Ambasadori francez Cyrrile Baumgartner vizitoi Institutin /MK / EN

Shkup, 4 dhjetor – Të enjten pasdite Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup e nderoi me vizitën e tij, Shkëlqesia e Tij, z. Cyrille Baumgartner, ambasador i porsaemëruar i Francës në Maqedoninë e Veriut, i shoqëruar nga këshilltari i parë, njëkohësisht zëvendësambasador, z. Stanislas Mrozek, si dhe përkthyesi z. Ardian Ramadani, njëkohësisht hulumtues në këtë institucion. Ai me këtë rast shprehu kënaqësinë që ndodhet në një institucion serioz dhe jo rastësisht, siç tha ai, në agjendën e vizitave të tij të para këtu në Shkup kishte zgjedhur pikërisht ITSHKSH.
Ambasadori Baumgartner faleminderoi nikoqirin, Dr. Skender Asanin, drejtor i ITSHKSH, i shoqëruar nga Emin Azemi, udhëheqës i departamentit të letërsisë, për mundësinë që të njihet më nga afër me një institucion shkencor, i cili, siç tha ai, ka dëshmuar se është i hapur për vlera dhe për ide që i bëjnë njerëzit më të përkushtuar në qëllimet e përbashkëta, për një shoqëri pa barriera etnike, fetare e gjuhësore.
Diplomati francez premtoi një bashkëpunim të frytshëm me ITSHKSH, duke qenë i hapur për ide e projekte të cilat mund të realizohen vitin që vjen.
Drejtori i ITSHKSH, Dr. Skender Asani, pasi foli për rolin dhe rëndësinë e Francës në avancimin e vlerave kulturore e shkencore në përmasa globale, e njoftoi ambasadorin Cyrille Baumgartner me profilin dhe me gamën e aktiviteteve shkencore e hulumtuese që ka ndërmarr ITSHKSH viteve të fundit. Ai me këtë rast i prezantoi edhe disa vepra dhe publikime që hedhin dritë mbi periudha e ngjarje nga e kaluara, të cilat janë trajtuar me një përkushtim serioz nga ana e hulumtuesve shkencorë të ITSHKSH-së.
Dr. Asani pasi elaboroi rëndësinë e themelimit të ITSHKSH, potencoi se detyrë parësore e tij kishte qenë depolitizomi i këtij institucioni, si dhe hapja pa komplekse ndaj të gjitha temave që ndikojnë në ofrimin e njerëzve përmes ideve e projekteve. Kjo ka qenë edhe arsyeja që puna e ITSHKSH, tha Dr. Skender Asani, të përfshihet në dy raportet e State Departmentit Amerikan mbi liritë fetare, me ç ‘rast veçohet kontributi i qenësishëm i ITSHKSH në trajtimin e temave mbi Holokaustin.
Duke folur për proceset aktuale politike në vend dhe në rajon, Dr. Skender Asani potencoi nevojën e një qasjeje tepër pragmatike në raportet maqedono-bullgare dhe sipas tij, ky është një proces afatgjatë, që kërkon durim dhe fleksibilitet nga të dyja palët. Ai me këtë rast mori si shembull modelin franko-gjerman të tejkalimit të kontesteve të hapura, një proces ky që ka zgjatur një kohë të gjatë, por pasi që të dy shtetet u morën vesh që të hapin zyra në Berlin dhe Paris, të cilat pastaj do të mbulonin problematikat e hapura nga ana e ekipeve të përziera të ekspertëve të të dy vendeve.
Ambasadori francez Cyrille Baumgartner përshëndeti idetë e prezantuara nga ana e drejtorit të ITSHKSH, Dr. Skender Asani dhe e inkurajoi atë për të vazhduar në ofrimin e zgjidhjeve që janë të dobishme për të sotmen dhe të ardhmen.
Në fund të takimit, ambasadori francez Cyrille Baumgartner dhe Dr. Skender Asani, u dakorduan, që në vitin e ardhshëm kalendarik të organizohen disa aktivitete të përbashkëta, me qëllim të thellimit të bashkëpunimit të dyanshëm midis kulturave e civilizimeve të popujve e gjuhëve të të dyja vendeve.

…………….

 

ФРАНЦУСКИOT АМБАСАДОР СИРИЛ БОМГАРТНЕР ГО ПОСЕТИ ИДКНА ВО СКОПЈЕ

Скопје, 4-ти декември – Во четвртокот попладне, Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците во Скопје беше почестен со посета на неговата екселенција Сирил Бомгартнер, новоименуваниот амбасадор на Франција во Северна Македонија, придружуван од првиот советник, исто така заменик-амбасадор, г. Станислас Мрозек, како и преведувачот г. Ардиан Рамадани, истражувач во оваа институција. Во оваа прилика, тој изрази задоволство што се наоѓа во сериозна институција и не случајно, како што рече, во агендата на неговите први посети овде во Скопје, тој го избра ИДКНА.
Амбасадорот Бомгартнер му се заблагодари на домаќинот, д-р. Скендер Асани, директор на ИДКНА, придружуван од Емин Аземи, раководител на одделот за литература, за можноста да се запознае со научна институција, која, како што рече, докажано е отворена за вредности и идеи што ги прават луѓето попосветени на заедничките цели, за општество без етнички, религиозни и јазични бариери.
Францускиот дипломат вети плодна соработка со ИДКНА, и отвореност за идеи и проекти што можат да се реализираат во текот на следната година.
Директорот на ИДКНА, д-р. Скендер Асани, откако зборуваше за улогата и значењето на Франција во унапредувањето на културните и научните вредности од глобални размери, го запозна амбасадорот Сирил Бомгартнер со профилот и опсегот на научни и истражувачки активности преземени од ИДКНА во последниве години. Во оваа прилика, тој ги презентираше неколку дела и публикации што ги советлуваат неколку значајни периоди и настани од минатото, кои биле третирани со сериозно посветување од страна на научните истражувачи на ИДКНА.
Д-р Асани, откако ја образложи важноста за основањето на ИДКНА, истакна дека неговата примарна задача е деполитизација на оваа институција и некомплексното отворање на сите теми што влијаат врз обезбедувањето на луѓето преку идеи и проекти. Ова беше причината што работата на ИДКНА, беше вклучена во двата извештаи на Американскиот Стејт Департмент за верски слободи, во кој случај е истакнат значителниот придонес на ИДКНА во решавањето на темите за Холокаустот, рече врз другото директорот д-р Асани.
Говорејќи за актуелните политички процеси во земјата и во регионот, др. Скендер Асани ја истакна потребата од многу прагматичен пристап кон македонско-бугарските односи и според него, ова е долгорочен процес кој бара трпеливост и флексибилност од двете страни. Како пример го зеде француско-германскиот модел за надминување на отворените спорови, процес што траеше долго време, но после тоа двете земји се согласија да отворат канцеларии во Берлин и Париз, кои потоа би ги опфатиле прашањата покренати од заедничките експертски тимови на двете земји.
Францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер ги поздрави идеите презентирани од директорот на ИДКНА, д-р Скендер Асани и го охрабри да продолжи да дава решенија корисни за сегашноста и за во иднина.
На крајот од средбата, Францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер и д-р. Скендер Асани, се согласија во следната календарска година да организираат неколку заеднички активности, со цел продлабочување на меѓусебната соработка меѓу културите и цивилизациите на народите и јазиците на двете земји.

 

………

 

FRENCH AMBASSADOR CYRILLE BAUMGARTNER VISITS ISCHA IN SKOPJE

SKOPJE, December 4 – On Thursday afternoon, the Institute for Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians in Skopje was honored with the visit of His Excellency Cyrille Baumgartner, the newly appointed French Ambassador in North Macedonia, accompanied by the first advisor, also Deputy Ambassador, Mr. Stanislas Mrozek and the translator Mr. Ardian Ramadani, also a researcher at this institution. On this occasion, the Ambassador expressed satisfaction for being in a very serious institution, and as he said, it wasn’t coincidentally that he has choosen ISCHA to be part of his agenda within the first realized visits in Skopje.
Ambassador Baumgartner thanked the host, Dr. Skender Asani, director of ISCHA, accompanied by Emin Azemi, Head of Department of Literature, for the opportunity to get acquainted with a scientific institution, which, as he said, has proven to be open to values and ideas that make people more committed to common goals, for a society without ethnic, religious and linguistic barriers.
The French diplomat promised a fruitful cooperation with ISCHA, by being open to ideas and projects which can be realized within next year.
The Director of ISCHA, Dr. Skender Asani, after talking about the role and importance of France in advancing cultural and scientific values on a global scale, introduced the Ambassador Cyrille Baumgartner with the profile and range of scientific and research activities undertaken by ISCHA in recent years. On this occasion, he presented some works and publications that shed light on periods and events from the past which have been treated with a serious dedication by the scientific researchers of ISCHA.
Dr. Asani, after elaborating the importance of the establishment of ISCHA, emphasized that his primary task had been the depoliticization of this institution and the uncomplicated opening to all topics that affect the provision of people through ideas and projects. He also said that this has been the reason that the work of ISCHA, has been included in the two reports of the American State Department on Religious Freedom, in which case is especially highlited the substantial contribution of ISCHA in addressing the topics of the Holocaust.
Speaking about the current political processes in the country and in the region, Dr. Skender Asani stressed the need for a very pragmatic approach to the Macedonian-Bulgarian relations and according to him, this is a long-term process that requires patience and flexibility on both sides. He took as an example the Franco-German model of overcoming open disputes, a process that has lasted a long time, but after the two countries they agreed to open offices in Berlin and Paris, which then would cover the issues raised by the joint expert teams of the two countries.
French Ambassador Cyrille Baumgartner welcomed the ideas presented by the Director of ISCHA, Dr. Skender Asani and encouraged him to continue providing solutions that are useful for today and the future.
At the end of the meeting, the French Ambassador Cyrille Baumgartner and Dr. Skender Asani, agreed that in the next calendar year are going to organize several joint activities, in order to deepen the bilateral cooperation between the cultures and civilizations of the peoples and languages of both countries.

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …