Festat kanë kuptim vetëm atëherë kur bëhen bashkë miqtë! AL/MK/EN

FESTAT KANË KUPTIM VETËM ATËHERË KUR BËHEN BASHKË MIQTË!
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, edhe sivjet i bashkangjitet traditës së kremtimit të një feste sublime mijëravjeçare hebreje , siç është ajo e Hanukkah, që do të thotë “Përkushtim”, e quajtur ndryshe Festivali i Dritës Hanukkah. Kjo festë sivjet na ka bërë bashkë edhe me projektin “1000 Menorë” i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, i cili parasheh ndezjen e qirinjve këtu në Maqedoni dhe në mbarë botën, në shenjë përkujtimi ndaj Hebrenjve të Maqedonisë dhe viktimave të Holokaustit.
Dihet se festat kanë kuptim vetëm atëherë kur bëhen bashkë miqtë dhe njerëzit e zemrës, prandaj unë sot ndjehem i lumtur, bashkë me drejtuesit dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Maqedoninë e Veriut, që, pikërisht këtu në ITSHKSH në Shkup, po ndezim qiririn për nder të festës hebraike Hanukkah, duke dashur me këtë rast të përçojmë mesazhin e dashurisë, mirëkuptimit e tolerancës ndërfetare e ndëretnike në shoqërinë tonë, e cila do të bëhet edhe më e qëndrueshme nëse respektojmë sentimentet dhe traditat e tjetrit.
Duke themeluar Departamentin për edukimin dhe mësimin mbi Holokaustin, ITSHKSH në Shkup, ka dashur ta thyej një stereotip të shartuar në të kaluarën gabimisht në vetëdijen e shoqërisë sonë që vlerësonte njerëzit jo mbi bazën e vlerave e virtyteve që kanë , por mbi bazën e përkatësive fetare e etnike të tyre.
Ne si Departament dhe si Institut kemi dashur të dëshmojmë edhe shkencërisht, përmes projekteve të veçanta, edhe kulturalisht, përmes paraqitjeve tona publike, se mund të jesh pjesëtar i një religjioni, i një etnie apo gjuhe tjetër, dhe kjo të mos paraqes kurrfarë hendikepi për ta respektuar tjetrin që ka një përkatësi krejt tjetër fetare, etnike e gjuhësore dhe mbi këtë respekt të ndërtosh edhe frymën e mirëbesimit e tolerancës afatgjate.
Gjetja e kohezionit të brendshëm mirëkuptues në mes të pjesëtarëve të përkatësive të ndryshme fetare e etnike, ka qenë lajtmotivi që na ka nxitur të organizojmë edhe sonte këtë ceremoni të ndezjes së qiriut për nder të festës hebraike Hanukkah, bashkë me vëllezërit tanë të komuniteteve të ndryshme fetare këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Dhe me këtë rast, dua që kjo festë dhe festat tjera që shprehin karakterin dhe veçantësinë e religjioneve tona, të jenë hallka e ADN-së sonë kulturore, sepse vetëm duke i bërë bashkë vlerat dhe duke i refuzuar egoizmat, ne mund të shkruajmë një faqe të re në kronikën e aspiratave tona të përbashkëta qytetëruese.
JU mirëpresim të jeni bashkë me ne edhe në festat dhe ngjarjet tjera që Instituti ynë do t’i shënojë për hir të një të nesërme më të mirë e më fisnike për gjithë ne.
Shkup, 15 dhjetor 2020
Dr. Skender Asani – drejtori i ITSHKSH, Shkup
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
ПРАЗНИЦИТЕ СЕ ЗНАЧАЈНИ САМО ТОГАШ КОГА ПРИЈАТЕЛИТЕ СЕ ОБЕДИНУВААТ!
Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците во Скопје, и оваа година, се приклучува на традицијата на славење на возвишен илјадагодишен еврејски празник, како што е оној на Ханука, што значи „Посветеност“, или поинаку познат како Фестивалот на Светлината Ханука. Оваа година, овој празник нè спои со проектот „1000 менори“ на Израелското Министерство за надворешни работи, каде се предвидува палење свеќи тука во Македонија и низ целиот свет, во знак на сеќавање на Евреите од Македонија и жртвите на Холокаустот.
Се знае дека празниците имаат свое значење само тогаш кога се обединуваат пријателите и луѓето кои се блиску до нашите срца, токму затоа, јас денес се чувствувам многу среќен заедно со поглаварите и претставниците на сите верски заедници во Северна Македонија, што, токму тука во просториите на ИДКНА во Скопје, палиме свеќа во чест на еврејскиот празник Ханука, сакајќи во оваа прилика да ја пренесеме пораката за љубов, разбирање и меѓурелигиска и меѓуетничката толеранција во нашето општество, кое што ќе стане уште многу постабилно ако ги почитуваме чувствата и традициите на другиот.
Со основањето на Одделот за Едукација и Истражување за Холокаустот, ИДКНА во Скопје, сакаше да го скрши стереотипот кој што во минатото погрешно беше всаден во свеста на нашето општество, кое што не ги ценеше луѓето врз основа на нивните вредности и доблести, туку врз основа на нивната верска и етничка припадност.
Ние како Оддел и како Институт сакавме и од научен аспект да докажеме, преку специјални проекти, и културолошки преку нашите јавни настапи, дека можете да бидете член на една религија, на една друга етничка припадност или друг јазик, и ова да не претставува никаква попреченост за да се почитува другиот кој има сосема поинаква религиозна, етничка и јазична припадност, и од тоа почитување да се изгради духот на доверба и долгорочна толеранција.
Пронаоѓањето на разбирањето во нашата внатрешна кохезија,меѓу сите припадници одразлична религиозна и етничка припадност, беше лајтмотивотшто не поттикна вечерва тука да ја организираме оваа церемонија на палење свеќи во чест на еврејскиот празник Ханука, заедно со нашите браќа од различни религиозни заедници тука во Република Северна Македонија.
Во оваа прилика, посакувам за да овој празник и другите празници кои што го изразуваат карактерот и уникатноста на нашите религии, да бидат врската на нашата културна ДНК, бидејќи само преку обединување на нашите вредности и отфрлање на себичноста, можеме да напишеме нова страница во хрониката на нашите заеднички цивилизациски аспирации.
СТЕ ДОБРЕДОЈДЕНИ да бидете со нас за време на празниците и другите настани што нашиот Институт ќе ги обележи за едно подобро и поблагородно утре за сите нас.
Скопје, 15-ти декември, 2020 год.
Д-р Скендер Асани – директор на ИДКНА – Скопје
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
HOLIDAYS ARE MEANINGFUL ONLY WHEN FRIENDS BECOME TOGETHER!
As every year, this year too, the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians in Skopje, joins the tradition of celebrating a sublime and millennial Jewish holiday, such as that of Hanukkah, which means “Dedication”, otherwise known as the Hanukkah Festival of Light. This year, this holiday has brought us together with the project of the Israeli Ministry of Foreign Affairs named as “1000 Menorahs” , which has foreseen the lighting of candles here in Macedonia and around the world, in commemoration of the Jews of Macedonia and the victims of the Holocaust.
It is known that the holidays are meaningful only when friends and people close to our hearts come together, so today I’m very pleased that together with the leaders and representatives of the religious communities in North Macedonia, exactly here at the premises of the ISCHA in Skopje, we are lighting the candle in honor of the Jewish holiday Hanukkah, wanting on this occasion to convey the message of love, understanding and inter-religious and interethnic tolerance in our society, which will become even more stable if we respect the sentiments and traditions of the other.
ISCHA in Skopje, by establishing the Department for Holocaust Education and Research, wanted to break a stereotype which in the past was wrongly implanted in the consciousness of our society, that valued people not on the basis of values and virtues, but on the basis of their religious and ethnic affiliation.
We as a Department and as an Institute have wanted to prove scientifically, through special projects, and culturally through our public appearances, that a person can be a member of a religion, ethnicity or other language, and this fact does not represent any handicap in order to respect the other who has a completely different religious, ethnic and linguistic affiliation, and on the top of this respect to build the spirit of trust and long-term tolerance.
Finding understanding in the internal cohesion between the members of different religious and ethnic backgrounds has been the leitmotif that prompted us to organize tonight this candle lighting ceremony in honor of the Jewish holiday Hanukkah, together with our brothers from different religious communities here in the Republic of North Macedonia.
And on this occasion, I want that this holiday and the other holidays that express the character and uniqueness of our religions, to be the link of our cultural DNA, because only by combining values and rejecting selfishness, we can write a new page in the chronicle of our common civilizing aspirations.
WE WELCOME YOU to be with us during the holidays and other events that our Institute will mark, for the sake of a better and nobler tomorrow for all of us.
Skopje, December 15, 2020
Dr. Skender Asani – director of ISCHA, Skopje
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Shikoni gjithashtu

75-VJETORI I ARKIVAVE TË PËRGJITHSHME TË SHQIPËRISË, VLERËSOHET LARTË PARTNERITETI I ITSHKSH

E përbashkëta e këtyre  aktiviteteve dhe takimeve ishte se kontributi që po jep ITSHKSH, kalon …