KONKURS për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë – studime të magjistraturës

Në pajtim me Ligjin për Arsim të lartë, Statutin e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, vendimin e Këshillit të Institutit (numër 0201-13/2) i miratuar në datën 09.01.2015, shpallet:

K O N K U R S
Për regjistrimin e studentëve në ciklin e dytë – studime të magjistraturës, në vitin akademik 2014/2015:

 

I. Numri i studentëve:

Në ciklin e dytë të studimeve në vitin akademik 2014/2015 në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup do të regjistrohen 90 studentë në tre programe studimore (studime dyvjeçare), edhe atë:

Gjuhë shqipe – 30 studentë,
Letërsi shqipe -30 studentë,
Histori dhe marrëdhënie ndërkombëtare -30 studentë.

II. Kushtet e regjistrimit:

1. Të drejtë për regjistrim kanë kandidatët që kanë të mbaruar studime deridiplomike dhe 180 kredi të fituara, përkatësisht 240 kredi sipas Sistemit Evropian të Transferit të Kredive (SETK), të kenë të kryer ciklin e parë të studimeve në studime përkatëse ose të ngjashme, dhe që plotësojnë kushte tjera, të parashikuara me programet studimore për organizimin e ciklit të dytë të studimeve në institut shkencor;
2. Të kenë note mesatare më të lartë se 7.5.

III.  Dokumentet e nevojshme:

 1. Fletëparaqitje për regjistrim;
 2. Vërtetim ose diplomë për përfundimin e arsimit të lartë (ekzemplar origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);
 3. Biografi të shkurtër (CV);
 4. Vërtetim për njohjen aktive të një gjuhe së huaj;
 5. Rekomandime të punonjësve arsimorë ose shkencorë (nëse i posedon të njëjtat);
 6. Listën e punimeve shkencore ose profesionale dhe ekzemplar të të njëjtave (nëse kandidati i posedon);
 7. Dokumente për shpërblime, mirënjohje, falënderime, etj.

IV. Pagesa për studimet e magjistraturës në tërësi do të jetë 2000 euro, në kundërvlerë të denarit.

V. Dokumentet të dorëzohen më së voni deri më 15.02.2015, në adresën:

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, rr. Ilindenska p.n (ish-Ambasada amerikane në Shkup), ose në fahun postar 171.

Konkursi do të jetë i shpallur edhe në faqen e internetit të ITSHKSH-Shkup: www.itsh.edu.mk.

Më shumë informata në telefonat: 02/3215 381, mob. 071 492 795, ose në adresën elektronike: kontakt@itsh.edu.mk.

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

 

Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците- Скопје, одлуката на Советот на Институтот за духовно  културно наследство на Албанците- Скопје (бр. 0201-13/2) донесена на ден 09.01.2015, се објавува:

К О Н К У Р С
за запишување студенти на втор циклус – магистерски студии, во академската 2014/2015 година

I. Број на студенти:

На вториот циклус студии во академската 2014/2015 година на Институтот ќе се запишат вкупно 90 студенти на три студиски програми (двегодишни студии), и тоа:

Албански јазик – 30 студенти;
Албанска книжевност – 30 студенти;
Историја и меѓународни односи – 30 студенти.

II. Услови за запишување:

 1. Право на запишување имаат кандидати со завршени додипломски студии и стекнати најмалку 180, односно 240 ЕКТС кредити, да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на научен институт;
 2. Да има просечна оценка повисока од 7,5.

III. Потребни документи:

 1. Пријавен лист за запишување;
 2. Уверение или диплома за завршено високо образование (оригинален примерок или копија заверена на нотар);
 3.  Кратка  биографија (CV);
 4.  Потврда за активно познавање странски јазик;
 5.  Препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 6.  Список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 7.  Документи за евентуални награди, признанија, пофалници и др.IV. Цената за постдипломските студии изнесува 2000 евра, во противденарска вредност.

 V. Документите да се достават најдоцна до 15.2.2015, на адреса:

Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје, ул. Илинденска б.б.( поранешна Американска амбасада), или на поштенски фах 171.

Повеќе информации на 02 / 3215 381, 071 492 795, е-маил адреса: kontakt@itsh.edu.mk, www.itsh.edu.mk.

—————————————————————————————————————————————————

 

Shikoni gjithashtu

Konkurs