MAQEDONIA E VERIUT BËHET ANËTARE E PLOTË E IHRA, MERITOR ITSHKSH (Al, Mk, En)

MAQEDONIA E VERIUT BËHET ANËTARE E PLOTË E IHRA, MERITOR ITSHKSH

 Shkup, 10 nëntor – Republika e MaqedonisësëVeriut është pranuar si anëtare e plotë e Aleancës Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit (IHRA).Sivjet, në kuadër të kryesimit grek me Aleancën Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit (IHRA), nga data 2-10 nëntor 2021, u mbajtën mbledhjet plenare (online #IHRAfromThessaloniki), në të cilën njëzëri u mor vendimi për pranimin e Republikës së Maqedonisë së Veriutsian ëtare e plotfuqishme e 35-të e IHRA.

Merita kryesorepër këtë anëtarësim i takon Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, i cili është ndër institucionet e rralla në rajon që ka një strategji dhe një orientim në kultivimin e programeve studimore e edukuese në trajtimin e Holokaustit. Në kuadër të ITSHKSH tash më tri vjet funksionon Departamenti për kujtimin dhe edukimin e Holokaustit, kurse në strategjinë e këtij Departamenti përfshihen një mori projektesh e aktivitetesh.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut ia kishte besuar këtij Departementi botimin e Doracakut për edukimin për holokaustin, në katër gjuhe ( shqip, maqedonisht, serbisht dhe turqishtke), të cilin projekt në afat rekord instituti e realizoi.

Doracaku katër gjuhësh për  mësimet nga holokausti, përmes përparimit dhe promovimit të arsimit, kujtimit dhe studimit të holokaustit, nderon viktimat, por gjithashtu gjeneratat e reja do të mësojnë për pasojat e krimit më të madh mbi njerëzimin. Në këtë mënyrë është krijuar baze e fortë për krijimin e infrastrukturës shkencore dhe hulumtuese, përfshi edhe botimin e Memoareve të të mbijetuarve të holokaustit, të cilat ITSHKSH i ka marrë përsipër dhe me sukses ia ka plasuar opinionit publik.  Botimi i këtyre memoareve ka ardhur si rezultat i realizimit të vizitave dhe  kontakteve me të mbijetuarit që janë bërë në Izrael nga ana e drejtuesve të ITSHKSH.

Pastaj është botuar libri tregjuhësh  “LEGJISLACIONI BAZIK MBI ANTISEMITIZMIN I MBRETËRISË BULLGARE” – një përmbledhje dokumentesh nga autorët: Skender Asani, Nora Maliqi – Zylali dhe Vlado Popovski.

Puna e ITSHKSH në promovimin e vlerave humane, që kanë pasur si fokusim kujtimin dhe edukimin e Holokaustit, nuk ka mbetur pa u vërejtur nga institucionet kredibile ndërkombëtare, përfshi  edhe Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili e kishte poitencuar punën  e ITSHKSH-së në dy raportet vjetore të tij.

Përkundër këtyre kontributeve të ITSHKSH, megjithatë delegacioni i Maqedonisë së Veriut i kryesuar nga ambasadori Jovan Tegovski, siç mësojmë jozyrtarisht, është cilësuar nga IHRA me mangësi për arsye se nuk shpreh mozaikun shumetnik të Maqedonisë së Veriut. Kjo vërejtje mbase do të duhej të merret parsysh në të ardhmen në mënyrë që në përbërjen e delegacionit të Maqedonis së Veriut në IHRA të përfshihen edhe përfaqësues nga komuniteti shqiptar, pse jo edhe nga ITSHKSH.

IHRA është një organizatë ndërqeveritare e cila paraqet platform ku përfaqësues të qeverive të shteteve anëtare, ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë shkëmbejnë ide dhe përvoja mbi politikat dhe aktivitetet specifike në fushën e përkujtimit të Holokaustit, edukimit dhe hulumtimit, dhe së fundmi në fushën e gjenocidit ndaj romëve. Organizata  po fiton një rol gjithnjë e më shumë ndërkombëtar dhe rëndësia e saj manifestohet në aktivitetet e saj në luftën kundër antisemitizmit,  mohimit dhe shtrembërimit të Holokaustit, gjuhës së urrejtjes, diskriminimit, ksenofobisë dhe racizmit.

Përveç Maqedonisë së Veriut, IHRA ka një numër të madh shtetesh anëtare të BE-së (25), SHBA, Izrael, Kanada, Argjentinë, Australi etj., si dhe disa partnerë të përhershëm ndërkombëtarë – OKB/UNESCO, Këshilli i Evropës, OSBE/ ODIHR, Komisioni Evropian dhe të tjerë.

 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ИДКНА – СКОПЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СТАНУВА ПОЛНОПРАВНА ЧЛЕНКА НА ИХРА

Скопје, 10 ноември – Република Северна Македонија е примена за полноправна членка на Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот (ИХРА). Оваа година, во рамките на грчкото претседавање со Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот (ИХРА), од 2 до 10 ноември 2021 година се одржаа пленарни состаноци (онлајн #IHRAfromThessaloniki), на кои беше донесена едногласна одлука за пристапувањето на Република Северна Македонија како 35-та полноправна членка на ИХРА.

Главната заслуга за ова членство ја има Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, кој е една од ретките институции во регионот која има стратегија и ориентација во негување на студиски и образовни програми за проучување на Холокаустот. Во рамките на ИДКНА веќе трета година функционира Одделот за едукација и истражување на Холокаустот, а стратегијата на овој оддел опфаќа голем број проекти и активности.

Владата на Северна Македонија, токму на овој оддел му го довери издавањето на Прирачникот за образование на Холокаустот, и тоа на четири различни јазици (албански, македонски, српски и турски), проект кој што беше реализиран во рекордно време од страна на Институтот.

Четиријазичниот прирачник за предавање и учење за Холокаустот, преку унапредување и промовирање на едукацијата, сеќавањето и проучувањето на Холокаустот, им оддава почит на жртвите, но истовремено им овозможува и на помладите генерации да учат за последиците од најголемото злосторство против човештвото. На овој начин, создадена е силна основа за создавање научна и истражувачка инфраструктура, вклучувајќи го и објавувањето на Мемоарите на преживеаните од Холокаустот, кои ИДКНА ги презеде во негово одговорност и успешно ги дистрибуираше до јавноста. Објавувањето на овие мемоари дојде како резултат на посетите и контактите со преживеаните, направени во Израел од страна на управителите на ИДКНА.

Потоа излезе од печат тријазичната книга „БАЗИЧНОТО АНТИСЕМИТСКО ЗАКОНОДАВСТВО НА ЦАРСТВОТО БУГАРИЈА“ – збирка документи на авторите: Скендер Асани, Нора Малиќи-Зулали и Владо Поповски.

Работата на ИДКНА во промовирањето на човечките вредности, кои се фокусирани на сеќавањето и едукацијата на Холокаустот, не останаа незабележани од веродостојните меѓународни институции, вклучително и Стејт департментот на САД, кој ја оцени работата на ИДКНА во два свои годишни извештаи.

И покрај овие придонеси на ИДКНА, сепак,  делегацијата на Северна Македонија предводена од амбасадорот Јован Теговски, како што неофицијално дознаваме, од страна на ИХРА е означена како дефицитарна бидејќи не го изразува мултиетничкиот мозаик на Северна Македонија. Најверојатно, оваа забелешка треба да се земе предвид за во иднина, и во составот на делегацијата на Северна Македонија во ИХРА  да се вклучат и претставници од албанската заедница, зошто да не и од ИДКНА.

ИХРА е меѓувладина организација која обезбедува платформа каде претставници на владите на земјите членки, национални и меѓународни експерти разменуваат идеи и искуства за конкретни политики и активности на полето на сеќавањето на Холокаустот, образованието и истражувањето, а неодамна и на полето на геноцидот кон Ромите.  Организацијата добива сè поголема меѓународна улога и нејзиното значење се манифестира во нејзините активности во борбата против антисемитизмот, негирањето и искривувањето на Холокаустот, говорот на омраза, дискриминацијата, ксенофобијата и расизмот.

Покрај Северна Македонија, ИХРА има голем број земји-членки на ЕУ (25), САД, Израел, Канада, Аргентина, Австралија итн., како и неколку постојани меѓународни партнери – ОН/УНЕСКО, Совет на Европа, ОБСЕ/ ОДИХР, Европската комисија и други.

 

AS A MERIT OF THE WORK OF ISCHA, NORTH MACEDONIA BECOMES A FULL MEMBER OF IHRA

 

Skopje, November 10th – The Republic of Northern Macedonia has been accepted as a full member of the International Alliance for the Remembrance of the Holocaust (IHRA). This year, in the framework of the Greek chairmanship with the International Alliance for the Remembrance of the Holocaust (IHRA), which was held from November 2-10, 2021, the plenary meetings were held online (#IHRAfromThessaloniki), where the decision for the accession of the Republic of Macedonia as the 35th full memebr of IHRA,was taken unanimously.

The main merit for this membership belongs to the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians, which is one of the few institutions in the region that has a strategy and orientation in cultivating study and educational programs in the treatment of the Holocaust. The Department for Holocaust Education and Research has been functioning within the ISCHA for three years now, and the strategy of this Department includes numerous  projects and activities.

The Government of North Macedonia had entrusted this Department with the publication of the Handbook on Holocaust Education, in four different languages (Albanian, Macedonian, Serbian and Turkish), which was implemented by the Institute in a record time.

The four-language handbook on Holocaust education, through the advancement and promotion of Holocaust education, remembrance and study, honors the victims, and at the same time the younger generations will learn about the consequences of the greatest crime against humanity. In this way, a strong foundation has been enabled for the creation of scientific and research infrastructure, including the publication of the Memoirs of the Holocaust survivors, which the leadership of ISCHA has taken over and successfully disseminated to the public. The publication of these memoirs has come as a result of visits and contacts with survivors made in Israel by the leaders of ISCHA.

Then the trilingual book “THE BASIC ANTISEMITIC LEGISLATION OF THE KINGDOM OF BULGARIA” was published – a collection of documents by the authors: Skender Asani, Nora Maliqi-Zylali and Vlado Popovski.

The work of ISCHA in promoting human values, which have been focused on the remembrance and education of the Holocaust, has not gone unnoticed by credible international institutions, including the US Department of State, which has rated the work of the ISCHA in two of it’s annual reports.

Despite these contributions of ISCHA, the delegation of North Macedonia led by Ambassador Jovan Tegovski, as we learn unofficially, has been identified by the IHRA as deficient because it does not express the multiethnic mosaic of North Macedonia. In the future, this remark should probably be taken into account in order to include in the composition of the delegation of North Macedonia in IHRA representatives from the Albanian community, why not from ISCHA.

IHRA is an intergovernmental organization that provides a platform where representatives of member state governments, national and international experts exchange ideas and experiences on specific policies and activities in the field of Holocaust remembrance, education and research, and most recently in the field of Roma genocide. The organization is gaining an increasingly international role and its importance is manifested in its activities in the fight against anti-Semitism, Holocaust denial and distortion, hate speech, discrimination, xenophobia and racism.

In addition to North Macedonia, IHRA has a large number of EU member states (25), USA, Israel, Canada, Argentina, Australia, etc., as well as several permanent international partners – UN / UNESCO, Council of Europe, OSCE / ODIHR, European Commission and others.

 

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …