FRYMA ANTISEMITE NË KONFLIKTIN RUSI-UKRAINË, ËSHTË E PAPRANUESHME (Al, Mk, En)

FRYMA ANTISEMITE NË KONFLIKTIN RUSI-UKRAINË, ËSHTË E PAPRANUESHME

Pushtimi rus i Ukrainës ka hapur debate të shumta mbi shkaqet dhe pasojat e këtij konflikti dhe gjithë bota demokratike po solidarizohet me popullin ukrainas në përpjekjet e tij për të mbrojtur sovranitetin territorial nga invazuoini rus.

Fatkeqësisht ditëve të fundit na ka rënë të dëgjojmë edhe komente të pamatura nga ana e disa klerikëve në Shkup, të cilët përhapin një gjuhë të papranueshme dhe aspak humane në adresë të zhvillimeve aktuale në Ukrainë dhe sidomos të drejtuesve të këtij shteti.

Me një gjuhë të tillë që del jashtë natyrës së predikimit normal fetar, këta klerikë përpos që po marrin anën e gabuar, ata po përhapin edhe një urrejtje të panevojshme në mes të popujve me religjione të ndryshme, duke nxitur madje një farë fryme antisetmitizmi në gjithë këtë histori të konfliktit Rusi-Ukrainë.

Dimensioni i lirive njerëzore shkon përtej kornizave të ngushta të atyre që diversitetin fetar e shohin me ngjyrat bardh e zi. Kështu ndodhi edhe me sjelljet aspak të dinjitetshme në disa vendbanime tona ndaj pjesëtarëve të sektit fetar hebre, Lev Tahor, të cilët në pamundësi për t’u strehuar përkohësisht bredhën nga Kumanova, Shkupi në Ohër. Pjesëtarët e këtij sekti kanë reaguar pas presioneve dhe kërcënimeve që kanë marrë nga banorët e fshatit Lakoçerej, ku janë vendosur tani disa ditë.

Dënojmë sjelljet e tilla antihumane ndaj një sekti fetar i cili me asgjë nuk ka dëshmuar se paraqet ndonjë rrezik për rrethin, prandaj në gjithë këtë histori është për t’u fajësuar edhe MPB e cila nuk ka dalur me një sqarim drejtuar popullatës vendore, duke saktësuar se ata nuk paraqesin kurrfarë rreziku dhe qëndrimi i tye i përkohshëm në vendin tonë nuk e cënon lirinë e askujt.

Departamenti për edukimin dhe hulumtimin e Holokaustit në ITSHKSH – Shkup, duke iu referuar ngjarjeve të fundit në Ukrainë, si pasojë e invadimit rus, apelon për një maturi në diskursin tonë publik, duke mbajtur anën e atyre që aktulisht vuajnë pasojat e pushtimit dhe duke denuar agresionin mbi popullin sovran ukrainas, i cili mund të zgjerohet nëse nuk ndërmerren hapa preventiv për parandalimin e tij.

 

Prof. dr. Skender Asani

Shkup, 28 shkurt 2022

—————————————————–

 

АНТИСЕМИТСКИОТ ДУХ ВО КОНФЛИКТОТ ПОМЕЃУ РУСИЈА И УКРАИНА, Е НЕПРИФАТЛИВ

Руската окупација на Украина отвори бројни дебати за причините и последиците од овој конфликт, и целиот демократски свет покажува солидарност со украинскиот народ во неговите напори да го заштити територијалниот суверенитет од руската инвазија.

За жал, во последните денови слушаме непромислени коментари од некои свештеници во Скопје, кои шират неприфатлив и нималку хуман јазик во обраќањето на актуелните случувања во Украина и особено кон лидерите на оваа земја.

Со таков јазик што ја надминува природата на нормалното верско проповедање, овие свештеници не само што заземаат погрешна страна, туку шират и непотребна омраза меѓу народите од различни религии, дури и поттикнувајќи дух на антисемитизам низ оваа историја на конфликтот помеѓу  Русија и Украина.

Димензијата на човековите слободи ги надминува тесните рамки на оние кои ја гледаат верската различност во црно и бело. Истото се случи и со нималку достоинственото однесување во некои наши населби кон припадниците на еврејската верска секта Лев Тахор, кои не можејќи привремено да се засолнат беа принудени да талкаат од Куманово кон Скопје, па се до Охрид. Членовите на оваа секта реагираа по притисоците и заканите што ги добиваат од жителите на селото Лакочереј, каде што се населиле веќе неколку дена.

Го осудуваме ваквото нехумано однесување кон верска секта која не се покажа дека претставува никаква опасност за округот, затоа во текот на оваа приказна е виновно Министерството за внатрешни работи кое не излезе со објаснување до локалното население, прецизирајќи дека тие не претставуваат никаква опасност и нивниот привремен престој во нашата држава не повредува ничија слобода.

Одделот за Едукација и образование за Холокаустот при ИДКНА – Скопје, осврнувајќи се на неодамнешните настани во Украина како резултат на руската инвазија, повикува на внимателност во нашиот јавен дискурс, заземајќи ја страната на оние кои моментално ги трпат последиците од окупацијата и осудувајќи ја агресијата врз суверен украински народ, кој може да се прошири доколку не се преземат превентивни чекори за да се спречи тоа.

 

Проф. д-р Скендер Асани

Скопје, 28 февруари 2022 година

—————————————————–

 

 

THE ANTI-SEMITIC SPIRIT IN RUSSIA – UKRAINE CONFLICT IT’S UNACCEPTABLE

The Russian occupation of Ukraine has opened numerous debates on the causes and consequences of this conflict and the whole democratic world is showing solidarity with the Ukrainian people in its efforts to protect their territorial sovereignty from Russian invasion.

Unfortunately, in recent days we have heard reckless comments from some clerics in Skopje, who spread unacceptable and not at all humane language in addressing the current developments in Ukraine and especially the leaders of this country.

With such a language which is going beyond the nature of normal religious preaching, these clerics are not only taking the wrong side, but they are also spreading an unnecessary hatred among peoples of different religions, and even inciting a certain spirit of anti-Semitism throughout this story of the Russia-Ukraine conflict.

The dimension of human freedoms goes beyond the narrow frameworks of those who see religious diversity in black and white. The same happened with the not at all dignified behavior in some of our settlements towards the members of the Jewish religious sect, Lev Tahor, who, unable to temporarily take shelter were forced to flee from Kumanovo, Skopje to Ohrid. The members of this sect have reacted after the pressures and threats they have received from the inhabitants of the village Lakoçerej, where they have now settled for several days.

We condemn such inhumane behavior towards a religious sect which has not proven to pose any danger to the district, therefore throughout this story it is to blame the Ministry of Interior which has not come up with an explanation to the local population, specifying that they pose no danger and their temporary stay in our country does not infringe on anyone’s freedom.

The Department for Holocaust Education and Research within ISCHA – Skopje, referring to recent events in Ukraine, as a result of the Russian invasion, calls for prudence in our public discourse, taking the side of those currently suffering the consequences of the occupation and condemning the aggression on the sovereign Ukrainian people, which may expand if preventive steps are not taken to prevent it.

 

Prof. dr. Skender Asani

Skopje, february 28th, 2022

 

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

U promovua libri “Trashëgimia kulturore islame në Shkup”

Shkup – 26.01.2022 – Sot, në mjediset e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të …