ЈАВЕН КОНКУРС – За  избор во научно звање и вработување на еден научен соработники, избор во соработничко звање и вработување на пет асистенти истражувачи

Врз основа на член 38 и член 39 од Закон за научно – истражувачката дејност Службен весник на Република Македонија бр. 46/2008; 103/2008; 24/2011, 80/2012; 24/2013; 147/2013 и 41/2014), член 22 од Законот за работните односи Службен весник на Република Македонија бр. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 1 14/2003; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014 20/2015; 33/2015; 72/2015 и 129/2015 и Правилникот за систематизација на работните места на ЈНУ Институтот за духовно културно наследство на Албанците – Скопје, ЈНУ Институтот за духовно културно наследство на Албанците – Скопје распишува:

 

ЈАВЕН КОНКУРС

За  избор во научно звање и вработување на еден научен соработник/доцент и избор во соработничко звање и вработување на пет асистенти истражувачи

 

  1. ЈНУ Институтот за духовно културно наследство на Албанците – Скопје распишува Јавен Конкурс за избор во научно звање и вработување на еден научен соработник/доцент и избор во соработничко звање и вработување на пет асистенти истражувачи во следните оддели на Институтот за духовно културно наследство на Албанците:

I – 1 (еден)    Научен  соработник   во     Одделот     за албанска книжевност,  кандидатите треба  да имаат завршено докторат по филолошки науки;

II –  1 (еден) Асистент истражувач во Одделот за историја на Албанците во Македонија и за демографските движења, кандидатите треба да имаат завршено магистерски студии по историски науки;

III – 1 (еден) Асистент истражувач во Одделот за етнологија, историја на уметноста и народната архитектура кандидатите треба  да имаат завршено магистерски студии по арт и дизајн;

IV –  3 (три) Асистенти истражувачи  во Оддел за меѓусебните културни, историски и јазични врски меѓу Албанците и Македонците со другите народи во регионот, кандидатите треба да имаат завршено магистерски студии по општествени или хуманистички науки.

  1. Кандидатите за научен соработник потребно е да ги исполнуваат општите и посебните услови утврдени во Правилникот за систематизација на работните места на ЈНУ Институтот за духовно културно наследство на Албанците – Скопје, од категоријата А, ниво А3:

– Ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според ЕКТС или завршен VIII степен;

– Исполнување на критериумите за избор во наставно – научни звања утврдени со Законот за научно – истражувачка дејност, Законот за високо образование, Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање, Правилникот за постапката и поблиските критериуми за предвремен избор во научни звања (Сл. весник на РМ бр. 82/09).

  1. Кандидатите за асистенти истражувачи потребно е да ги исполнуваат општите и посебните услови утврдени во Правилникот за систематизација на работните места на ЈНУ Институтот за духовно културно наследство на Албанците – Скопје, Категорија В ниво В1;

-Ниво на квалификации VII според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/2 степен;

– Исполнување на критериумите за избор во наставно – научни звања утврдени со Законот за научно – истражувачка дејност, Законот за високо образование, Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање, Правилникот за постапката и поблиските критериуми за предвремен избор во научни звања (Сл. весник на РМ бр. 82/09).

  1. Кандидатите кон пријавата по јавниот конкурс треба да ги достават следните документи, во оригинали или во заверена копија кај нотар:

-Пријава,

-Кратка биографија и библиографија,

– Диплома за завршен научен степен доктор  на науки, магистер,  од подрачјето за кое се избираат.

– Список на рецензирани научни трудови и по еден примерок од секој труд,

-Државјанство, не постаро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена на нотар.

  1. Распоред на работно време и плата:

– Дневно работно време од 08:30 до 16:30

-Неделно работно време 40 работни часа (од понеделник до петок)
– Основна нето плата за научен соработник изнесува 29.126,00 денари.

– Основна нето плата за асистент истражувач изнесува 22.500,00 денари

       6.  Конкурсот трае 8 (осум) дена од денот на објавувањето.

       7. Документите се доставуваат во ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје, преку пошта на адреса на Институтот, Скопје, поштенски фах. 171 или лично (ул. Илинденска поранешна американска амбасада).

  1. Некомплетните и ненавремено доставените пријави со документацијата нема да се разгледуваат.
  2. Избираните кандидати ќе засноваат работен однос на неопределено време.

ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје

 

………………………….

Në bazë të Nenit 38 dhe Nenit 39 i Ligjit për veprimtari shkencore-hulumtuese Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 46/2008; 103/2008; 24/2011, 80/2012; 24/2013; 147/2013 dhe 41/2014), Neni 22 nga Ligji për marrëdhënie pune Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 1 14/2003; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010;
124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014 20/2015; 33/2015;72/2015 dhe 129/2015 dhe Rregulloren për sistematizimin e posteve të IPN Instituti për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve –
Shkup, IPN Instituti për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve – Shkup shpall
KONKURS PUBLIK
Për përzgjedhjen e titullit shkencor dhe punësimin e një bashkëpunëtori / docent dhe përzgjedhjen e punësimin e pesë asistentëve hulumtues
1 . IPSH Instituti për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve – Shkup shpall një Konkurs Publik për përzgjedhjen e një bashkëpunëtori / docent dhe përzgjedhjen në pozicion bashkëpunëtor dhe punësimin e pesë studiuesve ndihmës në
departamentet e mëposhtme të Institutit për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve:
I – një (1) bashkëpunëtor shkencor në Departamentin e letërsisë shqiptare, kandidatët duhet të kenë të kryer studimet e doktoraturës në filologji;
II – një (1) asistent hulumtues në Departamentin e Historisë së shqiptarëve në Maqedoni dhe lëvizjet demografike, kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet master në shkencat historike;
III – një (1) asistent hulumtues në Departamentin e Etnologjisë, historinë e artit dhe arkitekturës popullore, kandidatët duhen të kenë përfunduar masterin në Art dhe Dizajn;
IV – 3 (tre) asistentë hulumtues në Departamentin e lidhjeve të ndërsjella kulturore, historike dhe gjuhësore ndërmjet shqiptarëve
dhe maqedonasve me vendet e tjera në rajon, aplikantët duhet të kenë përfunduar studimet Master në shkencat
shoqërore ose humane.
2 . Kandidatët për një bashkëpunëtor shkencor duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në Rregulloren për sistematizimin e pozitave të punës në IPN Instituti për Trashëgiminë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve
– Shkup , kategoria A, niveli A3:
– Niveli i kualifikimit VIII sipas kornizës maqedonase të kualifikimit dhe të ketë fituar të paktën 480 kredite sipas ECTS
ose të ketë përfunduar nivelin VIII
– Përmbushja e kritereve të përzgjedhjes në mësimdhënie – tituj shkencorë të përcaktuar me Ligjin mbi veprimtarinë
kërkimore – shkencore, Ligjin për arsimin e lartë, Rregulloren për mënyrën dhe procedurën për zgjedhjen e titullit më të lartë shkencor, Rregulloren për procedurën dhe kriteret e detajuara për emërim të hershëm në tituj shkencor (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë nr. 82/09) .
3. Kandidatët për bashkëpunëtor hulumtues është e nevojshme që të përmbushin kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të parapara me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës të IPN të Institutit për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore
të Shqiptarëve – Shkup, Kategoria V Niveli V1;
– Niveli i kualifikimit VII sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe të ketë fituar të paktën 300 kredi sipas EKTS ose
të ketë përfunduar nivelin VII / 2;
– Përmbushja e kritereve të përzgjedhjes në mësimdhënie – tituj shkencorë të përcaktuar me Ligjin mbi Shkencën – veprimtarinë
kërkimore, Ligjin për arsimin e lartë, Rregulloren për mënyrën dhe procedurën për zgjedhjen e titullit më të lartë
shkencor, Rregulloren për procedurën dhe kriteret e detajuara për emërim të hershëm në tituj shkencor (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë nr. 82/09) .
4 . Parashtruesit e kërkesës pas konkursit publik duhet të dorëzojnë në noter dokumentet e mëposhtme , në origjinal ose në
një kopje të vërtetuar në noter:
-Fletëparaqitje,
-Biografi të shkurtër dhe bibliografia,
-Diplomë për nivelin e kryer doktor i shkencave, magjistër i shkencave, për rajonin në të cilin zgjedhen .
– Një listë e artikujve shkencorë të recenzuar dhe nga një kopje të çdo punimi,
– Shtetësia, jo më e vjetër se 6 muaj, në origjinal ose një kopje të vërtetuar nga noteri.
5 . Orari dhe paga:
– Orari i punës nga ora 08:30 deri 16:30
-Orari i punës javor 40 orë (nga e hëna deri në të premten)
– Paga neto bazë për bashkëpunëtorin shkencor është 29.126,00 denarë.
– Paga neto bazë për bashkëpunëtor hulumtues është 22.500,00 denarë.
6 . Konkursi zgjat tetë (8 ) ditë nga data e publikimit të tij.
7. Dokumentet dorëzohen në Institutin për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve – Shkup me postë në adresën e Institutit , Shkup, nr postal. 171 ose personalisht (rruga Ilindenska, ish ambasada e SHBA-ve).
8 . Aplikacionet e paplota dhe të vonshme me dokumentacionin nuk do të merren parasysh.
9 . Kandidatët e zgjedhur do të punësohen për një kohë të pacaktuar.
IPN Instituti për Trashëgiminë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve – Shkup

Shikoni gjithashtu

Konkurs