Agron Salihi, asistent në ITSHKSH, mbronë tezën e magjistraturës në USHT

a1Tetovë/Shkup – Më 15 shkurt 2013, në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore pranë Universitetit Shtetërorë të Tetovës, Agron Salihi mbrojti me sukses tezën e magjistraturës me temë: “Lëvizjet demografike në Rajonin e Pollogut (1953-2002)”.  Salihi është asistent i ri hulumtues në Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, në sektorin e Historisë se Shqiptarëve dhe Lëvizjeve Demografike

Agron Salihi është kandidati i parë i cili e mbron me sukses temën e magjistraturës në programin studimor të Gjeografisë. Ai e mbrojti magjistraturën me temën “Lëvizjet demografike në Rajonin e Pollogut (1953- 2002)”, para komisionit: Prof. dr. Fauzi Skenderi, mentor, (anëtar), Prof. dr. Sabri Laçi, kryetar komisioni dhe Doc. dr. Resul Hamiti, anëtar.

Kandidati Agron Salihi, në studimin e tij, shqyrton veçoritë demografike në rajonin e Pollogut, gjegjësisht: lëvizja e numrit të popullsisë, veçorive strukturore të popullsisë, migrimet e popullsisë etj. Ai ka përdorur disa  metoda kërkimore-hulumtuese, duke filluar prej analizave statistikore, analizës komparative, hartografike etj.

Kandidati ka shqyrtuar pozitën gjeografike të Pollogut, veçoritë fiziko-gjeografike, kushtet e bazës natyrore gjeografike, elementet klimatike, relievore, hidrologjike, si dhe veçanti të tjera që e përbëjnë tërësinë komplekse të rajonit.

Në kapitullin e parë janë përfshirë veçoritë e zhvillimit demografik, ku është fokusuar në autoktoninë, prejardhjen dhe gjurmët më të hershme të popullimit të këtij rajoni, pastaj për vazhdimësinë iliro-shqiptare dhe jetën qytetare gjatë gjithë etapave historike. Ai i merr në shqyrtim edhe faktorët socio-ekonomik, si ndër më kryesorët që ndikojnë në sigurimin e mirëqenies sociale.

Në kapitullin e dytë fokusohet te veçoritë e lëvizjes natyrore të popullsisë, që ndikojnë në zhvillimin socio-ekonomik të një rajoni apo shteti. Ai fokusohet edhe te lëvizja natyrore e popullsisë, që ka ndikim thelbësor në ndryshimet e strukturës së popullsisë siç janë: lindshmëria, vdekshmëria dhe shtimi natyror.

Në kapitullin e tretë kandidati ka trajtuar çështjen e migrimeve, e pranishme në popullatën shqiptare gjatë shekujve. Emigrimi i shqiptarëve, që ka nisur në periudhën e pushtimeve romake, është përsëritur pas çdo okupimi të trevave shqiptare nga sllavët, turqit etj.

Në kapitullin e katërt kandidati është përqendruar te karakteristikat strukturore të popullsisë, ku bën pjesë struktura e popullsisë sipas gjinisë dhe moshës. Gjithashtu ka përfshirë edhe përbërjen kombëtare, arsimore, fetare, numrin dhe madhësinë e familjeve në Pollog.

Autori sugjeron që Rajoni i Pollogut i ka të gjitha parakushtet për zhvillim të shpejtë socio-ekonomik, por duhet plan strategjik për ndërtimin e kapaciteteve ekonomike; duhen masa për parandalimin e migrimit të popullatës, nëpërmjet hapjes së vendeve të reja të punës, si dhe nevojitet rritja e kujdesit shëndetësor dhe përmirësimi i nivelit të shkollimit. Sipas Agron Salihit, krahas masave të tjera, është domosdoshmëri që pushteti vendor dhe institucionet tjera të përfshihen në rrjedhat demografike, që të garantojnë vitalitetin dhe riprodhimin e qëndrueshëm të popullsisë, pastaj përkujdesjes së veçantë ndaj fëmijëve, grave dhe të moshuarve.

Agron Salihi është asistent i ri hulumtues në Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, në sektorin e Historisë se Shqiptarëve dhe Lëvizjeve Demografike.

 a2

————————————————————————————————————————————-

 

 

Shikoni gjithashtu

NGA E SHKUARA TEK E ARDHMJA, DUHET TË KALOJË KULTURA INSTITUCIONALE E KUJTESËS

(Me rastin e shënimit të 25-vjetorit të Eksodit të Bllacës në Qendrën përkujtimore “Bllaca 99”) …