Konkurs për zgjedhjen e tre këshilltarëve shkencorë

ITSHKSH – SHkup, 15.03.2021

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

KONKURS PUBLIK / ЈАВЕН КОНКУРС

Në bazë të nenit 38 dhe nenit 39 të Ligjit për veprimtari kërkimore-shkencore Gazeta zyrtare …