Muharrem Jahja

Muharrem Jahja

Datëlindja dhe vendi: 21.02.1973, f. Zdunjë – Gostivar

Asistent hulumtues
Magjistër i shkencave historike

ARSIMIMI

 

 • 2013- PhD, Institut für Orientalistik, Universiteti i Vjenës,Austri.
 • 2000-2003, Historia Islame dhe e Arteve, Instituti i Shkencave Humane, Universiteti i Marmarasë, Stamboll – Turqi.
 • 1993-1998, Fakulteti i Studimeve Islame, Universiteti i Damaskut, Siri.

 

 

MARRËDHËNIA E PUNËS

 

 • 2008 – Asistent hulumtues në ITKSHSH – Shkup
 • 2009-2011, Asistent-ligjërues në Fakultetin Filozofik, Dega e Orientalistikës, pranë Universitetit të Tetovës. Ligjërues i lëndëve: Institucionet arsimore në Perandorinë Osmane, Hyrje në filologjinë orientale, Hyrje në filozofinë islame

 

 

PUNIMET SHKENCORE:

 

 • Muslims of Macedonia”, botuar në Yearbook of Muslims in Europe, ed. Jorgen S. Nielsen et. al., botuar nga Brill, Leiden 2009 – vazhdon (shih: Volume 4, 2012, pp. 377-387).
 • “1318/1900 Tarihli Kosova Vilayeti Salnamesine Göre Gostivar Belediyesi” (Gostivari sipas Salname-së të Vilajetit të Kosovës të vitit 1318/1900) Hikmet, nr. 10, Gostivar 2007, pp. 133-143.
 • “Lutfi Paşa ve Eserleri” (Lutfi Pasha dhe veprat e tij), Köprü, 2006, Üsküp.

 

 

AKTIVITETET SHKENCORE

 

 • Përkthime:
  William C. Chittick, “Prania me Zotin” përktheu: Muharrem Jahja. (“Presence with God” translation into Albanian from English), Hena e Re, nr.254, 2011.
 • Pjesëmarrje në konferenca shkencore:
  “Muftiateand Muslims of Macedonia 1911-2011”, prezantim në konferencën shkencore e mbajtur në Sofje, maj 2011;
  “Religion in the publicsphere”, prezantim në konferencën shkencore e mbajtur në Firencë, 2005.
 • Redaktime të përkthimeve të ndryshme nga turqishtja dhe anglishtja:
  “Mesnevia”, Xhelaleddin Rumi, Logos-A, Shkup 2010 .
  “Mesazhi i Kur’anit”, MuhammedAsad, Logos-A, Shkup 2013. etj.

 

Gjuhët e huaja: turqisht, maqedonisht, serbisht, anglisht, arabisht, gjermanisht, turqishtja e vjetër (osmanlisht)
E-mail: jahjamak@yahoo.com
Telefon mob: +389(0)70210971