KONKURS PUBLIK / ЈАВЕН КОНКУРС

Në bazë të nenit 38 dhe nenit 39 të Ligjit për veprimtari kërkimore-shkencore Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 27/2014, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16), nenit 22 të Ligjit për marrëdhëniet e punës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 1 14/2003; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014 20/2015; 33/2015; 72/2015 dhe 129/2015), Vendimit të Këshillit të Institutit nga  seanca e 177 e  mbajtur  më 1.12.2021 dhe Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të IPSH Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), shpallet:

 

 KONKURS PUBLIK

 Për zgjedhje / rizgjedhje të një këshilltari shkencor, një bashkëpunëtori shkencor dhe një asistent hulumtues

 

 1. IPSH Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, shpall Konkurs publik për zgjedhje/rizgjedhje në titullin shkencor këshilltar shkencor në departamentin e mëposhtëm:

I – të 1 (një) këshilltari shkencor në Departamentin  e Historisë së Shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Lëvizjeve Demografike  pranë  ITSHhKSh-së – Shkup. Kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet e doktoratës, lloji i arsimit: Shkencat historike.

II – të 1 (një) bashkëpunëtori hulumtues në Departamentin e Etnologjisë, Historisë së Artit dhe Arkitekturës Popullore  pranë  ITSHhKSh-së – Shkup. Kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet e doktoratës, lloji i arsimit: Shkencat komunikologjike.

III-të 1 (një) asistenti hulumtues në Departamentin për edukimin dhe studimin e Holokaustit  pranë  ITSHhKSh-së – Shkup. Kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet e magjistraturës, lloji i arsimit: Shkencat historike.

 

 1.  Kërkohet që kandidatët të plotësojnë kriteret për përzgjedhje / rizgjedhje në titujt mësimorë – shkencorë, të përcaktuara sipas Ligjit për hulumtimin  shkencor,  Ligjit për arsimin e lartë, Rregullores për mënyrën dhe procedurën e përzgjedhjes në titull të lartë shkencor, Rregullores për procedurën dhe kritereve më të përafërta për përzgjedhjen e hershme në titujt shkencorë, etj.

 

 1.  Kandidatët për aplikim, pas konkursit publik, duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme, në origjinal ose në kopje të vërtetuara në noter:

-Fletëparaqitje,

– Biografi dhe bibliografi e shkurtër,

-Diplomë ose vërtetim për përfundimin e studimeve nga fusha për të cilën  zgjedhen,

Shtetësia, jo më e vjetër se 6 muaj, në origjinal ose  në kopje të vërtetuara në noter.

 

 1. Konkursi zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e shpalljes.

 

 1. Dokumentet dorëzohen në IPSH Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, me postë në adresën e Institutit: Bulevari “Ilinden” numër 99, Shkup, ose personalisht.

 

 1. Aplikimet e pakompletuara dhe ato që nuk dorëzohen në kohë me dokumentacionin, nuk do të merren parasysh.

 

IPSH Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

 

*****

Врз основа на член 38 и член 39 од Закон за научно- истражувачката дејност Службен весник на Република Македонија бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 27/2014, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), член 22 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија бр. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 1 14/2003; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014 20/2015; 33/2015; 72/2015 и 129/2015), Одлука од Советот на Институтот од 177 седница одржана на 01.12.2021  година и Правилникот за систематизација на работните места на ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците (ИДКНА) – Скопје, се распишува:   

 

ЈАВЕН КОНКУРС

За избор/реизбор на еден научен советник, еден научен соработник
и еден асистент истражувач

 

 1. ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје, распишува Јавен конкурс за избор/реизбор во научно и соработничко звање, и тоа:

I – на 1 (еден) научен советник во Одделот за историја на Албанците во Северна Македонија и демографските движења при ИДКНА – Скопје. Кандидатите треба да имаат завршено докторски студии, вид на образование: Историски науки.

II – на 1 (еден) научен соработник во Одделот за етнологија, историја на уметноста и народната архитектура при ИДКНА – Скопје. Кандидатите треба да имаат завршено докторски студии, вид на образование: Комуниколошки науки.

III- – на 1 (еден) асистент истражувач во Одделот за едукација и проучување на Холокаустот при ИДКНА – Скопје. Кандидатите треба да имаат завршено магистерски студии, вид на образование: Историски науки.

 

 1. Кандидатите потребно е да ги исполнуваат критериумите за избор/реизбор во наставно – научни звања утврдени со Законот за научно – истражувачка дејност, Законот за високо образование, Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање, и др.

 

 1. Кандидатите кон пријавата по јавниот конкурс треба да ги достават следните документи, во оригинали или во заверена копија кај нотар:

-Пријава,

-Кратка биографија и библиографија,

-Диплома или уверение за завршени студии од подрачјето за кое се избираат,

-Државјанство, не постаро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена на нотар.

 

 1. Конкурсот трае 8 (осум) дена од денот на објавувањето.

 

 1. Документите се доставуваат во ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје, преку пошта на адреса: Булевар ‘Илинден’ бр. 99, Скопје, или лично.

 

 1. Некомплетните и ненавремено доставените пријави со документацијата нема да се разгледуваат.

 

ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје

Facebook Koment

Shikoni gjithashtu

Konkurs publik

Facebook Koment