Konkurs për regjistrimin e studentëve të magjistraturës në Kulturologji

Në bazë të nenit 23, në lidhje me nenet 127 dhe 149 pika 1 nga Ligji për arsimin e lartë dhe neni 10 nga rregullorja për kushtet, kriteriumet dhe rregullat për regjistrim dhe studim në ciklin e dytë të studimeve, dhe në bazë të Venimeve të Këshillit të ISHP Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup me nr. 0201-617/2 nga 25.10.2019 dhe nr. 0201-617/3 nga 25.10.2019, ISHP Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup: 

 

KONKURS
PËR REGJITRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE PRANË ISHP INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE DHE KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP, NË VITIN AKADEMIK 2020/2021

 

  I. Numri i studentëve

Në  ISHP Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup në vitin e parë të ciklit të dytë të studimeve në vitin akademik 2020/2021, do të regjistrohet numri i studentëve në vijim:

 

ISHP INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE  DHE KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP

 

Numri i studentëve Shuma për një semestër (EUR) Kohëzgjatja e studimeve /
numri i semestrave
 
Programi studimor:   KULTUROLOGJI 30 500 dyvjeçare
(katër semestra)

 

II. Kushtet dhe kriteriumet për konkurrim dhe regjistrim

Në studimet postdiplomike mund të regjistrohet personi i cili ka kryer programet e duhura studimore të ciklit të parë, gjegjësisht studimet universitare dhe i përmbush kushtet e parapara nga Ligji për arsimin e lartë, Statuti i Institutit, Rregullorja për kushtet, kriteriumet dhe rregullat për regjistrim dhe studim në ciklin e dytë të studimeve pranë ITSHKSH – Shkup, dhe nga ky Konkurs.

Në ciklin e dytë të studimeve akademike në kohëzgjatje prej dy vjetëve (120 kredi europiane) mund të regjistrohet personi i cili ka kryer ciklin e parë të studimeve akademike në kohëzgjatje prej më së paku tre viteve (180 kredi europiane) dhe i plotëson kushtet e parapara nga paragrafi 1.

Në ciklin e dytë të studimeve akademike me kohëzgjatje prej dy viteve, mund të paraqiten dhe regjistrohen edhe kandidatë të cilët kanë kryer studimet universitare (diplomike) katër vjeçare sipas programeve studimore para aplikimit të EKTS, dhe kanë arritur një notë mesatare prej më së paku 8,0 në studimet e tyre universitare. Mund të regjistrohen studentë edhe nën atë notë mesatare, në rast se kanë dy rekomandime nga bashkkpunëtorë shkencorë.

Shuma e tarifës për bashkëfinancim të studimeve është e shprehur në euro për semestër dhe llogaritet dhe paguhet në kundërvlerë në denarë sipas kursit të mesëm të këmbimit të Bankës Kombëtare të RMV në ditën e pagesës.

Kandidatët për ciklin e dytë të studimeve paguajnë një shumë për shkollimin e përcaktuar në këtë konkurs, dhe Instituti mund të përcaktojë shumën për aplikimet për provime dhe aktivitete jashtëshkollore, për aplikimin, vlerësimin dhe mbrojtjen e tezës së masterit, e cila përfshihet në kontratën e studimit.

Kandidatët për ciklin e dytë të studimeve paguajnë një shumë për shkollimin e cila është e përcaktuar në këtë konkurs, ndërsa Instituti mund të përcaktojë shumën për paraqitjet e provimeve dhe aktivitete jashtë provimeve, për paraqitjen, vlerësimin dhe mbrojtjen e tezës së magjistraturës, e cila përfshihet në kontratën e studimit.

Të gjitha aspektet e tjera mësimore-shkencore, juridike-administrative dhe financiare në lidhje me realizimin e programeve të studimit të ciklit të dytë rregullohen nga Rregullorja për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrimin dhe studimin e studimeve të ciklit të dytë në Institutin PSI për Trashëgiminë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkupi

Të gjitha aspektet e tjera mësimore-shkencore, juridike-administrative dhe financiare në lidhje me realizimin e programeve të ciklit të dytë të studimeve janë të rregulluara me Rregulloren për kushtet, kriteret dhe rregullat për regjistrimin dhe studimin në ciklin e dytë të studimeve pranë ISHP Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup.

 

III. Realizimi i Konkursit

Kandidatët aplikojnë për konkursin e shpallur duke plotësuar një formular të përgatitur nga Instituti ku organizohet programi  studimor.

Vendimi për pranim dhe procedura e regjistrimit të kandidatëve në ciklin e dytë të studimeve zbatohet nga ana e këshillit  mësimor shkencor të Institutit, për realizimin e Konkursit, Këshilli Shkencor i Institutit e formon komisionin e konkursit nga rradhët e profesorëve që ligjërojnë në ciklin e dytë të studimeve.

Ranglista preliminare e kandidatëve të pranuar publikohet në tabelën e shpalljeve si dhe në faqen e internetit të Institutit.

Kandidati ka të drejtë të parashtrojë ankesë ndaj ranglistës preliminare të shpallur deri tek Këshilli i Institutit brenda dy ditëve pune nga dita e publikimit të rezultateve. Vendimi mbi ankesën duhet të merret brenda tre ditëve të punës nga dita e paraqitjes së ankesës dhe ky vendim është përfundimtar.

Komisioni ka për obligim të përgatisë raport mbi rezultatet e regjistrimit, të cilin ia paraqet Këshillit Shkencor të Institutit. Këshilli Shkencor i paraqet Këshillit të Institutit raport përfundimtar mbi rezultatet e regjistrimit në programet e ciklit të dytë të studimeve.

Vendimi për pranimin e kandidatëve e merret  Këshilli i Institutit.

 

IV. Afatet për paraqitje dhe regjistrim

Afatet:

Paraqitje: nga 16.11.2020 deri 20.11.2020

Regjistrim:  nga 30.11.2020 deri 02.11.2020

Nëse është e nevojshme, Instituti do të realizojë edhe një afat tjetër shtesë.

 

 V. Dokumentet e nevojshme për paraqitje

Gjatë paraqitjes kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim:

-Paraqitje për aplikim në ciklin e dytë të studimeve;

-Diplomë apo Çertifikatë për studimet e kryera universitare, gjegjësisht për ciklin e parë të studimeve (kandidatët të cilët kanë kryer studimet jashtë vendit dorëzojnë Diplomë të nostrifikuar – dokumente origjinale apo kopje të noterizuara të po të njëjtave;

-Biografi të shkurtër (CV);

-Çertifikatë nënshtetësie;

-Vërtetim për pagesën e shumës prej 300 denarëve në xhirollogarinë bankare të Institutit, për harxhime manipulative;

– Dokumente të tjera me kërkesë të njësisë në lidhje me kushtet për regjistrim.

 

VI. Dokumentet e nevojshme për regjistrim

Gjatë regjistrimit, kandidatët e pranuar dorëzojnë:

-Indeks dhe fletë paraqitje ;

-2 fotografi (3,5 х 4,5 me prapavijë të bardhë);

-Vërtetim për shumën e paguar për kofinansim të semestrit të parë.

 

 

Vërejtje:

Informacione më të hollësishme rreth kushteve për regjistrim në programin e ofruar të studimit, dhe për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të ciklit të dytë të studimeve, kandidatët mund të marrin në faqen e internetit të Institutit:http://www.itsh.edu.mk

 

ISHP Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

 

* * * * * * * * * *

 

Врз основа на член 23, во врска со членовите 127 и 149 точка 1 од Законот за високото образование и член 10 од правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии, и врз основа на Oдлуките на Советот на ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје бр. 0201-617/2 од 25.10.2019 год. и бр. 0201-617/3 од 25.10.2019 год., ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје: 

 

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ, ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

  I. Број на студенти

Во ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје во прва година на втор циклус студии во академската 2020/2021 година, ќе се запишат следниов број студенти:

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ број на студенти износ по семестар (ЕУР) времетраење на студиите /
број на семестри
 
 
Студиска програма: КУЛТУРОЛОГИЈА  30 500 двегодишни
(четири семестри)

 

II. Услови и критериуми за конкурирање и запишување

На постдипломските студии може да се запише лице кое завршило соодветни студиски програми од прв циклус, односно додипломски студии и ги исполнува условите предвидени со Законот за високото образование, Статутот на Институтот, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на ИДКНА-Скопје, и овој Конкурс.

На втор циклус академски студии во времетраење од две години (120 европски кредити) може да се запише лице кое завршило прв циклус академски студии во траење од најмалку три години (180 европски кредити) и ги исполнува условите од ставот 1.

На втор циклус академски студии кои траат две години, можат да се пријават и запишат и кандидати со завршени најмалку четиригодишни универзитетски (додипломски) студии според студиски програми пред воведувањето на ЕКТС, и имаат остварен просечен успех од најмалку 8,0 на додипломски студии. Можат да се запишат студенти и под тој просечен успех, доколку имаат две препораки од научни соработници.

Износот на надоместокот за кофинансирање на студиите е изразен во евра по семестар, а се пресметува и плаќа во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РСМ на денот на плаќањето.

Кандидатите за втор циклус студии плаќаат износ за школарина определен во овој Конкурс, а Институтот може да определи и износ за пријави за испити и вониспитни активности, за пријава, оценка и одбрана на магистерскиот труд, кој се 3внесува во договорот за студирање.

Сите други наставно-научни, правно-административни и финансиски аспекти поврзани со реализацијата на студиските програми од втор циклус се регулирани со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје.

 

III. Спроведување на Конкурсот

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување образец што е подготвен од страна на Институтот каде што се организира студиската програма.

Одлуката за прием и постапката за запишување на кандидатите во втор циклус студии ја спроведуваа наставно научниот совет на Институтот, за реализација на Конкурсот, Научниот совет на Институтот ја формира конкурсната  комисијата од редот на наставниците кои изведуваат настава на втор циклус студии.

Ранг-листата на примените кандидати се објавува на огласната табла како и на интернет страницата Институтот.

Кандидатот има право на приговор на објавената ранг-листа до Советот на Институтот во рок од два работни дена од денот на објавувањето на резултатите. Одлука по приговорот мора да се донесе во рок од три работни дена од поднесувањето на приговорот и таа одлука е конечна.

Комисијата има обврска да подготви извештај за резултатите од уписот, кој го доставува до Научниот совет на Институтот. Научниот совет му поднесува на Советот на Институтот конечен извештај за резултатите од запишувањето на студиските програми од втор циклус.

Одлуката за прием на кандидатите ја носи Советот на Институтот.

 

IV. Рокови за пријавување и запишување

Уписен рок:

Пријавување: од 16.11.2020 до 20.11.2020 година,

Запишување:  од 30.11.2020 до 02.11.2020 година.

По потреба, Институтот ќе спроведе и дополнителен уписен рок.

 

V. Документи за пријавување

При пријавувањето кандидатите ги поднесуваатследниве документи:

-Пријава за упис на втор циклус студии;

-Диплома или Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите;

-Кратка биографија (CV);

-Уверение за државјанство;

-Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на Институтот за манипулативни трошоци;

-Други документи по барање на единицата поврзани со условите за упис.

 

VI. Документи за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

-Индекс и Пријавни листови;

-2 фотографии (3,5 х 4,5 на бела позадина);

-Потврда за уплатен износ за кофинансирање за првиот семестар.

 

Забелешка:

Подетални информации за условите за запишување на понудената студиска програма, и за содржината и начинот на реализирање на вториот циклус на студии, кандидатите може да добијат на веб страницата на Институтот: http://www.itsh.edu.mk

 

ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје

 

Shikoni gjithashtu

Drejtori i ITSHKSH Asani u prit nga kryetarja e Komisionit parlamentar për Arsim, Vasilevska

Bashkëpunimi ynë si ITSHKSH me Parlamentin e Maqedonisë së Veriut ka qenë pjesë e frymës …