помагањето на другите, жртвувањето себеси за другите, е најхуманата, но и најтешката мисија за човештвото.

Во име на оваа мисија, ве повикувам вечерва да се чувствувате како дома и да ни повелете и во иднина да бидете наши гости, на кои нема да им биде потребно да тропат на врата, туку вратите ќе бидат секогаш отворени за вас.

Скопје, 28.07.2022 година

 

Проф. Скендер АСАНИ – директор на ИДКНА – Скопје


 

FOR REAL FRIENDS, THE DOORS ARE ALWAYS OPEN

Dear ladies and gentlemen,

It is a special pleasure and honor for me to be part of this gathering with our wonderful friends from America and Israel, who have come to North Macedonia to touch closely the solidarity of the people here. To feel the warmth of a saving hand, that was once extended towards their endangered family members…

I believe that our friends will leave with the best impressions, because the greatness of a man is not measured by how many big buildings he builds, but how many people’s faces he makes smile, at the time when they are facing the hardest ime of their life.

Applying an ancient code of human solidarity that is based on the principle “one for the other”, our people once opened their homes and hearts to offer shelter, at a time when the planners of the Holocaust aimed for the extermination of an entire nation. But, as time showed, the Jewish people not only that were  not exterminated, but they became a giant Phoenix that with their wings spread the skills of survival and moral and human reincarnation.

The presence of the singer Sara Aroeste, who has now created her own artistic and creative identity , thanks to the cultivation of Sephardic music, makes tonight’s accompaniment special. She is a very dear guest of our Institute and when she sings the whole world understands that we are crowning some good work.

And there is no better work than when people come together to exchange experiences and build bridges of cooperation, as is the aim of the Department for Holocaust Education and Research within our Institute, which is also achieving success thanks to to my friend and colleague Maja Susha, who is the leader of this Department.

The traditional Jewish sweets, which have been prepared especially for this meeting, give a pleasant taste to our company tonight, for which we wish that these golden hands who prepared these sweets are always available for the meetings and companies that offer and people make friends with each other.

A special story for the rescuers and survivors from Macedonia and Albania, this time it also comes through an exhibition, which I would like to understand as a message that helping others, by sacrificing yourself, is the most humane but also the most difficult mission for humanity. ,

In the name of this mission, I invite you to feel as you are home tonight, and at the same time we would like to wish you a very warm welcome each time you want to open the doors of our institute,, the doors are always ope  for real friends.

 

Skopje, July 28, 2022

Prof. Skender ASANI – director of ITSHKSH

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …