ITSHKSH i bashkëngjitet iniciativës globale – “1000 menorë” / ИДКНА му се придружува на глобалната инициjатива – “1000 менори” / ISCHA joined the global initiative – “1000 menorahs”

ITSHKSH I BASHKËNGJITET INICIATIVËS GLOBALE – “1000 MENORË”

Bashkë me drejtuesit dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Maqedoninë e Veriut, pikërisht këtu në ITSHKSH në Shkup, po ndezim qiririn për nder të festës hebraike Hanukkah, duke dashur me këtë rast të përçojmë mesazhin e dashurisë, mirëkuptimit e tolerancës ndërfetare e ndëretnike në shoqërinë tonë, e cila do të bëhet edhe më e qëndrueshme nëse respektojmë sentimentet dhe traditat e tjetrit”, nënvizoi Dr. Skender Asani, drejtor i ITSHKSH.

 Shkup, 16 dhjetor – Të martën në mbrëmje, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, në prani të përfaqësuesve të komuniteteve fetare në Maqedoninë e Veriut, ishte nikoqir i një eventi të posaçëm me rastin e shënimit festës hebreje së sakrificës dhe përkushtimit –Hanukkah.
Kjo ngjarje, që po zgjatë tash pesë ditë, përkon edhe me iniciativën globale të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Izraelit i quajtur Projekti “1000 Menorë”, në nderim të hebrenjve në Maqedoni dhe në kujtim të Holokaustit, kurse ITSHKSH në bashkëpunim me Maja Sushën, e cila është lidere e projektit dhe bashkëpunëtore shkencore e Departamentit për Edukimin dhe Mësimin e Holokaustit, edhe sivjet, siç tha Dr. Skender Asani, drejtor i ITSHKSH, “bashkë me drejtuesit dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Maqedoninë e Veriut, pikërisht këtu në ITSHKSH në Shkup, po ndezim qiririn për nder të festës hebraike Hanukkah, duke dashur me këtë rast të përçojmë mesazhin e dashurisë, mirëkuptimit e tolerancës ndërfetare e ndëretnike në shoqërinë tonë, e cila do të bëhet edhe më e qëndrueshme nëse respektojmë sentimentet dhe traditat e tjetrit”.

Dr. Asani në vazhdim nënvizoi se duke themeluar Departamentin për edukimin dhe mësimin mbi Holokaustin, ITSHKSH në Shkup, ka dashur ta thyej një stereotip të shartuar në të kaluarën gabimisht në vetëdijen e shoqërisë sonë që vlerësonte njerëzit jo mbi bazën e vlerave e virtyteve që kanë , por mbi bazën e përkatësive fetare e etnike të tyre.

Sipas tij, mund të jesh pjesëtar i një religjioni, i një etnie apo gjuhe tjetër, dhe kjo të mos paraqes kurrfarë hendikepi për ta respektuar tjetrin që ka një përkatësi krejt tjetër fetare, etnike e gjuhësore dhe mbi këtë respekt të ndërtosh edhe frymën e mirëbesimit e tolerancës afatgjate.

“Gjetja e kohezionit të brendshëm mirëkuptues në mes të pjesëtarëve të përkatësive të ndryshme fetare e etnike, ka qenë lajtmotivi që na ka nxitur të organizojmë edhe sonte këtë ceremoni të ndezjes së qiriut për nder të festës hebraike Hanukkah, bashkë me vëllezërit tanë të komuniteteve të ndryshme fetare këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Dhe me këtë rast, dua që kjo festë dhe festat tjera që shprehin karakterin dhe veçantësinë e religjioneve tona, të jenë hallka e ADN-së sonë kulturore, sepse vetëm duke i bërë bashkë vlerat dhe duke i refuzuar egoizmat, ne mund të shkruajmë një faqe të re në kronikën e aspiratave tona të përbashkëta qytetëruese”, vuri në dukje Dr. Skender Asani.

Për ta zbërthyer iniciativën globale të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Izraelit i quajtur Projekti “1000 Menorë”, foli udhëhqesja e këtij projekti Maja Susha, e cila tha se për nder të kësaj feste zhvillohen aktivitete anë e kënd botës, sidomos në Jerusalem dhe në disa qytete të tjera të Izraelit, në shenjë të viktimave të Holokausit, duke dashur që këto ngjarje të jenë mësim për gjithë njerëzimin që e keqja të mos përsëritet, por të jetë vetëm një kujtim i hidhur.

Në emër të Kishës Ortodokse Maqedonase, foli hirësia e tij Mitropoliti i Kumanoves dhe Osogoves z.Gregori, i cili përmendi sakrificën si elementin më sublim i të gjitha feve, kurse nga BFI me fjalë rasti u paraqit Sekretari i përgjithshëm i saj hoxhë Irsal Jakupi. Ai përshëndeti këtë iniciativë globale, duke potencuar se hebrenjtë në të kaluarën ishin viktimë e ideologjisë shfarosëse të fashizmit dhe apeloi me këtë rast që të gjitha religjionet të punojnë bashkërisht në luftimin e devijimeve dhe animoziteteve që paraqiten në çdo mjedis.

………………………………………………………………

ИДКНА МУ СЕ ПРИДРУЖУВА НА ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИJАТИВА – “1000 МЕНОРИ”

 “Заедно со лидерите и пpетставниците на верските заедници во Северна Македонија, токму тука во ИДКНА во Скопје, ја палиме свеќата во чест на еврејскиот празник Ханука, сакајќи во оваа прилика да ја пренесеме пораката за љубов, разбирање и меѓурелигиска и меѓуетничка толеранција во нашето општество, кое што ќе стане уште многу постабилно ако ги почитуваме чувствата и традициите на другиот“, подвлече д-р. Скендер Асани, директор на ИДКНА.

Скопје, 16-ти декември – Во вторникот навечер, Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците во Скопје, во присуство на претставниците на верските заедници во Северна Македонија, беше домаќин на еден специјален настан по повод одбележувањето на Еврејскиот празник на жртвувањето и посветеноста – Ханука.

Овој настан, кој што трае веќе 5 дена по ред, е дел од  глобалната иницијатива предземена од страна на  Министерството за надворешни работи на Израел, како проект под наслов „1000 Менори“, во чест на Евреите од Македонија и во спомен на Холокаустот, додека ИДКНА во соработка со Маја Суша , која што е и раководител на проектот и воедно и научен соработник во Одделот Едукација и Истражување за Холокаустот, и оваа година, како што рече и д-р. Скендер Асани, директор на ИДКНА, “ заедно со лидерите и претставниците на верските заедници во Северна Македонија, токму тука во ИДКНА во Скопје, ја палиме свеќата во чест на еврејскиот празник Ханука, сакајќи во оваа прилика да ја пренесеме пораката за љубов, разбирање и меѓурелигиска и меѓуетничка толеранција во нашето општество, кое што ќе стане уште многу постабилно ако ги почитуваме чувствата и традициите на другиот“.

Д-р. Асани понатаму подвлече дека со основањето на Одделот за Едукација и Истражување за Холокаустот, ИДКНА во Скопје, сакаше да го скрши стереотипот кој што во минатото погрешно беше всаден во свеста на нашето општество, кое што не ги ценеше луѓето врз основа на нивните вредности и доблести, туку врз основа на нивната верска и етничка припадност.

Според него, можете да бидете член на една религија, на една друга етничка припадност или друг јазик, и ова да не претставува никаква попреченост за да се почитува другиот кој има сосема поинаква религиозна, етничка и јазична припадност, и од тоа почитување да се изгради духот на доверба и долгорочна толеранција.

“Пронаоѓањето на разбирањето во нашата внатрешна кохезија, меѓу сите припадници од различна религиозна и етничка припадност, беше  лајтмотивот што не поттикна вечерва тука да ја организираме оваа церемонија на палење свеќи во чест на еврејскиот празник Ханука, заедно со нашите браќа од различни религиозни заедници тука во Република Северна Македонија”.

“Во оваа прилика, посакувам  за да овој празник и другите празници кои што го изразуваат карактерот и уникатноста на нашите религии, да бидат врската на нашата културна ДНК, бидејќи само преку обединување на нашите вредности и отфрлање на себичноста, можеме да напишеме нова страница во хрониката на нашите заеднички цивилизациски аспирации”, забележа д-р. Скендер Асани.

Со цел подобро запознавање со  глобалната иницијатива на Министерството за надворешни работи на Израел наречен како Проект „1000 Менори“, говореше и раководителката на овој проект Маја Суша, која рече дека во чест на овој празник се одржуваат активности низ целиот свет, особено во Ерусалим и во неколку други градови  на Израел, во знак на жртвите на Холокаустот, сакајќи за овие настани да служат како лекција за целото човештво со цел злото никогаш да не се повторува, туку да остане само како еден горчлив спомен.

Во име на Македонската Православна Црква, говореше Митрополит Кумановско-осоговската епархија г-дин Григориј, споменувајќи ја жртвата како највозвишен елемент од сите религии, додека од страна на ИВЗ со поздравен говор се претстави Генералниот секретар, имамот Ирсал Јакупи.  Тој ја поздрави оваа глобална иницијатива, нагласувајќи дека Евреите во минатото биле жртви на истребувачката идеологија на фашизмот и во оваа пригодба апелираше за  сите религии да работат заедно во борбата против отстапувањата и непријателствата што се јавуваат во секоја средина.

…………………………………………………………………………………………..

ISCHA JOINED THE GLOBAL INITIATIVE – “1000 MENORAHS”

“Together with the leaders and representatives of the religious communities in North Macedonia, exactly here at the premises of the ISCHA in Skopje, we are lighting the candle in honor of the Jewish holiday Hanukkah, wanting on this occasion to convey the message of love, understanding and inter-religious and interethnic tolerance in our society, which will become even more stable if we respect the sentiments and traditions of the other”, underlined Dr. Skender Asani, director of ISCHA.

 Skopje, december 16  – On Tuesday evening, the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians in Skopje, in the presence of representatives of religious communities in North Macedonia, hosted a special event marking the Jewish holiday of sacrifice and dedication – Hanukkah.

This event, which is lasting five days in a row, coincides with the global initiative of the Ministry of Foreign Affairs of Israel called the Project “1000 Menorahs”, in honor of the Jews in Macedonia and in memory of the Holocaust, while ISCHA in cooperation with Maja Susha , who is the project leader and scientific collaborator of the Department for Holocaust Education and Research, this year as well, as Dr. Skender Asani, the director of ISCHA has said, “together with the leaders and representatives of the religious communities in North Macedonia, exactly here at the premises of the ISCHA in Skopje, we are lighting the candle in honor of the Jewish holiday Hanukkah, wanting on this occasion to convey the message of love, understanding and inter-religious and interethnic tolerance in our society, which will become even more stable if we respect the sentiments and traditions of the other”.

Dr. Asani further underlined that by establishing the Department for Holocaust Education and Research, ISCHA in Skopje, wanted to break a stereotype which in the past was wrongly implanted in the consciousness of our society, that valued people not on the basis of values and virtues, but on the basis of their religious and ethnic affiliation.

According to him, you can be a member of one religion, ethnicity or other language, and this fact does not represent any handicap in order to respect the other who has a completely different religious, ethnic and linguistic affiliation, and on the top of this respect to build the spirit of trust and long-term tolerance.

 “Finding understanding in the internal cohesion between the members of different religious and ethnic backgrounds has been the leitmotif that prompted us to organize tonight this candle lighting ceremony in honor of the Jewish holiday Hanukkah, together with our brothers from different religious  communities here in the Republic of North Macedonia.

And on this occasion, I want that this holiday and the other holidays that express the character and uniqueness of our religions, to be the link of our cultural DNA, because only by combining values and rejecting selfishness, we can write a new page in the chronicle of our common civilizing aspirations”, noted Dr. Skender Asani.
To unravel the global initiative of the Ministry of Foreign Affairs of Israel called as the Project “1000 Menorahs”, spoke the leader of this project Maja Susha, who said that in honor of this holiday are held numerous of activities all around the world, especially in Jerusalem and some other cities of Israel, in remembrance of the victims of the Holocaust, by wishing these events to serve as a life lesson to all mankind, so the evil never to be repeated but remain only as a bitter memory of the past.
On behalf of the Macedonian Orthodox Church, spoke His Grace the Metropolitan of Kumanovo and Osogovo, Mr. Gregory, who was mentioning the sacrifice as the most sublime element of all religions, while in the name of IRC spoke the Secretary General, Mr. Irsal Jakupi. He welcomed this global initiative, by emphasizing that Jews in the past were victims of the extermination ideology of fascism and on this occasion he appealed that all religions should work together to combat the deviations and animosities that arise in every environment.

 

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …