Bashkëpunim ndërkombëtar me rastin e 9 majit – Ditës së fitores kundër fashizmit / Меѓународна соработка по повод 9 мај – Денот на победата над фашизмот / International Cooperation on the occasion of May 9 – the Day of Victory over Fascism

Bashkëpunim ndërkombëtar me rastin e 9 majit – Ditës së fitores kundër fashizmit

Shkup, 9.5.2021 – Departamenti i Edukimit dhe Kërkimit të Holokaustit në Institutin për Trashëgiminë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve – Shkup dhe MA Klodeta Cane, një eksperte në studimet e Holokaustit dhe aktiviste, e diplomuar në Programin Ndërkombëtar të Masterit Weiss-Livnat në Studimet e Holokaustit në Universitetin Haifa filloi takimin a parë për Bashkëpunimin Arsimor Ndërkombëtar Izraelito-Maqedonas me rastin e 9 majit – Ditës së Fitores mbi Fashizmin në Luftën e Dytë Botërore dhe Ditën e Evropës.
Gjatë takimit, Dr. Skender Asani, Drejtori i Departamentit nga Maqedonia, prezantoi arritjet e deritanishme në edukimin mbi Holokaustit, duke iu referuar posaçërisht botimeve të ITShKSh-së.
Në bisedë me eksperten Cane, ne shqyrtuam gjithashtu mundësitë e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe projekteve si  afatshkurtra dhe afatgjata që mund të zbatohen së bashku në të ardhmen e afërt.
Programi Ndërkombëtar Weiss-Livnat në Studimet e Holokaustit ka dëshmuar arritje profesionale në krijimin dhe edukimin e një brezi të ri të studiuesve dhe edukatorëve të Holokaustit. Ne u njohëm me punën e tyre dhe gëzuam mbështetjen e tyre për arritjet tona.
U diskutuan gjithashtu hapat e ardhshëm të nënshkrimit të një Memorandumi të Mirëkuptimit të përbashkët që hap rrugën për bashkëpunimin midis dy institucioneve tona arsimore.

* * * * *

Меѓународна соработка по повод 9 мај – Денот на победата над фашизмот

Скопје, 9.5.2021 – По повод 9 Мај – Денот на победата над фашизмот во Втората светска војна и Денот на Европа беше започнат првиот состанок на македонско – изралексата образовна меѓународна соработка помеѓу Одделот за холокауст образование и истражување при  Институтот за културно и духовно наследство на Албанците – Скопје и м-р Клодета Цане, експерт за холокауст студии и активист, дипломирана на Меѓународната магистерска програма Вајс-Ливнат за холокауст образование при Универзитетот Хаифа од Израел.
За време на состанокот, д-р Скендер Асани, директорот на ИДКНА од Македонија, ги презентираше тековните достигнувања во областа на образованието за холокаустот, осврнувајќи се конкретно на публикациите од ИДКНА.
При нашиот разговор со експертот Клодета Кане, ги истраживме можностите за меѓусебна соработка и проекти, кои би можеле да се развијат во блиска иднина како краткорочни и долгорочни партнерства.
Меѓународната програма Вајс-Ливнат за холокауст студии забележа професионални достигнувања во создавањето и негувањето на новата генерација истражувачи и едукатори за холокаустот. Бевме запознаени со нивната работа и уживавме во нивната поддршка кон нашите достигнувања.
Разговаравме и за идните чекори на потпишување заеднички Меморандум за соработка, кој би го трасирал поконкретно патот за соработка меѓу двете наши образовни институции.

* * * * *

International Cooperation on the occasion of May 9 – the Day of Victory over Fascism

Skopje, 9.5.2021 – The Holocaust Education and Research Department in the Institute for the Cultural and Spiritual Heritage of the Albanians -Skopje and M.A. Klodeta Cane, an expert in Holocaust studies and activist, graduate of the Weiss-Livnat International MA Program in Holocaust Studies at Haifa University launched first meeting on the Macedonian-Israel Educational International Cooperation on the occasion of May 9 – the Day of Victory over Fascism in World War II and Europe Day.
During the meeting, Dr. Skender Asani, the Director of the Department from Macedonia, presented the current achievements in the field of Holocaust Education, refering specifically to the publications from IDKNA.
In this conversation with expert Cane, we explored opportunities for mutual cooperation and projects to develop as short- and long-term partnerships in the near future.
Weiss-Livnat International Program in Holocaust Studies has seen professional achievements in creating and nurturing a new generation of Holocaust researchers and educators. We were introduced to their work and enjoyed their support for our accomplishments.
We also discussed future steps of singing a mutual Memorandum of Understanding that paves the way for the cooperation between the two educational institutions.

Shikoni gjithashtu

PRIZRENI, “STACIONI” I RADHËS I “DRITËS SË GONXHES”

Prizren, 29 gusht 2023 – Karvani i Manifestimit kulturor-shkencor “Drita e Gonxhes”,  sot zbarkoi në …