Evokimi i Natës së Kristaltë, pjesë e strategjisë për Holokaustin / Евоцирањето на Кристалната ноќ, дел од стратегијата за Холокаустот / Evocation of Crystal Night, part of the Holocaust strategy

EVOKIMI I NATËS SË KRISTALTË, PJESË E STRATEGJISË PËR HOLOKAUSTIN

Të nderuar,

Sot, më datë 9 nëntor, ne po përkujtojmë një  datë të rëndësishme në historinë e Holokaustit – Nata e Kristaltë, nata kur në të kaluarën e largët të vitit vitin 1938 në rrugët dhe sheshet gjermane u ushtrua dhunë dhe terror, me djegjen e sinagogave, librave hebraike, shkatërrimin e shumë shtëpi të hebrenjve, dyqaneve të tyre, duke lënë kështu pas vetes shumë dritare dhe xhama të thyer në rrugë, me çka dhe u shënua fillimi i persekutimit të hebrenjve dhe Holokaustit.

Me këtë rast, ITSHKSH për 5 vite me radhë me aktivitetet e saj përkujtimore është duke shënuar këtë ngjarje me një program të përshtatshëm në emër të viktimave, por këtë vit për shkak të pandemisë që ka prekur të gjithë botën, ne nuk do të jemi në gjendje të bëjmë të njëjtën gjë në mënyrë të drejtpërdrejt, por do të kontribuojmë në një mënyrë më ndryshe me qëllim që  edhe sot të kujtojmë rëndësinë e studimit të kësaj teme, dhe të japim mbështetjen tonë për të forcuar sistemin arsimor në këtë drejtim.

Këtë vit, Departamenti për Edukimin dhe Hulumtimin e Holokaustit pranë ITSHKSH-së pregatiti “Strategjitë e të mësuarit për Holokaustin në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, ku hulumtuesit shkencorë, historianët dhe pedagogët kanë zhvilluar kërkime dhe strategji në formën e një libri, i cili do të shërbejë si një mjet për studimin më të mirë të kësaj teme, dhe më e rëndësishmja do të japë drejtim se si të përmirësojmë gjithçka që është arritur deri më tani.

Gjithsesi, ne nuk do të ndalojmë këtu, qëllimi ynë si institucion shkencor është përgjegjësia për t’i udhëzuar mësuesit, studentët dhe edukatorët, se si ti shfrytëzojnë burimet me të cilat posedojmë, dhe se cilat duhet të jenë qëllimet e edukimit për Holokaustin.

Këtë vit në punën tonë kërkimore-shkencore si pjesë e partnerëve tanë janë prezantuar edhe institucionet me të cilat ne punojmë, ndër të cilat janë Jad Vashem nga Izraeli, Centropa nga Auatria, dhe natyrisht si një nga partnerët tanë më të rëndësishëm do të përmendim Dr. Rashel Levi Drumer, e cila brenda këtij viti mbajti një leksion të veçantë për profesorët tanë, në lidhje me familjen e sajë, për çke ne i jemi shumë mirënjohës.

Një falenderim i madh shkon edhe drejt studiuesve dhe profesorëve tanë, të cilët kontribuan në realizimin e strategjisë, pa harruar këtu edhe Ministrinë e Kulturës së Maqedonisë së Veriut, që i dha rëndësinë dhe  mbështeti  këtë projekt të rëndësishëm.

Me respekt,

Prof. Dr. Skender Asani

*********

ЕВОЦИРАЊЕТО НА КРИСТАЛНАТА НОЌ, ДЕЛ ОД СТРАТЕГИЈАТА ЗА ХОЛОКАУСТОТ

Почитувани,

Денеска,  9-ти Ноември, датум кој во историјата на холокаустот е познат како Кристалната ноќ, кога далечната 1938 година на германските улици и плоштади се случило огромно насилство и терор, со палењето на синагогите, еврејските книги и и пустош врз еврејските домови, дуќани, оставајќи низ улиците скршени стакла и прозорци, денот кога се означува и почетокот на прогонот на Евреите и холокаустот.

По тој повод ИДКНА веќе 5 години по ред со своја комеморативна активност го одбележува овој настан со пригодна програма во името на жртвите, но овој пат поради пандемијата која го зафати целиот свет, не сме во можност истото да го сториме и во живо, но сепак даваме придонес и сакаме и денеска да потсетиме за важноста на изучувањето на оваа тематика и поддршката од наша страна кон зајакнувањето на образовниот систем во оваа насока.

Оваа година Секторот за образование и проучување на холокаустот при ИДКНА изготви „Стратегии за изучување на холокаустот во Р. Северна Македонија“, каде што научните истражувачи, историчари и едукатори изработија истражување и стратегија во форма на книга, која ќе послужи како алатка со цел подобро изучување на оваа тема, но конечно и најважно ќе даде и насока како да се подобри сето она што досега е постигнато.

Секако дека тука нема да застанеме, нашата цел како  научна институција е одговорноста да дадеме правец на наставниците, учениците, едукаторите, како и со кои ресурси располагаме и кои треба да бидат целите за изучување на холокаустот.

Оваа година во нашата научно-истражувачка работа како дел од нашите партнери се презентирани и иснтитуциите со кои работиме, а тоа е Јад Вашем од Израел, Центропа од Австрија и секако еден од нашите најважни партнери д-р Рашел Леви Друмер, која оваа година оддржа и специјално предавање на нашите наставници за нејзиното семејство, на што сме и’ многу благодарни.

Огромна благодарност до истражувачите и наставниците, кои дадоа придонес ова истражување да стане стварност, а секако и голема благодарност до Министерството за култура на Р. Северна Македонија кои ја видоа важноста за поддршка на овој значаен проект.

Со почит,

д-р Скендер Асани

*********

EVOCATION OF  CRYSTAL NIGHT, PART OF THE HOLOCAUST STRATEGY

Dears,

Today, on November 9th , we are marking a date which in the history of the Holocaust is known as Crystal Night/Kristallnacht, when in the distant 1938 there was enormous violence and terror on German streets and squares, with the burning of synagogues, Jewish books and the devastation of Jewish homes and shops, by leaving behind broken glasses and windows in the streets, which at the same time marked the beginning of the Jewish persecutions and the Holocaust.

On this occasion, ISCHA for 5 years in a row with its commemorative activity marks this event with an appropriate program in the name of the victims, but this year due to the pandemic that has affected the whole world, we decided to contribute in a different and much safer way, by reminding everybody on the importance of the Holocaust and by strengthening our educational system in this regard.

This year, the Department for Holocaust Education and Research within ISCHA prepared the “Strategies for Holocaust education in the Republic North Macedonia”, where scientific researchers, historians and educators have developed research and strategy in the form of a book, which will serve as a tool for better study of this topic, and most importantly will give a proper direction towards the improvement of what has been achieved so far in this direction.

However, we will not stop here, our goal as a scientific institution is the responsibility to guide teachers, students and educators, how to use the resources we possess, and how to define the goals of Holocaust education.

This year in our research work as part of our partners are presented the institutions we work with, among which are Yad Vashem from Israel, Centropa from Auatria, and of course as one of our most important partners we will mention Dr. Rachel Levy Drummer, who within this year gave a special lecture to our professors, about her family, for which we are very grateful.

A big thank you also goes to our researchers and professors, who contributed to the implementation of the strategy, and we also do not want to forgett the Ministry of Culture in North Macedonia, who gave big importance and support to this important project.

With respect,

Prof. Dr. Skender Asani

Shikoni gjithashtu

ITSHKSH ORGANIZON KONFERENCËN SHKENCORE “ZEJTARIA DHE PUNIMET ARTIZANALE NË TREVAT SHQIPTARE”

 INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP   organizon konferencën shkencore vjetore “Java …