FTESË PËR PUNIME NË REVISTËN SHKENCORE TË ITShKSh-së “STUDIME ALBANOLOGJIKE 24

Të nderuar studiues, bashkëpunëtorë dhe kolegë,

Redaksia e revistës shkencore “Studime albanologjike”, që botohet nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, një revistë me karakter ndërkombëtar, është në përgatitje e sipër të numrit të ri, pra numrit 24.

Siç e dini tashmë, sepse revista ka një traditë disavjeçare, punimet që botohen në këtë periodik shkencor kanë të bëjnë me çështje problemore të këtyre fushave shkencore: gjuhë shqipe, letërsi shqiptare, histori shqiptare, folkloristikë, etnologji, etnomuzikologji, antropologji, pa i përjashtuar edhe ndërlidhjet e tyre me fushat e tjera të shkencave humane. Përveç punimeve studimore, në këtë revistë publikohen edhe recensione për vepra të caktuara, të botuara kohëve e fundit nga fushat e sipërpërmendura.

Prandaj, nëpërmjet këtij e-maili ju ftojmë që të dërgoni një punim, që nuk është botuar më parë në gjuhën shqipe në periodikun shkencor shqiptar, ose edhe ndonjë recension, po ashtu të pabotuar më parë, për botime të reja studimore nga fushat e lartpërmendura.

Punimet duhet të jenë në formatin elektronik Word me madhësi të shkronjave 12 dhe me hapësirë mes rreshtave 1.5. Teksti i dërguar duhet ta ketë këtë strukturë:

  • Emri dhe mbiemri i autorit;
  • Emri i institucionit ku punon;
  • Titulli i punimit;
  • Abstrakti i punimit me 500 karaktere ose 200 fjalë;
  • Fjalët çelës të punimit;
  • Teksti si tërësi (një tabak autori: deri në 000 karaktere ose 6.000 fjalë);
  • Rezyme në gjuhën angleze (2.000 shenja ose 400 fjalë);
  • Bibliografia me të gjitha referencat e përdorura ne tekst, sipas renditjes alfabetike, duke u bazuar në mbiemrat e autorëve të

Fusnotat duhet të jenë sipas këtij tipi: emri e mbiemri i autorit, titulli i librit, shtëpia botuese, viti i botimit, numri i faqes.

Recensionet e dërguara duhet të jenë të shoqëruara edhe me ballinën e librit që prezantohet.

Me këtë rast ju njoftojmë se punimet do të kalojnë në duar të dy recensentëve, që në mënyrë anonime do t’i recensojnë punimet.

Punimet do të pranohen deri më 15 qershor 2024 në adresat elektronike: studimealbanologjike@itsh.edu.mk dhe në: studimealbanologjike@yahoo.com. Deri më 15 korrik 2024 redaksia do t’i njoftojë autorët për botimin e tekstit të tyre.

Redaksia revistës “Studime albanologjike” Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

Shikoni gjithashtu

Drejtori i ITSHKSH Asani u prit nga kryetarja e Komisionit parlamentar për Arsim, Vasilevska

Bashkëpunimi ynë si ITSHKSH me Parlamentin e Maqedonisë së Veriut ka qenë pjesë e frymës …