ITSHKSH promotore e ideve cilivilizuese në Ballkan / ИДКНА промотор на цивилизациските идеи на Балканот / ISCHA promoter of civilizing ideas in the Balkans

TAKIM ON LINE NË MES TË AMBASADORIT IZRAELIT DAN ORYAN DHE DR. SKENDER ASANIT

Shkup, 6 tetor -Drejtori i Institutittë Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve zhvilloi një bisedë on line, si zëvendësim i takimit të planifikuar, me Ambasadorin e Izraelit në Maqedoninë e Veriut, dhe Drejtor i MPJ të Izraelit për Ballkanin, i akredituar në Beograd, shkëlqesinë e tij Dan Oryan.

Me këtë rast, drejtori Asani e njoftoi ambasadorin izraelit me aktivitetet dhe punët kërkimore shkencore të ITSHKSH, duke vënë theksin në disa ngjarje e projekte që ndërlidhen me ndriçimin e të kaluarës së Hebrenjëve në këto vise. Ky ka qenë edhe një prej motiveve për themelimin e Departamentit për edukimin dhe hulumtimine Holokaustit, që, sipas Dr. Asanit, është i vetmi në rajon dhe kasynime serioze për të nxjerrë në pah, në mënyrë të dokumentuar dhe të faktuar, të gjitha hijet e epokës së errët naziste. Për këtë qëllim, siç njoftoi edhe Dr. Asani, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, me rastin e 77 –vjetorit të deportimit të hebrenjve të Maqedonisë për në Treblinka, botoi librin “LEGJISLACIONI BAZIK MBI ANTISEMITIZMIN I MBRETËRISË BULLGARE” – një përmbledhje dokumentesh nga autorët: Skender Asani, Nora Maliqi – Zylali dhe Vlado Popovski.

Dan Oryan gjatë kësaj bisede u njoftua se ky libër po përkthehet edhe shqip dhe anglisht dhe së shpejti do të del nga shtypi, me ç’rast edhe do të promovohet në disa qendra të rëndësishme rajonale dhe europiane.

Në kuadër të aktiviteteve shkencore të Departamentit për edukimin dhe hulumtimin e Holokaustit pranë ITSHKSH, Dr. Skender Asani në bisedë me Ambasadorin izraelit Dan Oryan e njoftoi këtë të fundit se javë më pare është promovuar në Shkup dhe në Prishtinë doracaku “Rekomandimet për mësimdhënien dhe mësimnxënien mbi Holokaustin”. Ky doracak është bërë në katër gjuhë të ndryshme – shqip, maqedonisht, turqisht dhe serbisht, në mënyrë që, sipas Dr. Asanit, të përfshijë të gjitha komunitetet etnike në Maqedoninë e Veriut, dhe njëkohësisht të gjithë të kenë mundësinë të mësojnë për Holokaustin në gjuhën e tyre amtare.

“Sa i përket këtij doracaku, më duhet të them se mundësia që kjo temë tash më të bëhet pjesë edhe e shkollavet ona, është një shansë e shkëlqyer që jovetëm ta kujtojmë një tragjedi me përmasa planetare, por edhe të kujtohemi në paraardhësit tanë që në çastin e përthyerjes së historisë, ata ishin në anën e duhur të saj, tha Dr. Skender Asani në bashkëbisedim me Ambasadorin e Izraelit në Maqedoninë e Veriut, i akredituar në Beograd, shkëlqesinë e tij Dan Oryan .Ky i fundit u njoftuanga Dr. Asani edhe mbi raportin më të ri ndërkombëtar për liritë fetare të Departamentit të Shtetit Amerikan me ç’rast, përmendet decidivisht edhe kontributi i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup.

“Në mars të vitit të kaluar, Ministria e Arsimit dhe Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, happen një Departament të Edukimin dhe Hulumtimet mbi Holokaustin. Qëllimet e përcaktuara të Departamentit janë mbrojtja e lirisë fetare, promovimi i respektimit të diversitetit fetar dhe inkurajimi i bashkëpunimit ndërfetar si një mjet për të luftuar antisemitizmin”, thuhet në këtë raport.

Nga ana e tij, Ambsadori Oryan, shprehu mirënjohje të veçantë për aktivitetet dhe partneritetin e realizuar gjatë vitit të kaluar me shtetin e Izraelit dhe për numrin e madh të projekteve të përbashkëta që do të pasojnë në të ardhmen. Ai posaçërisht theksoi rëndësinë dhe kontributin e Departamentit të Holokaustit pranë ITSHKSH në hulumtimin dhe edukimin rreth Holokaustit. Gjithashtu, gjatë bisedës, ambasadori Dan Oryan ndau me Dr. Asanin çështje me rëndësi të madhe për palën izraelite, e cila është mundësia e zgjerimit të partneriteteve në shumë fusha si me Shqipërinë ashtu dhe me Kosovën, veçanërisht pas nënshkrimit të memorandumit të njohjes reciproke në mes dy shteteve.

Dr. Asani në vijim e njoftoi Ambasadorin Oryan me synimet që ka në të ardhmen ITSHKSH, duke veçuar me këtë rast përgatitjen e një strategjie rreth Holokaustit për vitin e ardhshëm, e cila do të ketë si lajtmotiv ndjekjen e modeleve më të avancuara të përafrimit dhe kultivimit të tolerances në mes të etnive dhe religjioneve të ndryshme.

 

ОНЛИНЕ СОСТАНОК МЕЃУ ИЗРАЕЛСКИОТ АМБАСАДОР ДАН ОРИЈАН И Д-Р СКЕНДЕР АСАНИ

ИДКНА промотор на цивилизациските идеи на Балканот

Скопје, 6-ти октомври – Директорот на Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците одржа онлајн разговор, како замена за планираната средба, со амбасадорот на Држава Израел во Северна Македонија и Директор на Балканскиот оддел при МНР на Израел, неговата екселенција Дан Оријан.

На состанокот директорот Асани го извести израелскиот амбасадор за активностите и научните истражувања на ИДКНА, нагласувајќи неколку настани и проекти поврзани со расветлувањето на минатото на Евреите на овие простори, кои истовремено беа и мотив за формирање на Одделот за проучување и истражување за Холокаустот, кој, според д-р Асани, е единствениот во регионот и има сериозни намери да ги потенцира, на документиран и фактички начин, сите сенки на темната нацистичка ера. Поради оваа цел, како што известува д-р. Асани, Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците во Скопје, по повод 77-годишнината од депортацијата на македонските Евреи во Треблинка оваа година ја објави книгата „БАЗИЧНОТО АНТИСЕМИТСКО ЗАКОНОДАВСТВО НА ЦАРСТВОТО БУГАРИЈА“ – Зборник на документи, од : Скендер Асани, Нора Малиќи – Зулали и Владо Поповски.

За време на состанокот Н. Е. Дан Оријан беше информиран дека оваа книга се преведува додатно и на албански и англиски јазик и наскоро ќе биде објавена, а ќе биде промовирана во неколку важни научно-устражувачки регионални и европски центри.

Во рамките на научните активности на Одделот за проучување и истражување на Холокаустот на ИДКНА, д-р Скендер Асани го информираше израелскиот амбасадор Дан Оријан дека пред неколку недели беше промовиран и прирачникот „Препораки за предавање и учење за Холокаустот“ на ИХРА во Скопје и Приштина, кој е преведен на четири различни јазици – албански, македонски, турски и српски јазик, така што, според д-р Асани, тоа ќе отвори можност за изучување на Холокаустот на речиси сите етнички заедници во Северна Македонија на нивниот мајчин јазик.

„Во врска со овој прирачник, морам да кажам дека можноста оваа тема да стане дел од нашите училишта, е одлична можност не само да се сеќаваме на трагедија од планетарни размери, туку и да се сетиме на нашите предци, кои уште од моментот на свртување на историјата, тие беа на нејзината соодветна страна, рече д-р Скендер Асани во разговор со амбасадорот на Израел во Северна Македонија, неговата екселенција Дан Оријан. Истотака од страна на д-р Асани амбасадорот беше информиран и за најновиот меѓународен извештај за верските слободи на Стејт департментот на САД.

Стејт Департментот на САД во најновиот меѓународен извештај за верските слободи за 2019 година во Северна Македонија, во кој се споменува придонесот на Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците во Скопје.

„Во март минатата година, Министерството за Образование и Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците, отворија Оддел за Проучување и Истражување за Холокаустот. „Наведените цели на одделот се заштита на верските слободи, промовирање на почитувањето на верската разновидност и поттикнување на меѓуверската соработка како средство за борба против антисемитизмот“, се вели во извештајот.

Од страна на Амбасадорот Дан Оријан беше изразена особена благодарност за активностите и партнерството минатата година со Државата Израел и на големиот број заеднички проекти кои ќе следат во иднина. Особено ја истакна важноста и придонесот на Одделот за холокауст при ИДКНА во истражувањето и образованието за холокаустот. Истотака, низ разговорот Амбасадорот Дан Оријан ги сподели со д-р Асани и прашања од голем значај за израелската страна, а тоа е можноста за проширување на партнерствата на многу полиња со Албанија, а и Косово, особено по потпишувањето на меморандумот за взаемно признавање на двете држави.

д-р Асани на состанокот му ги изложи на амбасадорот Оријан и идните цели на ИДКНА, истакнувајќи ја и подготовката на стратегијата за холокаустот за следната година, која ќе претставува лајтмотив во потрагата за најнапредните модели на приближување и почитување помеѓу различните етникуми и религии во нашата земја и регионот.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ONLINE MEETING BETWEEN THE ISRAELI AMBASSADOR DAN ORYAN AND DR. SKENDER ASANI
ISCHA promoter of civilizing ideas in the Balkans

Ambassador Oryan expressed special gratitude for the activities and partnership realized during the past year with the state of Israel and for the large number of joint projects that will follow in the future. He especially emphasized the importance and contribution of the Department for Holocaust Education and Research within the ISCHA

Skopje, October 6th – The Director of the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians I held an online conversation, as a replacement for the planned meeting, with the Ambassador of Israel to Northern Macedonia, accredited in Belgrade, His Excellency Dan Oryan.
On this occasion, Director Asani informed the Israeli Ambassador about the activities and scientific research of ISCHA, emphasizing some events and projects related to shedding light on the past of the Jews in these areas. This was also one of the motives for the establishment of the Department for Holocaust Education and Research, which, according to Dr. Asani, is the only one in the region and has serious intentions to highlight, in a documented and factual way, all the shadows of the dark Nazi era. For this purpose, as announced by Dr. Asani, the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians in Skopje, on the occasion of the 77th anniversary of the deportation of Macedonian Jews to Treblinka, published the book ” BASIC ANTISEMITIK LEGISLATION OF KINGDOM OF BULGARIA “, of the authors Skender Asani, Nora Maliqi – Zylali and Vlado Popovski.
Dan Oryan during this conversation was informed that this book is being translated into Albanian and English and will soon be published, in which case it will be promoted in several important regional and European centers.
In the framework of the scientific activities of the Department for Holocaust education and research within ISCHA, Dr. Skender Asani in a conversation with Israeli Ambassador Dan Oryan, informed him that the handbook “Recommendations for teaching and learning about the Holocaust” was promoted in Skopje and Pristina during last month. This handbook is realized in four different languages – Albanian, Macedonian, Turkish and Serbian, so that, according to Dr. Asani, is including all ethnic communities in Northern Macedonia, and at the same time all to have the opportunity to learn about the Holocaust in their mother tongue.
“Regarding this handbook, I must say that the opportunity for this topic to become part of our schools, is a great opportunity to not only remember a tragedy of planetary proportions, but also to remember our ancestors, who since the moment of turning the story, were on the right side of it, said Dr. Skender Asani in conversation with the Ambassador of Israel in Northern Macedonia, accredited in Belgrade, His Excellency Dan Oryan. The Ambassador was also informed on the latest international report on religious freedom of the US State Department.
The US Department of State in the latest international report on religious freedom for 2019 in Northern Macedonia, emphasized the contribution of the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians in Skopje.
“In March last year, the Ministry of Education and the Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians, opened a Department of Education and Research on the Holocaust. “The department’s defined goals are to protect religious freedom, promote respect for religious diversity and encourage interfaith cooperation as a means of combating anti-Semitism,” was written on the report.
On his part, Ambassador Oryan expressed special gratitude for the activities and partnership realized during the past year with the state of Israel and for the large number of joint projects that will follow in the future. He especially emphasized the importance and contribution of the Department for Holocaust Education and Research within the ISCHA. Also, during the conversation, Ambassador Dan Oryan shared with Dr. Asani issues of great importance for the Israeli side, which are including the possibility of expanding partnerships in many areas with both Albania and Kosovo, especially after the signing of the memorandum of mutual recognition between the two countries.
Dr. Asani also informed Ambassador Oryan about the future goals of the ISCHA, highlighting on this occasion the preparation of a strategy on the Holocaust for next year, which will have as leitmotif the pursuit of the most advanced models of approximation and cultivation of tolerance between different ethnicities and religions.

Shikoni gjithashtu

75-VJETORI I ARKIVAVE TË PËRGJITHSHME TË SHQIPËRISË, VLERËSOHET LARTË PARTNERITETI I ITSHKSH

E përbashkëta e këtyre  aktiviteteve dhe takimeve ishte se kontributi që po jep ITSHKSH, kalon …