Јавен конкурс за избор/реизбор – научен советник

 Врз основа на член 33 од Законот за научно-истражувачка дејност (Сл. Весник бр. 46/2008, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/141, 45/15 и 154/15), член 43 од Статутот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје и одлука од совет бр. 0201-44/7 од 12.02.2018 год., Директорот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје распишува:

 

Јавен конкурс

за избор/реизбор во научни звања

 

 I

  • Еден (1) научен советник во одделот за историја на Албанците во Македонија и за демографските движења;

II

Кандидатите за научен советник треба да имаат научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избираат, повеќе рецензирани научни трудови објавени самостојно или во соработка со други автори, учество во научно-истражувачки проекти и значајни постигнувања во примена на научно-истражувачки резултати, придонес во оспособувањето на научно-истражувачки кадри, како и исполнување на условите за избор во научно звање научен советник. Кандидати треба да ги исполнат условите од одредбите предвидени во Законот за научно-истражувачката дејност (Сл. Весник бр. 46/2008, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 45/15 и 154/15), Правилникот за начинот и постапката за избор на повисоко научно звање (Сл. Весник 82/2009).

 III

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

  • пријава со кратка биографија;
  • уверение за завршен степен на образование;
  • список на објавени трудови и прилог на поважни трудови (во 4 примероци).

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето.

Пријавите по конкурсот да се достават на адреса:

ЈНУ Институт за Духовно Културно Наследство на Албанците – Скопје, поштенски фах 171, Скопје или лично во архивата на Институтот.

                                                                                                                    Директор

                                                                                                            Д-р Скендер Асани

———————————————————————————————–


Në bazë të nenit 33 të Ligjit për veprimtari shkencore-hulumtuese (Gazeta Zyrtare nr. 46/2008, 103/08, 24/13, 147/13, 41/141,, 45/15 dhe 154/15), nenit 43 të Statutit të NPSH Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup dhe vendimi i këshillit nr. 0201-44/7 të 12.02.2018, drejtori i NPSH Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

KONKURS PUBLIK

PËR ZGJEDHJE/RIZGJEDHJE NË THIRRJE SHKENCORE

I

– Një (1) këshilltar shkencor për sektorin Historia e shqiptarëve në Maqedoni dhe  lëvizjet demografike;

II

Kandidati për këshilltar shkencor duhet të ketë gradën shkencore doktor shkence nga fusha për të cilën zgjidhet, të jetë autor ose bashkautorë i më shumë punimeve shkencore të recensuara  e të botuara, të jetë pjesëmarrës në projekte shkencore – hulumtuese dhe të ketë të arritura të rëndësishme në zbatimin e rezultateve shkencore – hulumtuese, kontribut në aftësimin e kuadrit shkencor – hulumtues, si dhe t’i plotësojë kushtet për zgjedhje në thirrjen shkencore këshilltar shkencor. Kandidati duhet t’i plotësojë kushtet nga dispozitat ligjore të parapara me Ligjin për veprimtari shkencore – hulumtuese (Gazeta Zyrtare nr. 46/2008, 103/08, 24/11, 80/12, 147/13,, 41/14, 45/15 dhe 154/15) dhe nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën për zgjedhje në thirrje më të lartë shkencore (Gazeta Zyrtare 82/2009).

III

Kandidatët duhet t’i dorëzojnë dokumentet në vijim:

– paraqitje me biografi të shkurtër;

– vërtetim për përfundimin e nivelit të arsimimit;

– listë të punimeve të botuara dhe një shtojcë për punimet më të rëndësishme (4 kopje).

Konkursi zgjat 8 ditë nga dita e publikimit.

Fletëparaqitjet të dorëzohen në adresën:

NPSH Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, fahu postar 171, Shkup ose të dorëzohen në dorë në arkivin e Institutit.

Drejtor

Dr. Skender Asani

 

 

 

 

Shikoni gjithashtu

Konkurs